U bent hier

4.2.2 Voorwaarden controleren

afbeelding van Elze
  
A
Zelf-bestuur voorwaarden controleren
rechtvaardig en onrechtvaardig
ja
nee
 
Leven is voorwaarden stellen. De vraag is alleen welke.
 
 
1
Wat waardevol is is niet altijd rechtvaardig en waardeloos is niet altijd onrechtvaardig. En wat op korte termijn goddelijk waardevol en rechtvaardig kan lijken, kan op lange termijn ver­dui­veld on­recht­vaardig blijken te zijn.
Om de kans op een waardevol leven te vergroten moeten we naast het onderscheid tus­sen waar­de­vol­le en waardeloze sig­na­len, denkbeelden, voor­waar­den, ge­dra­gin­gen, ge­woon­tes, zelfbeelden en (re)­acties, ook een twee­de­ling kunnen maken tussen rechtvaardig en on­recht­vaar­dig.
 
Kun jij definiëren wat rechtvaardige en on­recht­vaar­di­ge sig­na­len, denk­beel­den, voorwaarden, gedragingen, ge­woontes, zelf­beel­den en (re)­ac­ties zijn volgens jouw?
 
 
Zo ja, maak in een tabelvormig overzicht duidelijk wat je daar­on­der verstaat.
Zo nee, denk erover na waar­om niet en leg de uitkomst op schrift vast.
2
Zoveel mensen, zoveel denkbeelden. Wat voor de één recht­vaar­dig is, noemt de ander onrechtvaardig. Wat de één aan­vaard­baar vindt, vindt de ander onacceptabel. De ge­meen­schap­pe­lij­ke noe­mer zou kunnen zijn onszelf en elkaar niet be­scha­digen, ware het niet dat al diegenen die – om wat voor [maf­fio­se, reli­gieu­ze, eco­no­mi­sche, familie-po­li­tie­k] reden dan ook – geen on­der­scheid willen ma­ken tus­sen recht­vaar­dig en on­recht­vaar­dig, ab­so­luut niet van die kennis van goed en kwaad ge­diend zijn. Zelfs niet als zij daardoor zichzelf en anderen tot in lengte der tijden met onkunde ver­gif­ti­gen.
 
Wil jij op rechtvaardige, niet-beschadigende wijze met jezelf en anderen om­gaan?
 
 
Zo ja, maak in een tabelvormig overzicht duidelijk hoe ver je wenst te gaan. [Zie ook oe­f. in au­to­ma­ti­se­ren 3.2.6/24]
Zo nee, leg op schrift vast hoe je wel met jezelf en anderen wenst om te gaan. [Zie ook oe­f. in au­to­ma­ti­se­ren 3.2.6/22-23]
3
Denkbeelden kunnen fout blijken te zijn. Kunnen gebaseerd zijn op te weinig of verkeerde informatie, te onzorgvuldig zijn sa­men­ge­steld, of te onnadenkend overgenomen van anderen. Toch blijft menigeen er hardnekkig aan vasthouden. Vaak tegen beter we­ten in.
 
Soms omdat het zo plezierig is: de narcist wil zijn of haar illusie van geweldig zijn.... [of haar] denkbeelden hebben sa­men­ge­steld niet in re­a­lis­ti­sche proporties zien, of wil de­ge­nen die hem of haar die illu­sie hebben verschaft niet te­leur­stel­len.
Soms omdat men an­de­ren hun denkbeeldige plezier niet wil af­ne­men: de conformist wil de il­lu­sie van so­ci­aal en aan­ge­past zijn niet opgeven.
Soms omdat men narcistische en conformistische gewoontes in stand wil houden: de [ver]slaaf[de] blijft han­gen aan het denkbeeld van on-­mo­ge­lijk­heden.
En soms wil men de denk­beel­den, voor­waar­den, gedragingen en ge­woon­tes van de fa­mi­lie-­maat­schap­pij, die van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie zijn over­ge­le­verd, niet on­der een kri­ti­sche loep houden, om­dat men bang is voor de fa­mi­lie-­maat­schap­pe­lijke gevolgen als men de narcist, de conformist en de [ver]slaaf[de] hun illusies ont­neemt.
 
Ben jij bereid de denkbeelden van jezelf en anderen onder een kritische loep te leggen en wat jouw betreft in recht­vaar­dige zin om te buigen en anderen daarmee te confronteren en de ge­vol­gen daarvan te dragen?
 
 
Zo ja, maak een overzicht van je diverse denkbeelden, on­der­zoek deze volgens niet be­scha­di­gende criteria en zorg voor een plan van aanpak om dit te verbeteren.
Zo nee, denk na over de per­soon­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ge­vol­gen op korte en lange ter­mijn als iedereen zo re­a­geert als jij en zet de uitkomst daar­van in ver­haal­vorm op schrift.
4
Een denkbeeld hebben [al dan niet van jezelf en/of van anderen] is één, die ten uitvoer brengen is een tweede. Zeker als die aan recht­vaar­dige, jezelf en anderen niet beschadigende voor­waar­den moet voldoen.
 
Weet jij wat de voorwaarden zijn om je denkbeelden op recht­vaar­dige wijze in prak­tijk te kunnen brengen?
 
 
Zo ja, maak een overzicht van de voorwaarden op de korte en lan­ge termijn en zorg voor een stappenplan om je denk­beel­den ten uitvoer te brengen.
Zo nee, denk daarover na aan de hand van tekst en vra­gen, leg dit over­zich­telijk op schrift vast en maak dan alsnog de op­dracht uit de linkerkolom.
  
B
Zelf-bestuur voorwaarden controleren
rechtvaardig en onrechtvaardig
ja
nee
5
Zelfmanagement begint met onderscheid kunnen maken.

Tussen jouw en de omgeving.
Tussen jouw soort en tijd-[geest], oftewel iden­ti­teit, en dat van an­de­ren.
Tussen jouw denk­beel­den en dat van an­de­ren.
Tus­sen jouw voor­waar­den en die van an­de­ren.
Tus­sen jouw [ge]­we­ten en dat van an­de­ren.
Tussen jouw ge­drag en dat van anderen.
Tus­sen jouw ge­woontes en die van an­de­ren.
Tussen jouw reacties en dat van anderen.
 
Ken je het verschil tussen jouw denkbeelden, voorwaarden, [ge]­we­ten, gedrag, gewoontes, identiteit en reacties en dat van an­de­ren?
 
 
Zo ja, wat is je uitgangspunt
Zo nee, zoek de verschillen in wat jij toelaatbaar acht en niet en zet de uitkomst in een ta­bel.
na­tuur­kun­di­g
rechtvaardig
6
In lijn met de natuurkundige elementen hul­di­gen de voor­stan­ders van ­het-recht-­van-­de-­sterk­ste het agressierecht. Het denkbeeld dat al­les geoorloofd is om de sterkste te worden en te blijven. Dus ook het a(u)­to­ma­tis­che beschikkingsrecht hebben over an­de­ren.

Er zijn vier ma­nie­ren om dat te bereiken:
1. door zoveel mogelijk fysieke, men­ta­le, eco­no­mi­sche en po­litieke macht te ver­zamelen,
2. door ti­ran­niek geschoolde groeps­vor­ming,
3. door democratische dan wel, ma­ni­pu­latief ge­de­mo­cra­ti­seerde of de­mo­cratisch ge­ma­ni­puleerde sa­men­wer­king en
4. door een com­bi­natie van die drie.

In alle ge­val­len heet de sterkste goed [po­si­tief] en de zwakste kwaad [ne­ga­tief].
 
Wil je openlijk en/of sn(e)aky conform het recht van het sterk­ste agressierecht je denk­beelden in prak­tijk brengen?
 
 
Zo ja, op welke wijze en waar ligt je grens? Leg dit op schrift vast.
Zo nee, hoe dan wel en hoe ga je om met overweldigende si­tu­a­ties? Leg dit op schrift vast.
7
Sommige voor­stan­ders van ­[het-­recht-­van-­het-­sterkste] agres­sie­recht pro­be­ren anderen onder Platoonse voor­waar­den, de Ro­mein­se ge­woon­tes van pater familias in So­cra­ti­sche re­a­li­teit om te zetten en hun denk­beel­den familiair tot in lengte der eeu­wen, ma­ni­pu­lat­ief te 'be­wij­zen' en hand­ha­ven. Zij baseren zich, ieder op hun ei­gen ma­nier, op de Afri­kaanse familiehistorie waar de jong­sten zich als zwak­ke scha­pen moe­ten opofferen om de oud­sten op slaaf­se wij­ze te dienen, want die zijn agressiever, die heb­ben op Griek­se wijze een kud­de Egyptisch ver­slaaf­de vol­ge­lin­gen om zich heen ge­ro­mei­ni­seerd. De één noemt dat na­tuur­lijk evo­lu­e­rend, de an­der god­de­lijk cre­a­tief, de één de­mo­cra­tisch, de ander dic­ta­to­ri­aal. de één economisch geliberaliseerd, de ander com­mu­nis­ten­po­li­tiek. En voor som­mi­gen is het alles tegelijk: is het op de­mo­cra­tisch dic­te­ren­de wijze goddelijk natuurlijk evo­lu­erend com­mu­nis­ten­kapitaal
 
Onderwerp jij je aan [het sterkste] agressierecht?
 
 
Zo nee, zijn je voorwaarden
Zo ja, doe je dit, soms of altijd
rechtvaardig
eigenzinnig
vrijwillig
dwangmatig
8
Voor de – al dan niet in democratische cultuurvorm gegoten – agres­sierecht aanhangers, die ongeremd over al­les en ie­der­een willen kunnen be­schi­kken, is zelf­be­schik­kingsrecht en zelf­ma­na­ge­ment van anderen een gruwel. Zij beschouwen dat als hun – al dan niet gezamelijke – privilege en zullen alles in het werk stel­l­en om dat zo te houden. Dat zij daar­mee in hun 'ei­gen' denk­beeld trappen omdat er altijd wel iets of ie­mand of een groep agres­sie­ver is dan zij zien ze pas als het te laat is. Als de pan met aan­han­gers van ­agressierecht [dank­zij hun 'na­tuur­lijke strijd­lust' over [zelf]beschikkingsrecht en [zelf]­ma­na­ge­ment] aan de kook is en zij één strijdlustige een­heids­worst van individuele en om­ge­vings­ken­mer­ken blij­ken te zijn.
 
Heb jij een intern en/of extern conflict over [zelf]­be­schik­kings­recht en [zelf]­ma­na­ge­ment?
 
 
8a
Zo ja, heb je dat omdat je de baas wil zijn over je eigen doen en laten en anderen je 'natuurlijk' torpederen?
 
 
Zo ja, hoe los je dit op?
Zo nee, heb je dat omdat an­de­ren niet doen wat jij wil?
strijdlustig
rationeel
8b
Zo nee, heb je dat niet omdat je onderscheid maakt tussen jouw en de omgeving en op een redelijke manier kan om­gaan met an­de­ren, zelfs als dat aanhangers van het agres­sie­recht zijn?
 
 
Zo nee, heb je dat niet omdat anderen precies doen wat jij wil?
Zo ja, komt dat door
jezelf
anderen
beide
 
C
Zelf-bestuur voorwaarden controleren
rechtvaardig en onrechtvaardig
ja
nee
9
Elkaar dwarsbomen voor eigen gewin is van alle natuurkundige tijden. Een van de meest succesvolle en meest ge­to­le­reer­de ma­nie­ren om je ei­gen denkbeelden [en/of die van jouw groep] ten koste van an­de­ren in praktijk te brengen is pesten*. Anderen in­di­vidueel en groeps­ge­wijs belachelijk maken, fy­siek, men­taal, re­la­tioneel, in­tel­lec­tu­eel, economisch en politiek in­ti­mi­de­ren, be­scha­digen, over­be­kri­ti­se­ren, treiteren en isoleren zijn in een recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur aan de orde van de dag. Vol­gens het agressierecht is immers alles geoorloofd om de beste, mooi­ste en liefste, rijkste en mach­tig­ste te zijn, te worden en te blij­ven. Het gevolg is een agressiecultuur waar narcisme*, con­for­mis­me* en psy­chopathie* de nood­za­ke­lijke gedragsvoorwaarden vormen om er een [recht-­van-­de-­sterk­ste] 'succescultuur' van te maken.
 
Kun jij je handhaven in een familie-maatschappij waar individuen en groe­pen het recht me­nen te hebben om anderen ge­we­ten­loos met [open­lijk ge­weld­DADi­ge of achterbaks ti­ran­ni­se­rende] brain­wash-­me­tho­des naar hun voor­keu­ren te ma­ni­pu­le­ren en on­der­wer­pen?
 
 
Zo ja, hoe ga je daarmee om
Zo nee, on­der­zoek je mo­ge­lijk­he­den en leg de uitkomst in ta­bel­vorm vast.
net als zij
bedachtzaam
10
Iemand die deel wil uitmaken van de succescultuur wordt verleid om met narcistisch conformistisch verslaafde me­tho­des recht-­van-­de-­sterk­ste spelletjes te spelen om zijn of haar doel te be­rei­ken en trots op zichzelf te zijn als dat gelukt is. Als het hem of haar lukt ook door an­de­ren bewierookt en bewonderd te worden is de suc­ces­for­mule geslaagd en mag hij of zij naast zijn of haar schoe­nen lopen. Want zo houdt de recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur zich al millennia in stand.
 
Heb jij bovengenoemde succesformule ook gehanteerd?
 
 
Zo ja, ga na of dit strookt met je voorwaarden en doelstellingen en denk aan de maat­schap­pe­lij­ke gevolgen bij je keuzes.
Zo nee, ga na of je dit wel had gewild en of je huidige me­tho­de vol­doet aan je eigen voor­waar­den en doelstellingen.
11
Integriteit en gewetensvol denken en doen oogsten niet veel waar­de­ring [en dat is nog een understatement] in een recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur die met agressieve middelen nar­cis­ti­sch, con­for­mis­tisch verslaafde me­tho­des als dé suc­ces­formule probeert te promoten. Daarom bewaart zij graag haar neu­tr(in)aliteit te­gen­over goed en kwaad en vindt zij in­te­ge­re men­sen lastposten, zeur­pie­ten en elitiair en een bedreiging voor hun agressieve denkbeelden als zij hun informatie en ken­nis over rechtvaardig en onrechtvaardig proberen te ver­sprei­den. Zij doen er dan ook alles aan om korte metten te maken met in­te­gri­teit en ge­we­tens­vol denken en doen door er hun ge­we­tens­draai aan te geven.
 
Wil je je leven managen volgens jouw denk­beel­den waar­bij je zo­da­nige han­dels­wij­zen en om­gangs­vor­men ont­wik­kelt dat je én leeft zoals jij dat wil én an­de­ren hun eigen leven laat ma­na­gen?
 
 
Zo ja, onderzoek welke men­ta­le en fysieke voorwaarden daar­voor nood­za­ke­lijk zijn.
Zo nee, onderzoek in hoeverre je je ei­gen leven wil leiden en/ of die van anderen [zie vr. 8].
12
Onze denkbeelden over wie we zijn en wat we willen strookt – om wat voor reden dan ook – niet altijd met dagelijkse praktijk.
Een zelfmanager heeft om die reden een gezonde dosis spijt, schaam­te en schuldgevoel. De narcistisch con­for­mis­tisch ver­slaaf­de leiders van de 'succescultuur' spelen hier su­per­ego-­cen­trisch op in door ons door­lo­pend een schuldgevoel aan te praten als we niet precies doen wat zij willen [je heet lui, niet so­ciaal, egoïs­tisch, etc.]. Oftewel, de gewetenloze meet zich een god­de­lij­ke moraal aan. Het gevolg is in veel gevallen precies wat zij wil­len: het schuldbewuste kind wordt met het gewetenloze bad­wa­ter weggegooid.
 
Heb jij wel eens last van spijt, schaamte en schuldgevoel over het hardnekkig blijven vasthouden aan onrechtvaardige denk­beel­den, voor­waar­den, gedrag, gewoontes en (re)acties?
 
 
Zo ja, zet op een rij op schrift waar je wel eens last van hebt [gehad], maak onderscheid tus­sen op­ge­dron­gen en in­trin­sieke spijt, schaamte en schuld­ge­voel, kijk wat je beter had kun­nen doen, wat je hebt gedaan en wat je er nog aan kan doen.
Zo nee, ga na of je het schuld­be­wuste kind met het ge­we­ten­lo­ze bad­wa­ter hebt weg­ge­gooid, of dat je al­les zo weer over had ge­daan en wat het voor jezelf en an­de­ren be­te­kent als je het an­ders zou hebben gedaan en zet dat op schrift.
 
Door dagelijks stil te staan bij de voorwaarden van jezelf en anderen en hoe jij en anderen daar­mee omgaan kun je waar nodig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­scha­di­gin­gen aan jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.