U bent hier

Archief

afbeelding van elze

De euthanasie van de vrije markt

In mijn boek 'Wat is er toch met jul­lie aan de hand in Ne­der­land' [2003] beschrijf ik de gevolgen van het beleid van de elite van de vrije markt. Ik moest daar ineens aan denken toen ik vanmorgen het artikel over euthanasie las op NU.nl. Hoe ouderen daar steeds vaker voor open staan. In 2001 kon 54% zich voorstellen ooit om euthanasie te vragen. In 2009 was dat 70%. De groei was vooral opvallend tussen de 64 en de 74 jarigen. Met name onder niet-religieuze hoogopgeleiden.

afbeelding van elze

Het hoofd van BV Nederland

Niet wetende wat er aan het begin van de avond bekend zou worden ge­maakt, begon ik gisteren met: 'ra, ra, waar hebben ze het over, [zie Samen-werken/'Met het oog van...']. De inspiratie daarvoor had ik de avond er­voor opgedaan dankzij het verhaal van Brandpunt over het merk Bea­trix. De ma­nier waarop ze haar hoofddoek om haar hoed had ge­knoopt tij­dens haar be­zoek aan een moskee in Oman, deed mij ineens aan Egyp­tische farao's den­ken. Ze heeft er wel wat van; ons Nationale hoofd van de Breed­ge­voord on­der-­han­de­len­de geld­wol­ven.
afbeelding van elze

Met het oog van....

Ra, ra, waar hebben ze het over, die faraotische familieleiders van wettelijk ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de fa­mi­lie­be­drij­ven. Het fa­mi­lie­volk moet er maar naar ra­den, want weten mogen ze niet. Die weten­schap is alleen voor de fa­mi­lie­ko­nink­jes weg­ge­legd. Die hebben een Abramitische en Sara­ï­ti­sche positie. Zij moeten immers het familiemerk in Machts­wel­lust­i­ge fa­mi­lie­stand houden. Dat levert Aanzien en Geld tegoeden op. Dat MAG.... van het familievolk.
afbeelding van elze

Het rode gevaar

'Het kan verkeren', zo ben je een rood gevaar volgens die 'li­be­ra­len met hun conservatieve rot­be­leid' en zo krijg je van dat so­ciaal-liberale regentenvolk de strategische gelegenheid om 'de la­chende derde' te grazen te nemen en als 'de lachende twee­de' een historisch be­stuurs­dealtje te slui­ten met 'de la­chen­de eerste'. Want een rode vos verliest immers wel zijn Sam­som-haren maar niet zijn acti­vis­ten-streken.
 
afbeelding van elze

Verkiezingskoorts

Er waart verkiezings­koorts in Nederland. De op­vat­tin­gen en beloftes vliegen je om de oren. Ineens moet het con­for­mis­ten­volk keuzes maken. Ineens moeten potentiële leiders het volk zien te over­tui­gen van het nut van zijn of haar be­leids­plan­nen. En ineens neemt iedere conformistenleider met rat­ten­van­gers-vertoon het standpunt van zijn of haar achterban in. Pre­cies zoals de con­for­mis­tische ach­ter­ban het graag hoort en ziet. Zit mijn kleding goed, mijn stropdas recht(s) voor, zijn mijn ver­halen goed geslepen? Want de ach­ter­ban wil macht.
afbeelding van elze

Over coöperatief gesproken

De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het internationale jaar van de coöperaties. Een coöperatie is een sa­men­wer­kings­ver­band om ge­meen­schap­pe­lij­ke doelen te bereiken. Dat is geen Britse meel en wevers uitvinding van de 18e eeuw zoals sommige wiki­pe­diasites ons willen doen geloven, maar al een oeroud elementair gegeven. Kijk maar in de kos­mos en kijk maar naar al die cellen, organen en natuurkundige delen in een plantaardig, dier­lijk en menselijk lichaam.
afbeelding van elze

Woningcorporaties

De woningcorporaties volgen massaal de EU richtlijnen – om sociale en commerciële wo­ning­ac­ti­viteiten te scheiden – door zich te commercialiseren. Zij verkopen al jarenlang op gro­te schaal so­cia­le huurwonin­gen met een lage huur­waar­de, drij­ven de prijzen van hun bestaande wo­nin­gen op naar grote hoog­te en wachten aasgierig hun economische kans af om lucratieve deals te kun­nen sluiten met vast­goed­onder­ne­mers voor nieuwe woningen. Die ze vervolgens tegen re­cord­hoogte verhu­ren 'omdat de grond­waarde, de bouwkosten e.d. zo gestegen zijn......'.

afbeelding van elze

Genetische identiteit-en-besturen-strijd

Iedere identiteit is zowel een eigen afge­grensd be­stu­rings­sy­steem als wel onderdeel van een groter be­stu­rings­sy­steem. Je maakt als identiteit dus ongewild deel uit van een ander, grotere identiteit. Je kunt er echter ook voor kiezen om sa­men te werken. Om stoffen en taken uit te wis­selen bijvoorbeeld. Dan trek je an­deren naar binnen of laat je die toe in je eigen systeem. Laat je andere mi­to­chon­driën de mi­to­chon­dri­a­le energiecentrale en voort­plan­ter zijn bij­voor­beeld. Plant­en, schimmels en insekten doen dat ook.
afbeelding van elze

Vader Mubarak

Egypte. Het is nu 18 dagen geleden dat Egyptische jongeren al in­ter­net­tend het voortouw namen en in opstand naar het Tahir­plein in het cen­trum van Caïro togen om te pro­tes­te­ren tegen het dic­ta­to­ri­a­le be­wind van Mubarak. En ze bleven. On­danks alle trucages van papa Mubarak en zijn hebzuchtig dictatoriale macht ver­za­me­len­de vriendjes. Ze zijn volwas­sen geworden. En vele ouderen met hen. In 18 pro­tes­te­ren­de dagen tijd.
afbeelding van elze

Anarchisten

Anarchie betekent geen heerser in het grieks. In de wereld van de anar­chie is iedereen gelijk. Daar staat niets boven al­len. Daar houden ze van... niets. Vinden ze goddelijk. Hebben ze een heel volk van gemaakt. Van niets.

Pagina's