U bent hier

4.2 Oefenen in controleren

afbeelding van Elze

Zoals ons lichaam één evolutionair gedifferentieerd sa­men­wer­ken­de ma­te­rie-­eenheid is, zo is onze geest het pro­totype van ei­gen denkbeelden onder zelf in­tegrerende voor­waar­den in ener­gieke gedragscodes en ge­woon­tes omzetten. Sa­men vor­men ze één gees­te­lijk belichaamde ­ID­en­ti­teit. Eén ge­dif­fe­ren­tieerd geïn­te­greer­de sa­men­smelting van lichaam en geest.

Het één kan niet zon­der het ander. Zonder ener­gie­ke denk­beel­den geen le­ven­dig a(u)­to­ma­ti­se­rend li­chaam en zonder levendig a(u)­to­ma­ti­se­rend li­chaam geen ener­gie­ke denk­beelden.

Alleen wie bepaalt de voor­waar­den? Want evolutionaire denk­beel­den kunnen de mens [god­delijk] on­voor­waar­de­lijk ma­ken en [ver­dui­veld] voor­waardelijk bre­ken. Die hebben een neut­r(in)­a­le bron. Een kwa­de ge­n(i)­us die het uit­gangs­punt huldigt dat ie­der­een die zich niet se­lec­tief con­form recht-van-de-sterkste me­tho­den aanpast niet goed wijs is en iedereen die dat wel doet wel. Keert zich tegen je [ei­gen denk­beel­den] voor je het weet. Au­to-­immuun voor­beel­den te over.

Dat is namelijk het gevolg

  • als je neu­tr(in)­ale invloed toelaat.
  • Als je sa­men­werkt op grond van egocentrische denk­beel­den in plaats van rechtvaardige.
  • Als je eigen [baby­-­ach­ti­ge] denk­beel­den in dat evo­lu­tio­nai­re li­chaam alleen maar oor hebben voor die denk­beel­den die de meeste kans ge­ven tot aan­ge­naam over­le­ven.

  • Volg je het recht-van-de-sterkste se­lec­tie.
  • Zit je li­chaam in de Skin­ner­box* van de recht-van-de-sterkste denkbeelden ge­a(u)­to­ma­ti­seerd voor je het weet.
  • En als je niet oppast je geest erbij [anders voelt die zich zo ba­by-­lo­nisch].

En zie daar maar weer eens recht­vaardig uit te ko­men.

  • Zonder kleerscheuren.
  • Zonder een mi­ni­maal func­tionerend li­chaam als ge­volg van een ze­nuw­slo­pend ge­touw­trek tussen jouw denkbeelden en evo­lu­tio­nai­re.
  • Zon­der splijting van li­chaam en geest.
  • Zon­der een babylonische spraak­ver­war­ring tussen jouw denk­beelden en die van je recht-van-­de-­sterk­ste denkbeelden minnende li­chaam.

Want die piekert er niet over om de Skin­nerbox te ver­laten. Die ziet niet dat-ie als een egocentrisch con­for­me­ren­de kik­ker* in een denk­beel­di­ge box vol neutr(in)ale voorwaarden terecht is ge­ko­men. Die vindt het pri­ma over­le­ven zo. Denkt-ie. Tot­dat....


Voor de lief­heb­ber vol­gen hieronder di­ver­se oe­fe­nin­gen en nadenkertjes op het gebied van con­tro­le­ren van signalen, structuren en automatismen van [on]rechtvaardige denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes