U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Ratio

Ra­tio is de klas­si­fi­ce­ring van sen­so­risch waar­ge­no­men prik­kels en dat ty­pe­ren op ba­sis van be­drei­gend, vei­lig, po­si­tief, ne­ga­tief, goed, kwaad, op­bou­wend, af­bre­kend, etc. Of­te­wel, is de waar­ne­ming van sen­so­ri­sche prik­kels ra­tio­neel groe­pe­ren en kop­pe­len aan che­mi­sche stof­fen en om­stan­dig­he­den en dit pro­ce­du­reel vast­leg­gen in het ge­heu­gen.
Luis­te­ren naar je ra­tio is de eer­der vast­ge­leg­de kop­pe­lin­gen in je hui­di­ge over­we­gin­gen en toe­kom­sti­ge keu­zes be­trek­ken.

afbeelding van Elze

Reactiemechanismen

Re­ac­tief ge­drag is het ver­mo­gen om te re­a­ge­ren op in- en ex­ter­ne prik­kels. Om­dat we da­ge­lijks over­voerd wor­den met prik­kels van di­ver­se plui­ma­ge heb­ben we – af­han­ke­lijk van soort, tijd, plaats en pri­o­ri­teit – al­ler­han­de re­ac­tie­pa­tro­nen en re­actie­me­cha­nis­men ont­wik­keld.