U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Familie

Een fa­mi­lie is een ver­za­me­ling iden­ti­tei­ten die door voort­plan­ting en/of sa­men­le­ving, ge­ne­tisch en/­of be­stuur­lijk in een be­paal­de ma­te op el­kaar zijn af­ge­stemd en als zo­da­nig sa­men één fa­mi­lie-iden­ti­tei­t ge­zicht la­ten zien. De ver­bon­den­heid van deze ver­za­meling iden­titeiten wordt be­paald door de vrije ruim­te die ie­de­re iden­ti­teit tot de be­schik­king heeft om op recht­vaar­di­ge wijze zijn of haar eigen be­stu­rings­sys­teem te ont­wik­ke­len.