U bent hier

Archief

afbeelding van Elze te Winkel

Woningcorporaties

De woningcorporaties volgen massaal de EU richtlijnen – om sociale en commerciële wo­ning­ac­ti­viteiten te scheiden – door zich te commercialiseren. Zij verkopen al jarenlang op gro­te schaal so­cia­le huurwonin­gen met een lage huur­waar­de, drij­ven de prijzen van hun bestaande wo­nin­gen op naar grote hoog­te en wachten aasgierig hun economische kans af om lucratieve deals te kun­nen sluiten met vast­goed­onder­ne­mers voor nieuwe woningen. Die ze vervolgens tegen re­cord­hoogte verhu­ren 'omdat de grond­waarde, de bouwkosten e.d. zo gestegen zijn......'.

afbeelding van Elze te Winkel

Genetische identiteit-en-besturen-strijd

Iedere identiteit is zowel een eigen afge­grensd be­stu­rings­sy­steem als wel onderdeel van een groter be­stu­rings­sy­steem. Je maakt als identiteit dus ongewild deel uit van een ander, grotere identiteit. Je kunt er echter ook voor kiezen om sa­men te werken. Om stoffen en taken uit te wis­selen bijvoorbeeld. Dan trek je an­deren naar binnen of laat je die toe in je eigen systeem. Laat je andere mi­to­chon­driën de mi­to­chon­dri­a­le energiecentrale en voort­plan­ter zijn bij­voor­beeld. Plant­en, schimmels en insekten doen dat ook.
afbeelding van Elze te Winkel

Vader Mubarak

Egypte. Het is nu 18 dagen geleden dat Egyptische jongeren al in­ter­net­tend het voortouw namen en in opstand naar het Tahir­plein in het cen­trum van Caïro togen om te pro­tes­te­ren tegen het dic­ta­to­ri­a­le be­wind van Mubarak. En ze bleven. On­danks alle trucages van papa Mubarak en zijn hebzuchtig dictatoriale macht ver­za­me­len­de vriendjes. Ze zijn volwas­sen geworden. En vele ouderen met hen. In 18 pro­tes­te­ren­de dagen tijd.
afbeelding van Elze te Winkel

Anarchisten

Anarchie betekent geen heerser in het grieks. In de wereld van de anar­chie is iedereen gelijk. Daar staat niets boven al­len. Daar houden ze van... niets. Vinden ze goddelijk. Hebben ze een heel volk van gemaakt. Van niets.
afbeelding van Elze te Winkel

Krijg nou de tARO-kaarten

Als je je gaat ver­die­pen in de ken­nis en kun­sten van me­diums kom je van­zelf op tarot­kaarten te­recht. Tarot­kaarten zijn oude speel­kaar­ten die al sinds het midden van de 15e eeuw worden ge­bruikt. Het kaartspelen, dat sinds de 14e eeuw gebruikelijk was geworden in Europa, stamt waar­schijn­lijk van de Mamlukken uit Egypte, lees ik op wikipedia.
afbeelding van Elze te Winkel

Familieprogrammeurs

Her­ha­ling. Het is zo oud als de oer­knal. Al­les is in fe­te her­ha­ling. Een steeds weer­ke­ren­de her­ha­ling van be­we­ging en rust. Van dag en nacht, zon en maan, eb en vloed, zo­mer en win­ter en warm en koud. Er­gens op die her­ha­len­de weg naar nu ont­stond het ge­heu­gen: de her­ken­ning van 'hee, dit heb ik eer­der mee­ge­maakt'. En daar­mee het be­wust­zijn [het komt en gaat]. En de stap naar coör­di­na­tie [eerst komt dit en dan gaat dat]. En se­lec­tie [dit is fijn en dat is niet fijn]. En stu­ring [ik wil dat dit komt en dat gaat].
afbeelding van Elze te Winkel

Studentenmoraal

De stu­den­ten pro­tes­te­ren. Te­gen de plan­nen van het - uit een­der­de van de 2e Ka­mer be­staan­de!!! - VVD-CDA ka­bi­net Rutte. Om te be­zui­ni­gen op het on­der­wijs. Te­gen de ge­za­me­lij­ke uni­ver­si­tei­ten die de­ze plan­nen steu­nen. En de hoog­le­ra­ren en [som­mi­ge] po­li­tie­ke par­tij­en doen mee. Als dit ka­bi­net zijn zin krijgt is de ba­sis­beurs ver­le­den tijd, een so­ciaal leen­stelsel het nieu­we he­den en boe­te op te lang stu­de­ren het ge­volg.
afbeelding van Elze te Winkel

Zeggenschap

Het Britse Chartered Management Institute voorspelt dat miljoenen mensen straks een deel van hun tijd thuis zul­len wer­ken. Aan­lei­ding voor dit thuiswerken is: de af­stand tussen werk en huis wat toe­nemende reistijd kost door files die het mileu steeds meer belasten.
afbeelding van Elze te Winkel

Cultuurmuren

Een klein bedrijfje met vier 45+ vrouwen en een bazin van 60. De bazin verdwijnt in de VUT en een 30 jarige manne­lijke baas verschijnt. Het is even wennen maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer.  Na vijf jaar gaan de zaken zo goed dat er een nieuwe sollicitant ten tonele ver­schijnt. Weer een man, nu iemand van 25 want, hebben de 55 jarige oudste en de baas beslo­ten, liever geen vrouw en zeker geen oudere. Alles gaat goed tot de baas even naar zijn zieke kind moet, juist  terwijl ze genieten van een, bijna verorbert, gezamenlijk etentje.
afbeelding van Elze te Winkel

Leiderschap

Naar verluidt overweegt PvdA-leider Bos minister van Financiën te worden en vice-premier en voelt CU-leider Rouvoet ervoor om minister te worden van Jeugdzaken', aldus Nos teletekst. En op Nu.nl lees ik: “Rouvoet staat in de Chris­ten­Unie onder druk om fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven, aldus zijn woordvoerder'.
 

Pagina's