U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Treiter-cultuur

Trei­te­ren is op ge­nie­pi­ge wij­ze in­di­vi­du­e­le ter­reur be­drij­ven. Is an­de­ren sa­dis­tisch on­der­uit ha­len en uit­scha­ke­len door ze be­la­che­lijk te ma­ken, angst aan te ­ja­gen, te be­drei­gen en te iso­leren om er zelf be­ter van te wor­den.
Of­te­wel, een trei­te­raar is een [vi­ra­le] sa­dist die doods­bang is dat een an­der be­ter is dan hij of zij en daar­om met tro­yaan­se me­tho­des een­oog­ko­ning pro­beert te kraai­en.