U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Aanval

Een aan­val is een men­ta­le en/of ma­te­rië­le po­ging om an­de­ren on­der­uit te halen. De mo­tie­ven kun­nen al­ler­lei zijn. Uit­gangs­punt van de aan­val­ler(s) is dat de an­der­(en) een be­drei­ging vormt voor zich­zelf en­/of de groep waar de an­der zich ver­bon­den mee voelt, dan wel om ra­ti­o­ne­le of stra­te­gi­sche re­de­nen aan ge­li­ëerd heeft. De aan­val­ler wil of ziet geen mo­ge­lijk­he­den om via over­leg en af­stem­ming tot een ver­ge­lijk te ko­men.