U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Identiteit

Een identiteit is een In­di­vi­du­eel De­sign van een en­ti­teit, of­te­wel van iets dat bestaat. Een ID-­en­ti­teit. De iden­ti­fi­cat­ie­sleu­tel van een en­ti­teit. Van een en­ti­teit dat - hoe klein ook - be­staat uit een be­stu­rings­sys­teem met een be­gin en een ein­de. Een lichaam dus, want dat is - na­tuur­kun­dig ge­zien - een ob­ject [be­stu­rings­sys­teem] met een be­gin en een ein­de. Een be­stu­rings­sys­teem dat in een be­paal­de ver­hou­ding af­ge­stemd is op an­de­re be­stu­rings­sys­te­men.