U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

X - symboliek

X staat voor meer­de­re din­gen. In de eer­ste plaats staat het voor de gro­te on­be­ken­de. Be­ter ge­zegd, de on­be­ken­de groot­heid uit de wis­kun­de. De­ge­ne waar we de waar­de niet van ken­nen, maar waar we met wat zoe­ken en re­de­ne­ren wel ach­ter kun­nen ko­men.