U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Conformist

Een con­for­mist is een hiër­ar­chist die om stra­te­gische re­de­nen ei­gen den­ken en doen on­der­geschikt maakt aan die van an­de­ren. 
 
afbeelding van Elze

Cultuur

Cul­tuur is een door indi­vi­du­en en groe­pen ge­creëer­de ver­za­me­ling denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes die tot ui­ting komt in dag-, week- jaar- en le­vens­in­de­lin­gen, ac­ti­vi­tei­ten en pro­duc­ten.