U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Zakelijk gedrag

Za­ke­lijk ge­drag is een op lo­gi­ca, re­de­lijk­heid en recht­vaar­di­g­heid ge­ba­seer­de ge­drags­co­de. De han­del­wij­ze con­cen­treert zich op con­tro­leer­ba­re fei­ten en be­re­de­neer­ba­re hypo­the­ses. Open­heid en eer­lijk­heid is het han­dels­merk van za­ke­lijk ge­drag, want al­leen dat is ver­i­fi­eer­baar.
 
afbeelding van Elze

Ziekte van parkinson

De ziek­te van par­kin­son is – net als de­men­tie – wor­ste­len met de strijd tussen zich­zelf her­vin­den en zich aan­pas­sen aan de wen­sen/­druk van de om­ge­ving en – net als in de jeugd­ja­ren, pub­er­teit en [jong-]vol­was­sen­heid – op­nieuw be­zwij­ken on­der de eeu­wig zeu­ren­de en dwin­gen­de wen­sen en ei­sen druk van de om­ge­ving.