U bent hier

Afstemmen

afbeelding van Elze
 
A
B

 

Van een Au­to­ri­tai­re sa­men­le­ving waar je je leven nooit zeker bent en je je zeg­gen­schap over je ei­gen le­ven voort­du­rend ter dis­cus­sie wordt gesteld en/of aangetast, tot een Be­trouwbare maatschappij waar je jezelf mag zijn en het voor ie­der­een goed toeven is; de wereld is bevolkt met schepsels van velerlei plui­ma­ge. Stem daar maar eens humaan-rechtvaardig op af, zonder jezelf of een ander te beschadigen.

En dat is wat righttosay poogt te doen. Want deze site gaat niet alleen over ontwerp van en zeggenschap over je eigen IDentiteit en het vormen, ontwikkelen en onderhouden van je eigen standpunten, maar ook over het afstemmen evan op de rest.

De afstemmer, de conformist en de slaaf.
Afstemmen betekent: zodanig rekening houden met de verwachtingen van jezelf en anderen dat je eigen identiteit – dwz. je eigen waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel – int­rin­siek consistent blijft; oftewel een samenhangend geheel vormt, en extrinsiek op gepaste af­stand, zoveel als mogelijk niet te­gen­strij­dig [inconsistent] verbonden is met anderen. Een af­stem­mer is dus intrinsiek consistent en extrinsiek alleen waar mogelijk.
Conformeren daar­en­te­gen is je eigen identiteit – dwz. je eigen waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel – ondergeschikt maken aan die van anderen. Je identiteit is dan ex­trin­siek consistent met de waarden, normen en vver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voe­lens van ande­ren maar intrinsiek inconsistent met die van jezelf. Een conformist is dus intrinsiek consistent waar mo­ge­lijk en extrinsiek consistent met een bepaalde persoon en/of groepscultuur.
Een [ver]slaaf[de] gaat nog een stapje verder door eigen waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel te ver­vangen door die van anderen. Dat is een collectieve [groeps]­iden­ti­teit [ge­wor­den] die er intrinsiek consistent ex­trinsieke waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel­ens op na houdt en dat ex­trin­siek als eigen identiteit presenteert. Die is intrinsiek geheel afhankelijk van de waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel­ens van anderen. Dat is geen heel ei, zoals de afstemmer, geen half ei, zoals de conformist maar een lege dop.

Au­to­ri­tai­re persoonlijkheden
En dat is precies wat au­to­ri­tai­re persoonlijkheden willen: consistent op hun doelen afgestemde con­formisten en slaven om samen een Autoritaire cultuur mee te vormen. Alleen hebben ze een probleem...., want slaven die zich van kinds af aan hebben geïdentificeerd met au­to­ri­tai­re persoonlijkheden, moeten als ze volwassen geworden zijn het­zelf­de als de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid. Maar vormen daarmee ook een toekomstige bedreiging. Ze zijn intrinsiek immers slaaf en au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid tegelijk. Ze voelen zich slaaf – want ze hebben geen eigen identiteit, geen eigen waarden, normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel [of hebben die over­boord ge­gooid], maar één die van buitenaf is opgelegd [of om strategische redenen overgenomen] – maar reageren [al dan niet uit naam van...] wel als een au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid. En de conformist heeft een dubbele agenda. Die zegt openlijk ja-ja, maar doet, stiekem nee-nee. Ook niet erg betrouwbaar. En die afstemmer is alleen consistent in zoverre die intrinsiek dezelfde belangen heeft. Maar zet zich daarmee op gelijke hoogte als de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid en daar houden au­to­ri­tai­re persoonlijkheden niet van. Die willen van Au­to­ri­tair naar Beheersen van al diegenen die naar hun pijpen dansen, met als eindresultaat een hiër­ar­chi­sche samenleving met de autoritaire persoonlijkheid als slavendrijver aan het hoofd.
Afstemmers accepteren dat niet. Die stemmen hun eigen identiteit ge­lijk­waar­dig af op die van anderen. Die gaan waar nodig van Afstemmen naar Begeleiden van al diegenen die nog niet geleerd hebben hun eigen identiteit con­sistent vorm te geven en te houden. Die zijn Afstemmer en Be­ge­lei­der tegelijk.
En dat is een doorn in het oog en een nagel aan de doodskist van de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid, want die wil alleen slaven om zich heen die tot in lengte der dagen een au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid willen dienen en nodig hebben, Geen on­af­han­ke­lij­ke per­soon­lijk­he­den die zijns of haars gelijke zijn, anders voelt de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid zich zo af­han­ke­lijk, zo verslaafd.

Met andere woorden,
een au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid en een slaaf is één en dezelfde, twee handen op eéń buik. Hij [of zij] is verslaafd aan een vorstelijke positie en wil alleen slaven om zich heen die geïntimideerd zijn door hem [of haar]. Slaven die het hoofd buigen, hun blik kinderlijk verlegen afwenden en angstvallig de nodige afstand nemen als de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid hen aankijkt of aan­spreekt. Dat noemt hij [of zij] respect hebben en eer bewijzen. De au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid gaat letterlijk en figuurlijk over lijken om dat doel te bereiken en te be­hou­den. En de slaaf laat zich intimideren, neemt de nodige afstand, buigt en intimideert uit naam van de au­to­ri­tai­re per­soon­lijk­heid iedereen die niet buigt, die zich niet laat intimideren, die geen twee handen is op één buik met de autoritaire per­soon­lijk­heid. En de afstemmer zegt nee, daar doe ik niet aan mee, die distantieert zich met argumenten en vervolgt zijn of haar eigen weg. En de conformist eet van twee walletjes en doet uiterlijk als de slaaf en innerlijk als de afstemmer.

Daarom,
.... gaat righttosay over culturen en alles wat daarmee sa­men­hangt. En meer nog: over de maak­baar­heid ervan. Want cultuur is een gezamenlijke zienswijze die zichtbaar wordt gemaakt in waarden en normen. En ge­za­men­lij­ke ziens­wij­zen kunnen zowel op individueel niveau [zoals deze site laat zien] als gezamen­lijk worden gewijzigd. En dat is hard nodig in een wereld die bevolkt wordt met een groeiend aantal autoritaire slaven die anderen met alle geweld de wil van au­to­ri­tai­re persoonlijkheden proberen op te opdringen en con­for­mis­ten die het ene zeg­gen en het andere doen.
…. rekent righttosay af met ons gebrek aan zelfkritiek, met de manier waarop we afstemmen, waarop we kritiek hebben op anderen, schuldgevoelens weg­mof­fe­len, ons verstoppen voor het verleden, onze fouten verontschuldigen en onze verantwoordelijkheid voor [ons gebrek aan] eigen waarden en normen ontlopen.
.... vind je op deze site allerhande stof tot nadenken. Over jezelf, over je waarden en normen en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel, over hoe je dag-in-dag-uit omgaat met je medemens, en over hoe je maat­schap­pe­lijk en politiek afstemt op de rest van de wereld.
.... worden er op deze site allerhande politieke en maatschappelijke standpunten en al­ter­na­tie­ve op­los­sin­gen aan­ge­dragen.

Want als we onze cultuur willen veranderen in een leefbare cultuur, zonder geweld, machts­mis­bruik en verlies van identiteit, zeggenschap en vrijheid van meningsuiting, zullen we moe­ten beginnen met het onderkennen van de kenmerken van onze huidige cultuur. Zullen we moeten kijken naar de bron ervan. Zullen we onszelf moeten karakteriseren, zullen we moeten zien wie we zijn en waar we [in hemelsnaam, voor hemels belang] mee bezig zijn. Zullen we moeten definiëren hoe we omgaan met anderen, wanneer we slaafs zijn, wanneer con­for­mis­tisch en wanneer afstemmend. Zullen we moeten kijken in hoeverre we Au­to­ri­tair zijn en in hoeverre een Autoriteit. In hoeverre we onszelf [willen] Beheersen en in hoeverre we anderen [willen] Beheersen. Hoe we [willen] Afstemmen op onze eigen waarden en normen en hoe we [willen] afstemmen op die van anderen. Hoe we onszelf [willen] Begeleiden en hoe we anderen [willen] Begeleiden. Kortom, zullen we moeten weten hoe we cultiveren. Righttosay helpt je daarbij. Soms polariserend, soms provocerend, soms cryptisch, maar altijd betrokken.