U bent hier

4.1 Controleren

afbeelding van Elze

We doen het ie­de­re dag, ie­de­re frac­tie van een se­con­de op­nieuw; zowel be­wust als on­be­wust: con­tro­le­ren. Als ge­oe­fende con­tro­leurs con­tro­le­ren wij wat wij en an­de­ren sig­na­leren, struc­tu­re­ren en au­to­ma­ti­se­ren. En hoe. Wat wij en an­de­ren cul­ti­ve­ren. En waar­om. Met wie wij en/of an­de­ren ri­va­liseren. En op welke wijze. Met wie en/of wat wij en an­de­ren ons iden­ti­fi­ceren. En tot welk ni­veau wij en an­de­ren dat con­ti­nu­e­ren....

Met an­de­re woor­den, of we het nou leuk vin­den of niet, we zijn voort­du­rend aan het ana­ly­se­ren, be­stu­de­ren en ve­rifiëren wat wij en/of an­de­ren con­sta­te­ren en wat wij en/of an­der­en wil­len of moe­ten cor­ri­geren. En waar­om. Al­leen, wat is ons ijk­punt? En wat onze uit­gangs­po­si­tie? Wat is ons [le­vens]­doel? En langs welke lij­nen moet dat lopen?
 
Zeg het maar...., wat is je ijk­maat? Waar moet je le­ven op zijn ge­fun­deerd, op recht­vaar­digheid of op de ge­ne­tisch-historisch ge­cultiveerde denk­beel­den, neutr(in)ale voor­waar­den en ma­fi­o­se ge­drags­co­des en ge­woon­tes van bac­te­ri­o­faag a(u)­to­matiserende [voor]­ou­ders van een Heer-S-zucht-ig con­trolerende [voor]­fa­mi­lie-­maat­schap­pij?

Zeg het maar...., wat is je uit­gangs­po­si­tie? Wil je het één en doe je het an­der? Niet zo ver­ba­zing­wek­kend als je be­denkt dat we vanaf ons pril­le ont­staan wor­den ge­do­mi­neerd door de ge­ne­tisch-historisch ge­cultiveerde voor-­beelden en voor-­waar­den van neu­tr(in)aal elek­tro­ni­se­ren­de [voor]­ou­ders en daar a(u)­to­ma­tisch kin­der­lijk-afhankelijk op door-mo­le­cu­le­ren­de [voor­]­fa­mi­lies. Dat we daar tot op de dag van van­daag de – al dan niet meer of min­der wran­ge – or­ga­nis­me-vruchten van pluk­ken.
Ster­ker nog, veel men­sen den­ken dat dat niet an­ders kan. Dat je vast­zit aan de ge­ne­tisch-­his­to­risch ge­cultiveerde voor-­beel­den en voor­-waar­den van een ele­men­tair neutr(in)ali­se­ren­de fa­mi­lie-­maat­schap­pij. Dat je niks te kie­zen hebt. Dat on­ze ge­ne­tische his­torie sa­men met on­ze hui­dige fa­mi­lie-­maat­schap­pij ons een neu­tr(in)­aal raam­werk dic­teert en wij hoog­stens mogen kie­zen hoe we de plaat­jes in de na­bije toe­komst wil­len in­kleu­ren [bin­nen neutr(in)aal 'ver­faag­de' lijn­tjes ui­ter­aard]. En in tal van rijke en arme fa­mi­lies – op grond van re­li­gieu­ze, ko­nink­lij­ke, za­ke­lij­ke en/of par­ti­cu­liere mo­tie­ven – zelfs dat niet eens.
Kort­om, veel men­sen kun­nen en/of doen niet an­ders dan in een [fa­mi­lie-­maat­schap­pe­lijk] on­recht­vaar­dig raam­werk recht­vaar­digheid [op 'hun' wij­ze] in­kleu­ren. An­deren vin­den dat van­zelf­spre­kend. Of kie­zen daar­voor. Om­dat het 'na­tuur­lijk' is, omdat het hun goed uit­komt, omdat ze de sterk­ste [in hun soort en/of groep] wil­len zijn, om­dat ze zich zo vei­lig wanen. Die zeg­gen dat het één het ander niet uit­sluit. Dat de ge­netisch-historisch ge­cul­ti­veer­de denk­beelden en – des­tijds – ei­gen­tijdse voor­waar­den van vi­ra­le [voor]­ou­ders en bac­te­ri­o­fa­ge [voor]­familie (ge)recht­vaar­dig(d) zijn. Dat al hun in­ter­ne en ex­ter­ne me­tho­des om over­een­stemming te be­werk­stel­ligen en con­flicten te be­slech­ten en in het niets op te los­sen van­daag en mor­gen net zo ge­recht­vaar­dig­d zijn als gis­ter­en en vroe­ger.
Tja, het is maar wat je [ge]recht­vaar­dig[d] noemt. Zo­veel ID-en­ti­tei­ten zo­veel denk­beel­den. Som­mige voor- en na­za­ten noe­men het [ge]recht­vaar­dig[d] om an­de­ren met ma­ni­pu­latie, in­ti­mi­da­tie, chan­ta­ge en iso­la­tie dan wel an­der­soor­tig ['na­tuur'] ge­weld te dwin­gen tot over­een­stem­ming met hun culture­le voor­waar­den. Die wil­len ge­wa­pen­de vrede. Vrede met [neut­r(in)­aal ge­or­ga­niseerd bin­nen­drin­gende] wa­pens be­reikt. Die trach­ten met de ge­ne­tisch-­his­torisch ge­cul­ti­veer­de me­thodes waar de ge­schiedenis tot op de dag van van­daag ge­weld­DAD­ig vol van is, een pa­ra­dij­se­lijk leven met een nieu­we ge­neratie fa­mi­li­air ge­school­de en be­drijfs­ma­tig ge­po­li­ti­ceer­de vol­ge­lin­gen te creë­ren en hand­haven. Vol­ge­lin­gen die hun ge­we­ten net zo ge­we­ten­loos aan het maat­schap­pelijke raam­werk van de neutr(in)ale fa­mi­lie wil-gen han­gen als zij heb­ben ge­daan. Aan de wil van So­cra­tisch neutr(in)ali­se­ren­de voor­zaten die na­za­ten Pla­toons op­za­delen met de a(u)­to­ma­tisch con­for­me­ren­de gif­be­ker van 'hun' boom der ken­nis van goed en kwaad. Die, als ze daar al van ge­ge­ten of ge­dron­ken heb­ben, daar niets recht­vaardigs van heb­ben ge­leerd. Die blij­ven wil­lens en we­tens wil­loos han­gen in dat fa­mi­lie-­maat­schap­pelijke raam­werk van neu­tr(in)­a­le ge­nen a(u)­to­ma­tisch cul­ti­ve­ren­de fa­mi­lie-­his­to­rie. Die kie­zen er­voor om de neu­tr(in)ale denk­beel­den, elek­tro­nische voor­waar­den en a(u)­to­ma­tische ge­woon­tes van mo­le­cu­lai­re ID­en­ti­teiten con­formistisch te aanbid­den. Want zo So­cra­tesks vroed­vrou­wen neu­tr(in)­aal na-apen­de voor­zaat zo a(u)to­ma­tisch Pla­toons spie­gel­neu­ro­nen­de na­zaat niet­waar. Wie een neu­tr(in)­aal raam­werk van So­cra­tesk vi­ra­li­se­ren­de zaad­cel­le­tjes zaait, zal elek­tro­nisch de Pla­toons ge­kleur­de plaat­jes van a(u)­to­ma­tisch bac­te­rieel spie­gel­neu­ro­nen­de ei­cel­letjes als 'faag' mo­le­cu­le­rende zy­go­ten oog­sten. Heb je bin­nen no-ti­me een neutr(in)­aal struis­vo­ge­lende maat­schap­pij vol 'faag' or­ga­ni­se­rende psy­cho­ten die zich stuk voor stuk uit­ver­ko­ren wanen om­dat ze een Pla­toons ge­kleurd con­for­mis­ten­plaat­je in een So­cra­tisch Anar­ch-erend raam­werk zijn.
Toe­ge­ge­ven, het is onze uit­gangs­po­si­tie. Al sinds de oer­knal, tot op de dag van van­daag wor­den we om­ringd door een gif­tig neutr(in)ali­se­ren­de fa­mi­lie-­maatschappij, maar wil dat zeg­gen dat je neutr(in)ale uit­gangs­po­si­tie te­ge­lij­ker­tijd ook je a(u)­to­ma­tische doel is [of be­hoort te zijn omdat dat 'na­tuur­lijk' of 'res­pect­vol' voor al die A-narc(h)-is­tisch ge­struc­tu­reer­de voor­za­ten heet te zijn]? Is dat wat je wil?

Zeg het maar...., wat is je le­vens­doel? Wil je [of mag je] niet meer dan je uit­gangs­po­si­tie net zo Pla­toons spie­gel­neu­ronend blij­ven her­halen als al die So­cratisch ver­gif­tig­de voor­za­ten voor je heb­ben ge­daan? Is dat jouw [of hun] doel? Een ge­ne­tisch-historisch on­derdeel zijn van een neu­tr(in)aal struis­vogelend ­fa­mi­lie-­maat­schappij ge­heel? Ge­van­gen zit­ten in een ge­we­tenloos ge­groepeerd raam­werk van maf­fi­oos ge­cul­ti­veer­de fa­mi­lie­be­drijfs­po­li­tiek? 
Wat wil je lie­ver, over de rug­gen van an­de­ren een maf­fi­o­se fa­mi­lie-­maat­schap­pij [hel­pen] creëren die jouw en/of an­de­ren op han­den draagt omdat je hun en jouw vuile was So­cra­tisch ver­don­ke­re­maand en/of neu­tr­(in)­a­li­seert, maar daar­mee ook de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor jouw leven in han­den van een ge­we­ten­loos fa­mi­lie­raamwerk leg­gen en als zo­da­nig daar een con­for­mistisch sa­men­le­vend on­der­deel van uit­ma­ken? Of zelf­ma­na­ge­ment, je neu­tr(in)­a­li­teit op­ge­ven en met open vi­zier zelf je eigen leven ma­na­gen en daar de vol­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor dra­gen? 
Wat wil je lie­ver, de spie­ge­laars van de fou­ten en mis­da­den van jouw en an­de­ren in ma­fi­oos neu­tr(in)a­li­serende atoom-wat­ten leg­gen maar daar­mee ook de ver­ant­woordelijk voor hun fou­ten op je nemen? Of de han­den vrij heb­ben om je eigen fou­ten on­der ogen te zien en te her­stel­len en an­de­ren [waar­on­der zowel voor- als na­za­ten] con­fron­te­ren met de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor [het doen en la­ten van] zich­zelf?

Zeg het maar...., wat is je rode draad? Langs welke ze­nuw­leij­der-lij­nen wil je je leven laten lopen? Of kruipt het bloed waar het niet gaan mag?
[Mijn woord­in­vul­ler vult bloed-her­sen­bar­rière* aan, wat hier wel toe­pas­baar is. Wiki­pe­dia.nl/en leert mij dat de bhb er­voor zorgt dat bloeds­om­loop en her­sen­vocht ge­schei­den blij­ven. Hier­door blijft het her­sen­vocht van scha­de­lijks stof­fen ver­schoond. Al­leen cvo's, of­te­wel, cir­cum­ven­tri­cu­lai­re or­ga­nen – zo­als bv. de epi­fyse – aan de rand van het ven­tri­kel­stelsel, die met ven­ster­ach­tige [en­do­theel]cel­len de con­centratie van ver­schil­len­de stof­fen waar­ne­men en aan de hy­po­tha­la­mus door­ge­ven, heb­ben een on­vol­le­dig bhb.
Re­cen­te stu­die heeft aan­ge­toond dat cvo's een be­lang­rij­ke rol spe­len in de re­gu­latie van de ener­gie­huis­hou­ding. Ziek­ten als aids, alz­hei­mer, epilep­sie, her­sen­vlies­ontsteking, mul­ti­ple scle­ro­se, slaap­ziekte en de ziek­te van par­kinson (b)lij­ken hier­mee in ver­band te staan. Zij ver­to­nen te­ke­nen van een be­scha­digd bhb. Men neemt aan dat oxi­da­tie­ve stress hier een rol in speelt. Vol­gens mens-­en-­ge­zond­heid.­infonu.nl ont­staat oxi­da­tie­ve stress door men­ta­le en fy­sie­ke stress en on­ge­zonde leef­wij­zes en mid­de­len. Die zor­gen voor een meer dan nor­ma­le hoe­veel­heid re­ac­tie­ve zuur­stof­ver­bin­din­gen bij de nor­ma­le stof­wis­se­ling. Deze zgn. 'vrije ra­dikalen' val­len mo­le­cu­len en genen aan en ver­an­de­ren deze van struc­tuur. Hier­door wordt de ei­gen­schap van de cel ver­an­derd. Met als ge­volg dat de cel steeds meer ener­gie en re­pa­ra­tie­mid­de­len – in de vorm van an­ti-oxi­dan­ten, vi­ta­mi­nen, mi­neralen, spoor­ele­men­ten e.d. – nodig heeft om de zaak ge­zond te hou­den.]

Zeg het maar...., waar wil je je ener­gie in­ste­ken?
Wil je al­leen maar hoe­ven te con­tro­le­ren of alles en ie­der­een wel in het cul­tu­re­le raam­werk van jouw ge­ne­ti­sche his­to­rie past? Of wil je alles So­cra­tisch on­der­zoe­ken en con­tro­le­ren en het goede op recht­vaar­di­ge wijze be­hou­den?
Wil je dat ie­de­re ge­ne­ra­tie naïever en dom­mer wordt omdat ze de denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­de en ge­woon­tes van voor­gaan­de ge­ne­ra­ties man­neljke en vrou­we­lij­ke IDen­ti­tei­ten a(u)­to­ma­tisch op een god­de­lijk voet­stuk [moe­ten] plaat­sen; en dus niet zelf [mogen] den­ken maar intuïtief a(u)­to­ma­tisch het in­stinct van So­cra­ti­sche vroed­vrou­wen ge­ne­tisch-his­to­risch wil­len [of moe­ten] na-apen? Of wil je dat ie­de­re nieu­we ge­ne­ra­tie zelf­be­wus­ter en slim­mer wordt als de voor­gaande omdat ze zelf na­denkt over goe­de en kwa­de ont­wik­kelingen en haar keu­zes op recht­vaar­di­ge voor­waar­den af­ba­kent?
Wil je een god­de­lijk raam­werk vol gif­tig oxi­de­ren­de hiër­archie­re­gels die re­de­lijk vei­lig lijkt maar bij con­tro­le ge­we­ten­loos kil en be­re­ke­nend stress­vol blijkt? Of wil je een recht­vaar­dig raam­werk van hu­maan zelf­ma­na­ge­ment dat op em­pa­thi­sche wijze in­zich­te­lijk zorgt voor een vei­li­ge grens en een crea­tie­ve af­stem­ming in de fa­mi­lie-­maat­schap­pij? Of­te­wel....,
Wil je on­recht­vaar­di­ge stil­stand en oxi­da­tie­ve ach­ter­uit­gang ge­ba­seerd op ge­ne­tisch-­his­torisch ge­cul­ti­veer­de groeps­dwang en groeps­hiërar­chie? Of een vrij­wil­lig sa­men­wer­kend groei­pro­ces op basis van recht­vaar­dig zelf­ma­na­ge­ment?
 
Zeg het maar....​wat wil je, con­for­me­ren of in­di­vi­dua­li­se­ren?
Con­for­me­ren be­te­kent je denk­beelden, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes net zo­lang aan­pas­sen, bij­scha­ven en be­plak­ken met de denk­beelden, voor­waar­den en ge­woon­tes van an­de­ren tot je ge­ac­cep­teerd wordt door die an­der of an­de­ren.
In­di­vi­du­a­li­se­ren be­te­kent je eigen denk­beelden, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woontes ont­wik­ke­len en vor­men en die als zelf ont­wor­pen In­tern De­sign aan je en­ti­teit – of­te­wel aan iets dat echt be­staat: je na­tuur­kun­di­ge li­chaam, be­staan­de uit vaste stof, vloei­stof en gas – kop­pe­len en dat ge­heel als zijn­de geest [ID] en li­chaam [en­ti­teit] op de ge­wens­te af­stand af­stem­men op an­de­re IDen­ti­tei­ten.
In het con­for­mis­ti­sche geval is je geest een uni­for­mi­teit en je li­chaam – of je nou wil of niet – een ge­ne­ti­sche iden­ti­teit an sich, want ie­der li­chaam heeft zijn of haar eigen uniek geërfde ­kenmer­ken, of ze gen-­ethisch nou ver­ant­woord zijn of niet.
In het in­di­vi­du­a­lis­ti­sche ge­val is zo­wel je geest als je li­chaam een iden­ti­teit met eigen – al dan niet gen-ethisch ver­ant­woorde – ka­rak­te­ris­tie­ken. Beide keu­zes heb­ben zijn voor en tegen.
Als con­for­mist kun je al­leen con­sistente denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes ont­wik­ke­len als je je­zelf van ge­boor­te tot dood [en voor de­ge­nen die ge­lo­ven in gees­tig leven na de dood: eeu­wig, of tot nader orde] blijft spie­ge­len [of­te­wel bij­scha­ven en bij­plak­ken] aan – al dan niet ge­ne­tisch-­his­to­rische –gen-ethisch on­ver­ant­woor­de 'men­sen'die jouw ac­cep­te­ren op voor­waar­de dat je je denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes aan­past aan die van hun en die van hun con­sistent zijn [wat een con­tra­dic­tio in ter­mi­nis is want hoe wil je consi­sten­tie van een con­for­mist-­en-­groep ver­wach­ten, die is im­mers zo ka­me­le­on­tisch als [het sa­ta­nisch con­for­me­ren­de fa­mi­lie­raam­werk van] de pest. Die con­formeert zich nog in­stinc­tief aan de na­tuur; wordt ijs­koud [een storm­achtig hui­lend of gie­rend zon­nig] ele­ment met de ele­men­ten en [een fu­ri­eus] beest met de [ter­neer­ge­sla­gen] bees­ten].
Want zo zijn zij nooit er­gens ver­ant­woor­de­lijk voor, hun denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes zijn im­mers de nar­cis­ti­sche spie­gel van de con­for­mist­-en-­lei­der die de spie­gel is van de con­for­mis­ten­club.
Als in­di­vi­du­a­list heb je daar zo je eigen denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes aan over­ge­hou­den. Die of­wel wor­den ge­ac­cep­teerd omdat ze soort­ge­lij­ke denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes heb­ben, ofwel ge­to­le­reerd om­dat ze ook denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes voor ac­cep­ta­tie stel­len, ofwel ge­ne­geerd, zo niet tro­jaans en open­lijk ge­ma­ni­pu­leerd, omdat je je ei­gen [al dan niet nar­cis­ti­sche] denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes – zelfs al ko­men ze over­een – vóór de ac­cep­ta­tie door an­der­en zet, ófwel ge­sa­bo­teerd en ge­do­mi­neerd omdat je jouw eigen [al dan niet nar­cistische] denk­beelden, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes boven die van een an­dere in­di­vi­du­alist en/of in­di­vi­du­a­list- of con­formistengroep stelt.
Als in­di­vi­du­a­list ont­wik­kel jij je eigen denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes [ten­zij je – net als de thoraans ge­bij­bel­de lei­der uit Exo­dus 3:14– on­der het god­de­lij­k nar­cis­ti­sche mom van: ik ben die ik ben, dat niet wil, omdat je de ver­du­veld con­sis­ten­te lei­der wil zijn en blij­ven van een sa­ta­nisch con­for­me­ren­de fa­mi­lie-­maat­schappij.... na­tuur­lijk]. Al­leen sta je met je eigen [al dan niet nar­cis­tisch vergif­tigde] denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes zo wel in je [al dan niet nar­cis­ti­sche] uppie te­gen­over mas­sa's [al dan niet nar­cis­tisch ge­groe­peer­de] an­deren met an­de­re [al dan niet nar­cis­tisch ver­gif­ti­gde] denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes. [Op voor­waar­de dat er geen an­dere [al dan niet nar­cis­ti­sche] in­di­vi­du­a­lis­ten op het­zelf­de spoor zit­ten en/of een groep con­for­mis­ten jouw als in­di­vi­du­a­lis­ti­sche grond­leg­ger [aldus de woord­aan­vul­ler] ge­bruiken ui­ter­aard. Zo'n god­de­lijk pa­ter­na­lis­tisch in­di­vi­du­a­liserende grond­legger die de Pla­toon­se il­lu­sie hul­digt dat een ander zijn nar­cistische denk­beel­den, on­der haar ver­du­veld ma­ter­na­lis­tisch con­for­me­ren­de voor­waar­den, on­voor­waar­delijk ac­cep­teert en dat ge­kun­stel­de illu­sie-toontje tot het 'goede' ge­woon­terecht van het kwade gen-i­us van de Ro­meinse fa­mi­lie-maatschappij heeft ge­cul­ti­veerd bij­voor­beeld].
Als con­for­mist for­meer je ge­za­men­lijk, 'na­tuur­lijk' con­form, want zo sta je nooit al­leen, hoef je nau­we­lijks na te den­kenen aap je voort­du­rend na. Het enige waar je je als con­for­mist druk om maakt is of je wel ge­ac­cep­teerd wordt door de men­se­lij­ke bees­ten­ben­de. Daar­om zwab­ber je net zo­lang met je eigen denk­beel­den, voor­waarden, ge­drags­co­des en ge­woon­tes heen en weer en­/of schaaft ze bij tot het een ons weegt. Of, in het geval je sinds je ont­staan über­haupt geen eigen denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes ont­wikkeld hebt, ge­bruik je de [al dan niet nar­cis­ti­sche] denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van an­de­ren als 'jouw' mid­de­len, tot je jouw doel, ge­ac­cep­teerd wor­den, be­reikt hebt. En als je je krtiek­loos ver­bindt aan de denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van een con­si­sten­t nar­cis­ti­sche in­di­vi­dualist als fun­da­men­ta­lis­ti­sche grond­leg­ger hoef je zelfs dat niet meer. Zit je con­for­mis­tisch ge­go­ten.... als Pla­toons ge­kun­stel­de in­di­vi­dualist-en-slaaf.
 
Want alles heeft zijn prijs. Het is niet alles vrij­heid wat er lokt. Er zit­ten vele ha­ken en ogen aan de zelf­con­tro­le van je zelf­ma­na­gement. Daar heeft je op­per­hoofd je her­sens aan vol. Daar­om wil die niet ge­stoord wor­den. Van­daar dat-ie je be­wust­zijn voor een groot deel [re­ti­cu­lair, aldus de woord­aan­vul­ler] heeft uit­be­steed. 
[De ­for­matio re­ti­cu­la­ris* is ons be­wust­zijns­centrum en alarm­sys­teem; een net­werk van aan el­kaar ge­knoop­te ze­nuw­cellen van rug­gen­merg tot de cor­tex, die – door mid­del van de regu­la­tie van mo­ti­va­tio­nele proces­sen, spier­rek­kings­re­flexen en de coördi­na­tie van au­to­no­me func­ties als adem­ha­len, hart­slag­frequen­tie en pijnbe­le­ving –ons slaap-­waak­rit­me re­gelt en onze cor­tex [ons op­per­hoofd] de kans geeft om on­ge­stoord zijn werk te doen ten­zij di­recte actie ge­boden is, aldus wi­ki­pe­dia.nl en men­se­lijk-li­chaam.com.]
Doet-ie zich­zelf denk­beel­dig een groot hersen-ple­zier mee: je be­wust­zijn zo­veel mo­ge­lijk toe­ver­trou­wen aan een ret­l­cu­lair con­tro­le­ren­de ze­nuw­lei­der. Mag die de mo­to­rische ge­woon­te creëren om sen­so­ri­sche in­for­ma­tie via 'tha­la­mus' fil­te­ren­de scha­kel-­voor­waar­den, se­lec­tief af­rem­mend naar het op­per­hoofd te stu­ren. Een ver­a­de­ming...., zulke knecht­jes die alles voor je doen wat [jou] niet aan­staat, denkt je in­di­vi­du­a­lis­tisch in­ge­stel­de op­per­hoofd. Denkt je con­for­mis­tisch in­ge­stel­de re­ti­cu­la­ris, want je op­per­hoofd mag dan de spe­ci­fie­ke be­weeg­re­de­nen voor je mo­ti­va­tio­nele pro­ces­re­ge­ling be­palen, aan­ge­zien die zich niet be­wust is wat niet aan­staat, geeft je re­ti­cu­lai­re net­werk er de mo­tivationele draai aan die het wil. Be­paalt die– samen met de re­ti­cu­lair ver­draai­de ther­mo­staat­knop­pen van tha­la­mus [die je sen­so­rische in­for­ma­tie coör­di­neert] en de re­ti­cu­lair beïnvloe­de ge­woon­tes van de klei­ne her­sen-­mo­tor [die je be­we­gin­gen re­gu­leert] – hoe­veel in­for­ma­tie je op­per­hoofd tot zijn of haar be­schik­king krijgt om mo­ti­va­ti­o­ne­le be­weeg­re­de­nen voor in­di­vi­du­e­le denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes vast te stel­len. Wie con­tro­leert je wat.
Al­leen..., wat nou als het kwa­de gen(i)us van de de­mo­cra­tische fa­mi­lie-­maat­schap­pij één groot dic­ta­to­ri­aal con­for­mis­ten­kamp heeft ge­maakt, waar ie­der­een die zijn of haar in­di­vi­du­e­le denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes niet on­mid­del­lijk aan de kwaad­aar­dig net­wer­kende fa­milie wil-gen hangt of on­voor­waar­delijk mu­teert in ex­trin­siek con­for­me­ren­de sen­so­ren-ge­woon­tes, beest­ach­tig naar het maf­fi­oos ge­de­mo­cra­tiseerde fa­mi­lie-slacht­huis wordt ge­leid?
En wat nou als je re­ti­culair con­for­me­rende net­werk niets wil we­ten van gif­ti­ge denk­beelden, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes in de ge­ne­tisch-­his­to­rische fa­mi­lie-­maatschappij die die van jouw en hun be­la­gen?
Wat nou als je ver­on­der(ge)steld wordt je in­di­vi­du­e­le denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes te ver­an­der­en ten gunste van een con­for­mistisch net­wer­ken­de fa­mi­lie-­maat­schap­pij, 'want mees­te stem­men tel­len in een de­mo­cra­tie, en ge­ne­tisch do­mi­nan­ten in een dic­tatoriale fa­mi­lie-maat­schap­pij...', do­ceert het - re­ti­cu­lair ver-­ach­terlijk met de ge­ne­tisch-­his­torische fa­mi­lie-­maat­schap­pij net­wer­ken­de - be­wust­zijn zelf-­in­ge­nomen.
Wat nou als tha­la­mus een vat vol gif­ti­ge denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van een kwaad gen(i)us sig­na­leert die bot­sen met die van jouw, maar je in­di­vi­du­alistisch in­ge­stel­de op­per­hoofd vindt het on­aan­ge­naam om ge­stoord te wor­den?
En wat nou, als het be­lang­rijk­ste in je leven is [dat je denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes] ge­ac­cep­teerd wor­den?
Wat nou als jouw denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes en/of net­werk niet wor­den ge­tolereerd en struc­tu­reel wor­den ge­sa­bo­teerd en geruïneerd maar er geen alarm­bellen gaan rin­ke­len omdat jij je for­ma­tio, of­te­wel je ont­wik­ke­lings­pro­ces, 'in den be­gin­ne' niet goed hebt ge­re­ti­cu­la­ri­seerd, of­te­wel ge­struc­tu­reerd, of­te­wel ge­ïn­stru­eerd? Of ze rin­ke­len om de ha­ver­klap..... met de me­de­de­ling dat er een denk­beel­di­ge oor­log woedt in de tent? Wat dan?
 
Zeg het maar...., wat en hoe con­tro­leer jij?