U bent hier

Zelfmanagement

afbeelding van Elze
Leven is balanceren. Is voortdurend bepalen wat wij willen, wat anderen wil­len en zoeken naar mo­ge­lijk­he­den om die twee recht­vaar­dig op el­kaar af te stem­men. Alleen, waar eindigen mijn wen­sen, op­vat­tin­gen en keu­zes en be­gin­nen die van an­de­ren? En hoe ga ik daarmee om zonder mijn ik-kern te ver­liezen en die van an­de­ren te bescha­di­gen? Hoe zorg ik dat ik zowel me­zelf als an­de­ren niet be­scha­dig? En hoe ga ik om met al diegenen die dat wel willen, die niet beperkt wil­len worden, ook als dat niets ontziende be­scha­digingen voor zichzelf en anderen oplevert?
Kortom, hoe ga ik om met een kwaadaardig DNA-­ver­le­den, sado­ma­so­chis­tische om­ge­vings­fac­to­ren in het heden en ma­nisch-­depressieve toe­komst­per­spec­t­ie­ven vol pa­ra­dijselijk struis­vo­ge­len­de on­der­we­reld­po­li­tiek?
 
In dit boek over zelfmanagement wordt een historisch en he­den­daags boek­je open ge­daan over het toekomstige be­stu­ren van je ei­gen sa­men­han­gen­de denken en doen. Nou zijn er zijn vele we­gen naar zelf­ma­na­ge­ment. Naar het exploreren, sig­na­leren, struc­tu­re­ren, pro­ce­du­re­ren, au­to­ma­tiseren, con­tro­leren en je iden­ti­fi­ceren met en pre­sen­te­ren van al die in­ko­mende en uit­gaande sig­na­len. En vele stappenplannen. Zeg het maar.
 
Wil je het denkbeeldig elementair in ge­ne­tisch-­his­to­ri­sche stapjes doen? Volg dan de hoofd­weg....
van de Aanleiding tot de Inleiding in Historische denk­beel­den, Eigentijdse voor­waarden, Toe­kom­sti­ge gedragscodes en Eeuwige gewoontes van sa­men­ge­stel­de IDentiteiten die jouw op ver­du­veld god­de­lij­ke' wij­ze his­to­risch wil­len Uit­lei­den.
 
Wil je het volgens biologische voorwaarden in hedendaags-atmo-sferische stap­jes doen? [Atmo = according to my opinion] Volg dan de middenweg....
van Signaleren, Structureren, Automatiseren en Controleren van al die ei­gen­tijd­se atmo-sferen.
 
Wil je het volgens menselijke gedragscodes in de toekomst in zelf ge­ne­tisch-at­mo-­sfe­risch voor­ge­pro­gram­meer­de au­to­ma­ten­stap­jes doen? Ga dan on­der-­weg....
Oefenen in signaleren, structureren, automatiseren en controleren van men­se­lijk voor­ge­pro­gram­meer­de be­stu­rings­sys­temen.
 
Wil je het zelf gecontroleerd in een humaan sa­men­han­gen­de IDentiteit? Ga dan je eigen weg....
en volg op eigen wij­ze het spoor aan oefeningen aan het eind van de vier hoofd­wegen en her­vorm jezelf tot een eigen uniek gestructureerde IDenti­teit.