U bent hier

X

afbeelding van Elze te Winkel
X staat voor meer­de­re din­gen. In de eer­ste plaats staat het voor de gro­te on­be­ken­de. Be­ter ge­zegd. de on­be­ken­de groot­heid uit de wis­kun­de. De­ge­ne waar we de waar­de niet van ken­nen, Maar waar we met wat zoe­ken en re­de­ne­ren wel ach­ter kun­nen ko­men. Het is ook de 24e let­ter uit ons [La­tijn­se] al­fa­bet. De ver­re voor­lo­per van het La­tijn­se a­lfa­bet is ont­wik­keld door het Se­mitische volk in [boven-]Egypte. Het had 22 letters en wordt aangeduid als het pro­to-­se­mi­ti­sche of pro­to-­si­na­ït­ische schrift. Daarna is het in gewijzigde vorm over­ge­no­men door de Ka­na­ä­nie­ten [door de Grie­ken Fe­niciërs ge­noemd]. In het Ka­na­ä­ni­ti­sche al­fa­bet was X de laat­ste [22e] letter, sym­bo­li­seer­de het een te­ken en had een [ge­tals]­waar­de van 400. Dit X-te­ken was de 22e + van het se­mi­ti­sche schrift op zijn kant. Een kruis. Deze + sym­bo­li­seer­de het merk­te­ken taw. Bij de Grie­ken die op hun beurt dit al­fa­bet weer over­na­men heet­te de Se­mi­ti­sche taw tau en was het de 19e letter T, met een getalswaarde van 300. De X was de 22e van de in totaal 24 letters en wordt gewaardeerd op 600 en ge­ty­peerd als Chi. De oude Romeinen na­men, in ge­wij­zig­de vorm, het Griek­se alfabet weer over. Eerst met het oude Latijnse alfabet met 21 letters en 2 Griekse toe­voegingen en ver­vol­gens vanaf de mid­del­eeu­wen met het huidige alfabet  van 26 letters.  
Kort­om, in voor­noem­de alfabetten is de X dus zowel de laatste letter als de op-­twee-­na-­laat­ste letter met een Ka­na­ä­ni­ti­sche waarde van 400 en een Griekse van 600 = 1000 in getal. Dat is 100 x het Romeinse cijfer X want dat staat voor tien én voor vermenigvuldigen.... van alp en bet, de os en het huis die als de 1e twee letters uit het Semitische schrift een Ka­na­ä­ni­ti­sche waar­de ver­te­gen­woor­di­gen van 1 [a] + 2 [b] = 3 [ab], want een os is geen huis maar wel een beest dat een kruis....tocht maakt door Het Huis, het kruis­punt, oftewel X-as en kruisproduct van het oude alp-ha-bet.
 
Hoe? Dat zul­len we zien want er is meer. De Griekse letter Chi wordt ook vaak als a­fkor­ting voor Christ genoemd. Christ re­fe­reert aan chris­ma, [let­ter­lijk Grieks voor sme­ren of zal­ven] met zalf­o­lie. En aan xmas [christ­mas], de vie­ring van de ge­boor­te­dag van Chris­tus, een van de Se­mie­ten uit Na­za­reth die in­ge­smeerd, of­te­wel be­vlekt was met de zon­den van an­de­ren en daar­door ver­moord werd [hij was namelijk zo­wel op­stan­dig te­gen de Jood­se gang van za­ken als Joods en daar­om op­stan­dig te­gen het aan­bid­den van het Ro­mein­se ge­zag, plus de lei­der van een groep Jood­se 'op­stan­de­lin­gen'  en daar­mee een mo­ge­lij­ke be­drei­ging voor het Ro­mein­se én Jood­se Rijk].
X staat ook voor x-­chro­mo­soom, een vrou­we­lijk ge­slachts­chro­mo­soom waar­van de vrouw er twee en de man er één be­zit. Een groot, lang chro­mo­soom met veel ge­nen [ca 5% van het to­taal aan­tal ge­nen in de mens]. die niets met de ge­slachts­be­pa­ling te ma­ken heb­ben Bij de vrouw zelfs dub­bel­op. Want zo­wel man als vrouw krij­gen er bei­de eentje van een van de twee over­groot­moeders van moe­ders kant, maar de vrouw krijgt er ook nog één van groot­moe­der van va­ders kant [de man krijgt een y-tje van zijn va­der].  Dat is niet nx, zoals de ge­ne­ra­tie X ook wel ge­noemd wordt. Want ook daar staat de X voor. Voor een stil­le ge­ne­ratie, ge­bo­ren in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw, die haar weg tracht te vin­den in een roe­rige tijd vol con­flic­ten tus­sen ide­a­lis­ti­sche ou­ders en con­ser­va­tie­ve groot­ou­ders.  
 
Met an­de­re woor­den, zo erg on­be­kend is de X nou ook weer niet niet. Het sym­bo­li­seert iets waar we al­le­maal mee zit­ten op­ge­scheept, zo­wel man­nen als vrou­wen: een X-­chro­mo­soom. Dat is een kruis. Een vrou­we­lijk chro­mo­soom met gro­te en lan­ge X-­ge­nen die niets met ge­slachts­be­pa­ling van doen heb­ben maar als smeer­o­lie aan je ge­kleefd zitten. Van die chris­ma-­smeer­o­lie die je eerst be­vlekt met X zon­den van [de na­za­ten van] het al­pha-bet en je ver­vol­gens in­wijdt in de god­de­lij­ke stre­ken van eerst an­deren be­las­teren met jouw ge­bre­ken, ver­vol­gens die be­las­te­rin­gen als een ri­tu­eel in­sme­ren en 'm dan gauw sme­ren. Ben je mooi in Het Huis van X gelogeerd. Ben je eerst ritueel be­smeurd met gewetenloze im­pul­sen en sa­dis­ti­sche ri­tu­e­len van X anderen [oftewel een onbekend aantal want daar staat de X ook voor], draai je er ver­volgens nog eens voor op ook. Althans. als je goed-gelovig bent. Of 'm niet bijtijds smeert. Want vol­gens de God van Eze­chiël worden alle X-­be­zit­ters af­ge­re­kend op de zon­den van alle X-beztters voor hun [Ez.23. 46-48] en zijn Y-be­zit­ters a­lleen ver­ant­woor­delijk voor hun ei­gen denken en doen [Ez.­18:­20]. Zou het Y-­chr­omo­soom daarom zo kort van stof zijn en zo weinig erfelijke informatie bevatten?
 
Om kort te gaan, X is een stil wa­ter met die­pe gron­den. Voor wis­kun­di­gen is het een on­be­kend kruis­, een X-as, een kruis­pro­duct en een ver­me­nig­vul­di­gings­me­tho­de. Voor de door­snee na­den­ken­de mens een on­be­ken­de hoe­veel­heid, de zo­veel­ste let­ter uit een van de al­fa­betten, en een kruis dat je kunt ge­brui­ken bij het ver­me­nig­vul­di­gen. Voor de goed­ge­lo­vi­gen is het een duis­te­re hoe­veel­heid zon­de­bok­ken die het kruis­pro­duct zijn van de ver­me­nig­vul­di­gings­me­tho­de van de X-as. En voor de ge­ne­ti­cus iets wat we al­le­maal met ons mee­dra­gen, of we nou wil­len of niet. Ook Chris­tus, de ide­a­lis­tische lei­der die net als de stil­le ge­ne­ra­tie uit de 60er en 70er ja­ren, op­groei­de in een roe­ri­ge tijd vol ide­a­lis­ti­sche vol­was­se­nen en con­ser­va­tie­ve lei­ders. De­ge­ne die een he­le reeks goed­ge­lo­vi­gen ach­ter zich heeft staan die ie­der jaar op Xmas zijn ont­staan vie­ren. Die open­baar­de dat hij de Al­pha en de Ome­ga was, de eer­ste en de laat­ste, het be­gin en het ein­de..... van het Griek­se al­pha-­bet [Op. 22:13]. Want de eerste uit het Se­mi­ti­sch-Ka­na­ä­ni­ti­sche al­fa­bet is een os met Al­pha als een kruis om­ge­keerd op de rug dat de eerste kruis­tocht maakte door het alphabet en aan het eind als het merk­te­ken taw recht overeind staat gekruist. En wie openbaart zich nu als het eerste en laatste [X] Beest niet­waar.
 

Reactie toevoegen