U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Übermenschen

Een Über­mensch is een nar­cist die zich­zelf op een god­de­lijk voet­stuk heeft ge­zet [of heeft la­ten zet­ten] en dat op pa­ter­na­lis­ti­sche wij­ze met her­sen­spoe­len­de me­tho­den en po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en in­tel­lec­tu­e­le mid­de­len aan de ene en fa­mi­li­a­ire, re­la­ti­o­ne­le en com­mu­ni­ca­tie­ve mid­de­len aan de an­de­re kant, in de hiër­ar­chi­sche Stand pro­beert te hou­den. 
 
De term