U bent hier

Ratio

afbeelding van Elze

Ra­tio is de klas­si­fi­ce­ring van sen­so­risch waar­ge­no­men prik­kels en dat ty­pe­ren op ba­sis van be­drei­gend, vei­lig, po­si­tief, ne­ga­tief, goed, kwaad, op­bou­wend, af­bre­kend, etc. Of­te­wel, is de waar­ne­ming van sen­so­ri­sche prik­kels ra­tio­neel groe­pe­ren en kop­pe­len aan che­mi­sche stof­fen en om­stan­dig­he­den en dit pro­ce­du­reel vast­leg­gen in het ge­heu­gen.
Luis­te­ren naar je ra­tio is de eer­der vast­ge­leg­de kop­pe­lin­gen in je hui­di­ge over­we­gin­gen en toe­kom­sti­ge keu­zes be­trek­ken.
Je la­ten lei­den door je ra­tio en/­of dat van an­de­ren, is je over­we­gin­gen en keu­zes on­der­ge­schikt ma­ken aan ra­tio­ne­le kop­pe­lin­gen van je­zelf en/­of an­de­ren op ba­sis van voor­gaan­de om­stan­dig­he­den, hui­di­ge ge­beur­te­nis­sen en toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen.