U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Bedrijf

Een be­drijf is een ju­ri­disch ge­le­ga­li­seer­de iden­ti­teit die met be­hulp van men­sen en mid­de­len, pro­duc­ten en/­of dien­sten pro­du­ceert, ver­han­delt en/­of le­vert, met als doel een maat­schap­pe­lijke bij­dra­ge le­ve­ren in ruil voor eco­no­mi­sche en/­of maat­schap­pe­lij­ke waar­de-­ring.