U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Wraak

Wraak is je geweten uitschakelen en sadistisch reageren. Is an­de­ren men­taal, fy­siek, ver­baal, non­ver­baal, fa­mi­l­iair, re­la­ti­o­neel, in­tel­lec­tu­eel, eco­no­misch, cul­tu­reel en/­of po­li­tiek be­scha­di­gen....