U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Aanval

Een aan­val is een men­ta­le en/of ma­te­rië­le po­ging om an­de­ren on­der­uit te halen. De mo­tie­ven kun­nen al­ler­lei zijn. Uit­gangs­punt van de aan­val­ler(s) is dat de an­der­(en) een be­drei­ging vormt voor zich­zelf en­/of de groep waar de an­der zich ver­bon­den mee voelt, dan wel om ra­ti­o­ne­le of stra­te­gi­sche re­de­nen aan ge­li­ëerd heeft. De aan­val­ler wil of ziet geen mo­ge­lijk­he­den om via over­leg en af­stem­ming tot een ver­ge­lijk te ko­men.  

afbeelding van Elze

Bedrijf

Een be­drijf is een ju­ri­disch ge­le­ga­li­seer­de iden­ti­teit die met be­hulp van men­sen en mid­de­len, pro­duc­ten en/­of dien­sten pro­du­ceert, ver­han­delt en/­of le­vert, met als doel een maat­schap­pe­lijke bij­dra­ge le­ve­ren in ruil voor eco­no­mi­sche en/­of maat­schap­pe­lij­ke waar­de-­ring. 

afbeelding van Elze

Conformist

Een con­for­mist is een hiër­ar­chist die om stra­te­gische re­de­nen ei­gen den­ken en doen on­der­geschikt maakt aan die van an­de­ren. 
 
afbeelding van Elze

Cultuur

Cul­tuur is een door indi­vi­du­en en groe­pen ge­creëer­de ver­za­me­ling denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes die tot ui­ting komt in dag-, week- jaar- en le­vens­in­de­lin­gen, ac­ti­vi­tei­ten en pro­duc­ten. 

afbeelding van Elze

Dementie

De­men­tie is niet meer kij­ken door de ogen van je­zelf maar door die van de an­de­ren. Het ge­volg is niet meer je ei­gen ken­nis en kun­de en ge­heu­gen ge­brui­ken en ont­wik­ke­len maar die van an­de­ren. En dus af­ta­ke­ling van je ei­gen her­in­ne­rin­gen, vaar­dig­he­den en voor­keu­ren en in toe­ne­men­de ma­te af­han­ke­lijk wor­den van an­de­ren. 

afbeelding van Elze

Democratie

De­mo­cra­tie is op voor­waar­de van je­zelf en an­de­ren niet be­scha­di­gen ie­der­een de kans ge­ven een in­di­vi­du te zijn die zelf be­paalt wat hij of zij wil, kan en doet en wie hij of zij is, wat hij of zij heeft, weet en vormt en wat en wie hij of zij kent, en hoe hij of zij dat uit­draagt en af­stemt op an­de­ren.
 
afbeelding van Elze

Depressie

De­pres­sie is niet goed met de ge­ge­ven om­stan­dig­he­den om­gaan. Is men­taal en fy­siek niet vol­doen­de af­stand ne­men van on­re­de­lij­ke men­sen en si­tu­a­ties.
afbeelding van Elze

Educatie

Edu­ca­tie is [hel­pen bij] in­for­ma­tie ver­za­me­len, ana­ly­se­ren, (re)­or­ga­n­se­ren, in­te­gre­ren en toe­pas­sen om op de ge­wen­ste wij­ze te kunnen func­ti­o­ne­ren, op de juis­te af­stand te kun­nen af­stem­men op an­de­r­en en dit – zo­wel in­di­vi­du­eel als col­lec­tief – recht­vaar­dig te kun­nen hand­ha­ven en [ver­der] ont­wik­ke­len, op een wij­ze die nie­mand scha­de be­rok­kend.
 
afbeelding van Elze

Emotie

Emo­tie is de klas­si­fi­ce­ring van sen­so­risch waar­ge­no­men prik­kels en dat ty­pe­ren als af­gunst, af­keer, bang, be­droefd, blij, boos, ja­loers en­zo­voort. Of­te­wel, is de ge­voels­ma­ti­ge waar­ne­ming van sen­so­ri­sche prik­kels groe­pe­ren en kop­pe­len aan che­mi­sche stof­fen en om­stan­dig­he­den en dit pro­ce­du­reel vast­leg­gen in het ge­heu­gen. Luis­te­ren naar je emo­ties is de eer­der vast­ge­leg­de kop­pe­lin­gen in je over­we­gin­gen en keu­zes be­trek­ken.

afbeelding van Elze

Familie

Een fa­mi­lie is een ver­za­me­ling iden­ti­tei­ten die door voort­plan­ting en/of sa­men­le­ving, ge­ne­tisch en/­of be­stuur­lijk in een be­paal­de ma­te op el­kaar zijn af­ge­stemd en als zo­da­nig sa­men één fa­mi­lie-iden­ti­tei­t ge­zicht la­ten zien. De ver­bon­den­heid van deze ver­za­meling iden­titeiten wordt be­paald door de vrije ruim­te die ie­de­re iden­ti­teit tot de be­schik­king heeft om op recht­vaar­di­ge wijze zijn of haar eigen be­stu­rings­sys­teem te ont­wik­ke­len.
afbeelding van Elze

Geheime (bond)genootschappen

Een ge­heim is iets wat an­de­ren [som­mi­gen of ie­der­een] niet mo­gen we­ten. De re­de­nen kun­nen zowel

  • goed­schiks [bv. hu­maan ver­zet te­gen per­soon­lij­ke, in­for­ma­tie­ve, eco­no­mi­sche en cul­tuur-po­li­tie­ke mis­da­den en te­rreur]
  • als kwaad­schiks zijn [bv. om per­soon­lij­e, in­for­ma­tie­ve, eco­no­mi­sche en cul­tuur-po­li­tie­ke mis­da­den en ter­reur te be­drij­ven].

Zo­dra er meer dan één vrijwillig be­trok­ken is bij het ge­heim ont­staat een bond­ge­noot­schap.

afbeelding van Elze

Gevoel

Ge­voel is het sen­so­risch waar­ne­men van in­ter­ne en ex­ter­ne prik­kels. Luis­te­ren naar je ge­voel is dat wat je ge­voels­ma­tig waar­neemt in je over­we­gin­gen en keu­zes be­trek­ken. Je la­ten lei­den door je ge­voel en/of dat van an­de­ren is je over­we­gin­gen en keu­zes on­der­ge­schikt ma­ken aan sen­so­ri­sche prik­kels van je­zelf en/of an­de­ren.
 
afbeelding van Elze

God

Een God is een ge­weld­DAD­i­ge il­lu­sie. Een nar­cist die des dui­vels wordt als hij of zij ge­con­fron­teerd wordt met waar­heid en wer­ke­lijk­heid. Een struis­vo­gel die al­leen de po­si­tie­ve kan­ten van zich­zelf wil zien en ho­ren en er­va­ren. Een il­lu­si­o­nist die voort­du­rend be­won­de­raars om zich heen ver­za­melt om het beeld dat hij of zij van zich­zelf heeft ge­scha­pen te be­ves­ti­gen.
afbeelding van Elze

Hersenspoelen

Her­sen­spoelen is het systematisch veranderen van iemands denken en doen.
afbeelding van Elze

Hetero Humanisimus

Een hu­maan men­sen­soort en op­vol­ger en hu­maan-­recht­vaar­di­ge te­gen­han­ger van de ho­mo-­sa­piens.
 
afbeelding van Elze

Homo Sapiens

De ho­mo-­sa­piens is een che­misch den­kend beest dat met alle ge­weld op vi­ra­le wij­ze ho­mo-­ge­ne­tisch wil heer­sen over al­les wat leeft en zich­zelf zo ver­dui­veld pa­ter­na­list­isch ver­god­de­lijkt dat hij niet wil zien dat hij door mis­ma­na­ge­ment de we­reld met al­les wat leeft ten gron­de richt en er straks niks meer valt te heer­sen.
 
afbeelding van Elze

Identiteit

Een identiteit is een In­di­vi­du­eel De­sign van een en­ti­teit, of­te­wel van iets dat bestaat. Een ID-­en­ti­teit. De iden­ti­fi­cat­ie­sleu­tel van een en­ti­teit. Van een en­ti­teit dat - hoe klein ook - be­staat uit een be­stu­rings­sys­teem met een be­gin en een ein­de. Een lichaam dus, want dat is - na­tuur­kun­dig ge­zien - een ob­ject [be­stu­rings­sys­teem] met een be­gin en een ein­de. Een be­stu­rings­sys­teem dat in een be­paal­de ver­hou­ding af­ge­stemd is op an­de­re be­stu­rings­sys­te­men.

afbeelding van Elze

Jaloezie

Ja­loe­zie is een emo­tie die je be­wust maakt dat je iets wil wat een an­der al heeft. De emo­tie at­ten­deert je op wat je wil. En dat kan van al­les zijn, va­rië­rend van iets kun­nen, iets doen of iets zijn tot iets heb­ben, we­ten of for­me­ren. Het is dus een han­di­ge emo­tie als je ver­ge­ten was wat je ei­gen­lijk wil­de of nau­we­lijks of niet hebt na­ge­dacht over wat je in de na­bij­e toe­komst nog meer wil. Het maakt je ook in een flits dui­de­lijk dat je dat nu nog niet hebt. Dat je dat mis­schien wel had ge­wild.
afbeelding van Elze

Kortzichtigheid

Kort­zich­tig ge­drag is struis­vo­gel­po­li­tiek. Is niet ver­der kij­ken dan je ei­gen be­lang op kor­te ter­mijn en de rest op de lan­ge baan schui­ven. Is in weer­wil wat hij sug­ge­reert één van de be­lang­rijk­ste ken­mer­ken van de ho­mo-sa­piens.  
 
afbeelding van Elze

Leedvermaak

Leed­ver­maak is een wraak­zuch­ti­ge emo­tie, is je ver­ma­ken met het leed van een an­der. Zo­wel in het ver­le­den als in het he­den voor­beel­den te over waar dat toe kan lei­den. Ge­we­ten­loos als hij is praat de ho­mo-­sa­piens dat met al­ler­han­de ar­gum­en­ten goed.

afbeelding van Elze

Masochisme

Een ma­so­chist is een con­for­mist die het me­cha­nis­me heeft ont­wik­keld om de sa­dis­ti­sche ei­sen van de­ge­nen die hij of zij bo­ven zich­zelf heeft ge­steld of heeft la­ten stel­len aan zich­zelf op te leg­gen, zon­der zich­zelf af te vra­gen of dit lo­gisch en re­de­lijk en ge­wenst is.

afbeelding van Elze

Misdadiger

Een misdadiger is iemand die zichzelf en/of de groep waar hij/zij deel van uitmaakt, mentaal, fysiek, relationeel, intellectueel, economisch en/of politiek-maatschappelijk ten koste van anderen bevoordeelt. 

afbeelding van Elze

Misdrijf

Een misdrijf is mentaal, fysiek, relationeel, intellectueel, economisch en/of politiek-maat­schap­pe­lijk ten koste van anderen handelen.

afbeelding van Elze

Narcisme

Een nar­cist is een ein­zel­gän­ger die geen sen­so­ren heeft voor an­de­ren en zich blind staart op zich­zelf. Ie­mand die doods­bang is dat het god­de­lij­ke plaat­je dat hij of zij van zich­zelf heeft [of an­de­ren van hem of haar heb­ben] ge­cre­ëerd een il­lu­sie blijkt te zijn en zich daar­om in­kap­selt in hoog­moed en ar­ro­gan­tie en doof, blind en ge­voel­loos wordt voor de kri­tische waar­schu­win­gen van zich­zelf en/of an­de­ren. Met al­le sa­do­ma­so­chis­ti­sche ge­vol­gen van­ dien. Want daar­door

afbeelding van Elze

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur, er valt veel over te zeggen. Hieronder een voorbeeld. 

De WODC affaire: 

afbeelding van Elze

Onverschilligheid

On­ver­schil­lig­heid is niet warm of koud er­gens van wor­den. Goed en kwaad be­staat niet, net zomin als waar­heid en leu­gen. On­ver­schil­li­gen sche­ren alles over één kam. Het zijn niets­is­ten, ook wel ni­hi­lis­ten genoemd. Niets doet er toe. Behalve zij­zelf.

afbeelding van Elze

Pater Familias

Pa­ter Fa­mi­lii­as is een zich Va­der noe­men­de man­ne­lij­ke voort­plan­ter die - over­een­kom­stig Ro­mein­se tra­di­ties - via kracht­me­ting de recht-­van-­de-sterk­ste-cul­tuur in de fa­mi­lie met ge­weld­DAD­ig con­d­it­i­o­ne­ren­de me­tho­des en mid­de­len pro­beert te hand­ha­ven, door de rest van de fa­mi­lie op tro­yaan­se wijze ge­we­ten­loos te klei­ne­ren, be­lache­lijk te ma­ken, te sa­bo­te­ren en/of bui­ten te slui­ten; in de hoop dat de­ge­nen die hem zou­den kun­nen over­tref­fen het wel uit hun hoofd zul­len la­ten hem van zijn dic­ta­to­ri­ale fa­mi­lie­troon te sto
afbeelding van Elze

Politiek

Po­li­tiek is het zo­da­nig sys­te­ma­ti­se­ren en co­ör­di­ne­ren van denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van iden­ti­tei­ten, fa­mil­ies, on­der­zoek­cen­tra en bedrij­ven. dat een sa­men­han­gend ge­heel ontstaat waar­in ie­der­een zich vrij kan ont­wik­ke­len zon­der een an­der te be­scha­di­gen of be­scha­digd te wor­den.

afbeelding van Elze

QtecQ

QtecQ [kort daar­voor nog Holec Projects ge­he­ten] is het pro­to­ty­pe van een be­drijf dat op 06-08-98 door mis­ma­na­ge­ment fail­liet is ge­gaan.

Voor meer in­for­ma­tie en ach­ter­gron­den:
 

afbeelding van Elze

Ratio

Ra­tio is de klas­si­fi­ce­ring van sen­so­risch waar­ge­no­men prik­kels en dat ty­pe­ren op ba­sis van be­drei­gend, vei­lig, po­si­tief, ne­ga­tief, goed, kwaad, op­bou­wend, af­bre­kend, etc. Of­te­wel, is de waar­ne­ming van sen­so­ri­sche prik­kels ra­tio­neel groe­pe­ren en kop­pe­len aan che­mi­sche stof­fen en om­stan­dig­he­den en dit pro­ce­du­reel vast­leg­gen in het ge­heu­gen.
Luis­te­ren naar je ra­tio is de eer­der vast­ge­leg­de kop­pe­lin­gen in je hui­di­ge over­we­gin­gen en toe­kom­sti­ge keu­zes be­trek­ken.

afbeelding van Elze

Reactiemechanismen

Re­ac­tief ge­drag is het ver­mo­gen om te re­a­ge­ren op in- en ex­ter­ne prik­kels. Om­dat we da­ge­lijks over­voerd wor­den met prik­kels van di­ver­se plui­ma­ge heb­ben we – af­han­ke­lijk van soort, tijd, plaats en pri­o­ri­teit – al­ler­han­de re­ac­tie­pa­tro­nen en re­actie­me­cha­nis­men ont­wik­keld. 
afbeelding van Elze

Sadisme

Sa­dis­me is niet met be­lem­me­rin­gen kun­nen om­gaan, is het ge­we­ten in de uit-­stand zet­ten en ple­zier be­le­ven aan al­les en ie­der­een be­scha­di­gen die hem of haar ook maar een stro­breed in de weg legt of dat zou wil­len.
afbeelding van Elze

Treiter-cultuur

Trei­te­ren is op ge­nie­pi­ge wij­ze in­di­vi­du­e­le ter­reur be­drij­ven. Is an­de­ren sa­dis­tisch on­der­uit ha­len en uit­scha­ke­len door ze be­la­che­lijk te ma­ken, angst aan te ­ja­gen, te be­drei­gen en te iso­leren om er zelf be­ter van te wor­den.
Of­te­wel, een trei­te­raar is een [vi­ra­le] sa­dist die doods­bang is dat een an­der be­ter is dan hij of zij en daar­om met tro­yaan­se me­tho­des een­oog­ko­ning pro­beert te kraai­en. 
afbeelding van Elze

Übermenschen

Een Über­mensch is een nar­cist die zich­zelf op een god­de­lijk voet­stuk heeft ge­zet [of heeft la­ten zet­ten] en dat op pa­ter­na­lis­ti­sche wij­ze met her­sen­spoe­len­de me­tho­den en po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en in­tel­lec­tu­e­le mid­de­len aan de ene en fa­mi­li­a­ire, re­la­ti­o­ne­le en com­mu­ni­ca­tie­ve mid­de­len aan de an­de­re kant, in de hiër­ar­chi­sche Stand pro­beert te hou­den. 
 
De term
afbeelding van Elze

Veiligheid

Vei­lig­heid is zon­der ge­vaar voor be­scha­di­gin­gen kun­nen func­ti­o­ne­ren op de ma­nier die jouw goed­dunkt. Voor­waar­den daar­voor zijn vast­ge­leg­de af­spra­ken om niet te be­scha­di­gen die ook worden nageleefd. Af­spra­ken die al­leen ge­maakt kun­nen wor­den met hu­ma­ne men­sen want met in­hu­ma­ne men­sen valt net zo slecht af­spra­ken te ma­ken als met [beest­ach­ti­ge] die­ren, plan­ten, mi­cro-­or­ga­nis­men, vi­rus­ach­ti­gen en ele­men­ten.
afbeelding van Elze

Vrije markt

De 'vrije markt' is niet anders dan een anarchistenbende die op hyena-achtige wijze samenwerkt om (a)narcistische doelen te bewerkstelligen. En ieder verzet daartegen op manipulatieve wijze in de kiem smoort, dan wel alsnog meedogenloos de kop in [probeert te] drukken.

afbeelding van Elze

Wraak

Wraak is je geweten uitschakelen en sadistisch reageren. Is an­de­ren men­taal, fy­siek, ver­baal, non­ver­baal, fa­mi­l­iair, re­la­ti­o­neel, in­tel­lec­tu­eel, eco­no­misch, cul­tu­reel en/­of po­li­tiek be­scha­di­gen....

afbeelding van Elze

X - symboliek

X staat voor meer­de­re din­gen. In de eer­ste plaats staat het voor de gro­te on­be­ken­de. Be­ter ge­zegd, de on­be­ken­de groot­heid uit de wis­kun­de. De­ge­ne waar we de waar­de niet van ken­nen, maar waar we met wat zoe­ken en re­de­ne­ren wel ach­ter kun­nen ko­men.
afbeelding van Elze

Y - symboliek

Net als de X staat de Y voor meer­de­re be­te­ke­nis­sen. In de eer­ste plaats is het de 25e let­ter uit het hui­di­ge La­tijn­se al­fa­bet, de 20e let­ter uit het Griek­se en de 6e letter uit het Ka­naä­ni­tische [mee­stal Fe­ni­ci­sche ge­noemd] en Se­mi­ti­sche al­fa­bet.
afbeelding van Elze

Zakelijk gedrag

Za­ke­lijk ge­drag is een op lo­gi­ca, re­de­lijk­heid en recht­vaar­di­g­heid ge­ba­seer­de ge­drags­co­de. De han­del­wij­ze con­cen­treert zich op con­tro­leer­ba­re fei­ten en be­re­de­neer­ba­re hypo­the­ses. Open­heid en eer­lijk­heid is het han­dels­merk van za­ke­lijk ge­drag, want al­leen dat is ver­i­fi­eer­baar.
 
afbeelding van Elze

Ziekte van parkinson

De ziek­te van par­kin­son is – net als de­men­tie – wor­ste­len met de strijd tussen zich­zelf her­vin­den en zich aan­pas­sen aan de wen­sen/­druk van de om­ge­ving en – net als in de jeugd­ja­ren, pub­er­teit en [jong-]vol­was­sen­heid – op­nieuw be­zwij­ken on­der de eeu­wig zeu­ren­de en dwin­gen­de wen­sen en ei­sen druk van de om­ge­ving.