U bent hier

4.2.3 Gedragscode controleren

afbeelding van Elze
 
A
Zelf-discipline gedrag controleren
goed en fout
ja
nee
 
Leven is gedrag ont-ketenen. De vraag is alleen welk.
 
 
1
Gedrag is het zichtbaar maken van inwendige beweegredenen. An­ders gezegd, gedrag is eigen denkbeelden [of die nou door uit­wen­dige factoren zijn beïnvloed of geactiveerd of niet] on­der men­ta­le en fy­sie­ke voor­waar­den [waar­on­der de at­ti­tu­de t.a.v. ex­ter­ne om­stan­dig­he­den] gestalte ge­ven.
De ma­nier waarop is ge­ba­seerd op één van de twee fun­da­men­te­le denk­beel­den waar alle andere denk­beelden op zijn ge­grond­vest: 1. koste wat kost, ten koste van an­de­ren [recht-­van-­de-­sterk­ste gedrag] of 2. je­zelf en anderen niet be­schadigen [hu­maan-­recht­vaar­dig gedrag].
Vaak is het een tro­yaanse uit­voe­ring van één en wil men koste wat kost de recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur als de sterk­ste [bes­te, slim­ste, etc.] in stand hou­den met de voor­de­len van zich­zelf [en an­de­ren waar het uitkomt] niet [la­ten] be­scha­di­gen.
 
Ben je je bewust op welk denkbeeld jouw gedrag is gefundeerd?
Zo nee, denk daarover na. Zo ja, is dit gefundeerd op:
 
 
Koste wat kost, ten koste van anderen
Jezelf en anderen niet beschadigen
Een ego-centrische mix van allebei.
2
Recht-­van-­de-­sterk­ste gedrag gaat uit van eigen exclusiviteit kos­te wat kost narcistisch bewaken en op een voet­stuk zetten, ten kos­te van anderen. Zij ziet de exclusiviteit van an­deren als een be­dreiging voor het exclusieve voortbestaan van zichzelf; onder het mom, als iedereen exclusief is, is exclusiviteit door­snee.
De huidige homo sapiens, de mensheid als soort dus, is het pro­to­ty­pe van dit recht-­van-­de-sterkste denkbeeld. Zij ziet zichzelf als goddelijk ex­clu­sief en wil, met alle ge­weld, op na­tuur­lijke wijze over alles wat exclusief is of dreigt te wor­den of evo­lu­e­ren [blijven] heer­sen.
 
Alles en iedereen is exclusief en doorsnee tegelijk. Ga jij op je­zelf-­en-­an­de­ren-niet beschadigende wijze om met je exclusieve doorsnee zijn?
 
 
Zo ja, denk erover na hoe je dat doet, hoe je omgeving reageert en wat je doet of zou doen als de om­ge­ving gewelddadig is.
Zo nee, denk erover na wat en wie je beschadigt en waarom, hoe je omgeving daar­op re­a­geert en of je zo door wil gaan.
3
Een aanhanger van recht-­van-­de-­sterkste gedrag is een [open­lij­ke en/of achterbakse] egoïst die anderen gewetenloos te­gen­werkt omdat ie­der­een als een potentiële bedreiging voor de ei­gen ex­clu­si­vi­teit wordt gezien, tenzij (ver)­zwak(t), uitgekleed en/­of uit­ge­scha­keld.
Een aanhanger van je­zelf-­en-­an­de­ren-­niet-­be­scha­di­gen gedrag is een humanist die gewetensvol sa­menwerkt op basis van respect voor de exclusiviteit van alles en ie­der­een.
Een ego-­cen­trische mix van beide gaat uit van sa­men­wer­ken om [al dan niet ge­we­ten­lo­ze] anderen te verzwakken en uit te scha­ke­len. Wat een slechte deal blijkt voor de gewetensvolle sa­men­wer­ker want die raakt niet alleen de ver­bon­den­heid met zijn of haar hu­ma­ne geweten kwijt, maar wordt door de ge­we­ten­loos sa­men­wer­ken­de tegenwerker ook nog eens op tro­yaan­se wij­ze uit­ge­buit, ver­zwakt en zodra hij of zij niet meer nodig is uit­ge­scha­keld.
 
Weet jij of, wanneer en in hoeverre jij – uit angst voor de aan­tas­ting van je exclusiviteit - 1. gewetenloos hebt te­gen­ge­werkt, 2. ge­we­tens­vol hebt samengewerkt en 3. egocentrisch hebt sa­men­gewerkt om anderen tegen te werken?
 
 
Zo ja, maak hier een ta­bel­vor­mig overzicht van compleet met datering en situatie, en on­der­zoek met welke regelmaat dit ge­paard ging. 
Maak een plan in hoeverre je dit wil ver­an­de­ren en in welk tijdsbestek en breng dit in praktijk.
Zo nee, denk na of je dat wel wil weten, en zo ja, kijk terug 1. hoe je met an­de­ren bent om­ge­gaan, 2. wat jouw rol daarin was, 3. wat jouw doel was en 4. of en wanneer dat werd be­reikt.  Zet dit in sche­ma en beantwoord vervolgens de vraag hiernaast.
4
De definitie van goed en fout gedrag is afhankelijk van je uit­gangs­punt wel of niet jezelf en anderen beschadigen waar het je uitkomt.
Voor de recht-­van-­de-­sterk­ste aanhanger is het goed om ten koste van alles en iedereen je eigen belangen voor te laten gaan om exclusief de sterkste te worden en te blijven. En fout om niet alles op alles te zetten om exclusief de sterkste, bes­te, etc. te wor­den en te blijven, maar ook re­ke­ning te houden met anderen; ze­ker waar het kinderen en zwakkeren betreft. Tenzij zij er nu of op de langere termijn voordeel uit kunnen ha­len. Zij vinden egoïs­me natuurlijk en humanisme on­natuurlijk [zie 4.­2.­2­/­6].
Voor de je­zelf- en-­an­de­ren-­niet-be­scha­di­gen aan­han­ger is hu­maan met je­zelf en an­de­ren omgaan goed en na­tuur­lijk en egoïs­me fout. Zij baseren hun 'natuurlijk' op de hu­ma­ne ver­wach­tin­gen die moe­der-­kind-­zorg vereist, wil de mensheid über­haupt kunnen voort­be­staan.
De van beide uitgangspunten wil­len profiterende aan­han­ger is een tro­yaanse egoïst die sug­gereert [daarmee] hu­ma­ne be­doe­lin­gen te heb­ben.
 
Ben jij je bewust waar je definitie van goed en fout gedrag op gebaseerd is?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre an­de­ren hier invloed op hebben [gehad], in hoeverre je hier iets aan wil veranderen en wat de consequenties zijn, maak een keuze en zet dat om in prak­tijk.
Zo nee, denk na over wat jij nu goed en fout vindt, wat de con­se­quen­ties zijn als je daarnaar handelt en wat als je dat niet doet, maak een keuze en zet dat om in praktijk.
 
B
Zelf-discipline gedrag controleren
goed en fout
ja
nee
5
In een exclusieve fa­mi­lie­maat­schap­pij betekent zelf sa­men­ge­stel­de denkbeelden onder zelf gestelde voor­waar­den in zelf ont-­ke­te­nend ­gedrag omzetten, zelf ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de ge­vol­gen. En die zijn niet mis in homo sapiens recht-­van-­de-­sterk­ste samenleving want daar is Pa­ter Familias god­de­lijk... ex­clu­sief de baas en die houdt niet van exclusieve zelf­den­kers [zie 4.­2.­5­/­11]. Om die reden kiezen de mees­te mensen – net als So­cra­tes – de weg van de minste weer­stand. Ze draaien de denk­beel­den om [zie 4.2.5/12] en vergiftigen zich­zelf met de ex­clu­sie­ve recht-­van-­de-­sterk­ste denk­beel­den van homo sapiens Pa­ter Familias en hebben zich daarmee op exclusieve wijze pa­ter­na­listisch ge­ho­mo­genETi­seerd tot Plato's com­mu­ni-­listisch ge­so­c­ia­li­seer­de fa­mi­lie­lid.... dat je bloed wel kan drinken als je je denk­beel­den niet net zo gemeen-schappelijk uniformeert als zij. Als je een ex­clu­sie­ve doorsnee bent in plaats van, net als zij, de door­snee exclusieve homo sapiens van Pater Fa­mi­lias.
 
Durf jij een exclusieve doorsnee van homo sapiens te zijn?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je dat op niet beschadigende wij­ze doet en pas dat waar nodig aan.
Zo nee, onderzoek wie je wil zijn, wat je belemmeringen zijn en hoe je dat op kunt lossen.
6
Eén van de meest geraffineerde en succesvolle manieren om [al­leen, of samen met anderen] de sterkste te wor­den [en te blij­ven] is de confrontatie aangaan met [de denk­beel­den van] an­de­ren door ze mentaal en fysiek net zolang in de stress te jagen en te houden tot ze ziek en/of onderwerpend gedrag gaan vertonen of de­fi­nitief uitgeschakeld zijn.
 
Laat jij je makkelijk in de stress jagen?
 
 
Zo ja, zoek uit waardoor jij in de stress raakt en waarom, wat je eraan kunt doen, wat de voor­waarden zijn om dat te voor­ko­men, maak een stap­pen­plan en voer dat uit.
Zo nee, zoek uit wat jij denkt en doet om te voorkomen dat je in de stress raakt, in hoeverre dit niet-be­scha­di­gend is voor jezelf en anderen en of en in hoe­ver­re je dit nog wil optimaliseren.
7
Pater Familias recht-­van-­de-­sterk­ste homo sa­piens haantjes en hennetjes stressen en ­brain­washen anderen net zolang met fa­mi­liebe­drijfs­po­li­tieke denk­beel­den en voorwaarden als
 
'je bent niks waard zon­der...',
'ik kan/ ­wij kunnen dat beter',
'dat mag jij niet' en
'waag het niet an­ders zwaait er wat',
 
tot ze het [vaak te­gen be­ter we­ten in] van­zelf zijn gaan geloven en er zich tegen wil en dank naar zijn gaan ge­dra­gen. Waarmee ze hun eigen ex­clu­si­vi­teit uni­form op de schroot­hoop van de Familie Doorsnee heb­ben ge­gooid.
 
Ben jij tegen wil en dank gekleineerd en gesaboteerd door de suc­ces­for­mu­le van Pater Familias exclusief homo­gen-­et-­ise­ren­de fa­mi­lie­ma­na­ge­ment?
 
 
Zo ja, onderzoek hoe je je zon­der te beschadigen kunt dis­tan­tië­ren, maak een lijst met jouw exclusieve kenmerken en po­si­tie­ve bijdragen, maak een stap­penplan obv. ei­gen-­waar­de(n) en voer dat uit.
Zo nee, onderzoek hoe je je staande hebt weten te houden, in hoeverre dit niet be­scha­di­gend was, of de om­stan­dig­he­den gunstig waren of niet en in hoeverre je op dezelfde voet door wil gaan.
8
Iedere ge­ne­ra­tie weer blijkt er een nieuwe groep overstag te zijn gegaan en als suc­ces­vol ge­uni­for­meer­de haantjes en hen­netjes ge­we­ten­lo­ze denk­beel­den met mee­dogenloze voor­waar­den in één­oog-ko­nin­klij­ke fa­mi­lie­stand te kraai­en 'om de lieve vrede'... van Paters recht-­van-­de-­sterk­ste en grootste Fa­mi­lie te be­wa­ren.
 
Vind jij het getuigen van goed gedrag om een denk­beeldig oog­je dicht te knijpen ter wille van 'de lieve vrede' en het recht-­van-­de-­sterk­ste-­en-­groot­ste [narcist-en-psychopaat van de] fa­mi­lie in de­ze homo-sapiens ­maat­schap­pij?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je bereid bent ge­we­tensvol niet be­scha­di­gen­d ge­drag toe te la­ten en afstand te nemen van gewetenloos gedrag van jezelf en/of anderen.
Zo nee, onderzoek je gedrag op effectiviteit en wat de fa­mi­lie-­maat­schap­pelijke ge­vol­gen zijn [geweest]. Kijk in hoe­ver­re je je gedrag kunt ver­be­te­ren en breng dat in praktijk.
 
C
Zelf-discipline gedrag controleren
goed en fout
ja
nee
9
Mentaal en fysiek gedrag is gebaseerd op ge­au­to­ma­ti­seer­de denkbeelden en voor­waar­den.
 
Kun je aangeven wat je zelf-bewust denkt en doet en wat au­to­ma­tisch, van-zelf gaat, zon­der erbij na te den­ken?
 
 
Zo ja, ga na in hoeverre dat over­eenkomt met je denk­beel­den en voor­waar­den en in hoe­ver­re dat moet worden aan­ge­past en breng dat in praktijk
Zo nee, observeer jezelf, maak een schematisch over­zicht wat je bewust en wat je au­to­ma­tisch denkt en doet en beantwoordt dan de vraag hiernaast.
10
Vanuit de recht-­van-­de-­sterk­ste denkbeelden van de huidige ho­mo sa­piens, die zichzelf paternalistisch op een goddelijk psy­cho­pa­thisch nar­cis­ten-­voetstuk heeft gezet [in de ilusie dat nie­mand sterker is dan hij], worden we vanaf ons ontstaan ver­gif­tigd met pa­ter­na­lis­ti­sche voorwaarden om dat [Platoonse] waanidee toch maar vooral in stand te houden. Want anders zwaait er wat....: een massale hoeveelheid sapiens die datzelfde hersenspinsel zijn toe­ge­daan en je wel even een geweldDADig pa­ter­na­lis­ten­les­je zul­len leren om hun waanidee te bekrachtigen.
Met andere woor­den, on­ze denkbeelden en voorwaarden worden van jongs af aan in ho­ge mate bepaald door recht-­van-­de-­sterk­ste om­ge­vings­in­vloe­den. On­der de druk van slikken of stikken kiezen we voor overleven en accepteren we deze drog­redenen.
 
Kun je aangeven welk gedrag vanuit zelf ont­wik­kelde denk­beel­den en voor­waar­den zijn ontstaan en welke je – bewust of auto­ma­tisch - toepast omdat een fa­mi­lie-­maat­schap­pij vol ouders, kin­de­ren en anderen dat doet, wenst of eist?
 
 
Zo ja, onderzoek of en zo ja in hoe­verre je gedrag is ge­ba­seerd op eigen denk­beel­den en voorwaarden, of en zo ja in hoe­ver­re je dit wil ver­an­de­ren en hoe, maak een stap­penplan en breng dat in praktijk.
Zo nee, denk erover na wat je van baby af aan zou den­ken en doen als er geen druk en ma­ni­pu­laties uit de om­ge­ving zou zijn, hoe recht­vaar­dig je zou zijn en wat de be­lem­me­rin­gen zijn om dat als­nog uit te voe­ren.
11
Ook al zijn we van oudsher om tactische over­we­gin­gen sterk door bui­ten­staan­ders beïnvloed, ook al hebben we onder pa­ter­na­lis­ti­sche druk van kind af aan geleerd om samen te werken met en ons te on­der­wer­pen aan het recht van de sterkste ho­mo-­sa­piens, – de­gene met de meeste medestanders en mid­de­len om denk­beel­den onder paternalistische voorwaarden in pa­ter­na­lis­tisch ­ge­drag om te zet­ten, want zonder paternalistische voor­waar­den lukt dat niet in homo-sapiens recht-­van-­de-sterk­ste cul­tuur - we zijn en blij­ven zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de con­se­quen­ties. We denken en doen het im­mers zelf. Zelfs als we door an­de­ren zijn ge­dwon­gen of ge­her­sen­spoeld blijft het onze geest die dat zegt en ons lichaam die dat doet. Zijn het door ons ver­in­ner­lijk­te be­weeg­re­de­nen die in ons gedrag zichtbaar worden.
 
Voel je je ook verantwoordelijk voor je denken en doen als je, om wat voor reden dan ook, al dan niet automatisch precies doet wat een ander wil?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je vrijwillig doet wat een ander wil, in hoeverre je dat doet uit stra­tegisch belang en of en zo ja hoe je daarmee door wil gaan en wat de consequenties daar­van kunnen zijn.
Zo nee, onderzoek wan­neer je je wel verantwoordelijk voelt, wat er fijn aan is en niet, hoe je dat wat niet fijn is ontwijkt, waar­om je doet wat een ander wil en breng dat met elkaar in verband.
12
Zodra we eraan denken om onze denkbeelden en voor­waar­den te wijzigen [en daarmee ons gedrag] om­dat we het niet langer ver­ant­woord vinden wat we den­ken en doen, stui­ten we intern op een mogelijk conflict met al diegenen waar we tot dan toe – om wat voor reden dan ook – mee op één lijn zaten en onze nieuwe denkbeelden en voorwaarden mogelijk niet zullen ac­cep­te­ren. Zul­len we niet aan al­le kan­ten worden ge­ma­ni­pu­leerd en onder druk gezet om bakzeil te ha­len en te blijven doen wat an­de­ren will­len? Vooral de pa­ter­na­lis­tische leider van de ho­mo-­sa­piens groep, die af­han­ke­lijk is van me­de­stan­ders en als zo­da­nig ons ge­dach­ten­goed en ­ge­drag – on­der de noemer hoe meer hoe beter - ten ei­gen bate heeft toe­geëi­gend, weet im­mers van ge­weld­DAD­ige wan­ten om je binnen zijn of haar recht-­van-­de-­sterk­ste poor­ten te hou­den. Familiaire, reli­gieu­ze, eco­no­mi­sche en politieke arche­types te over waar dit 'voor­beel­di­ge' ge­touw­trek toe kan leiden.
 
Ga je [bij de gedachte alleen al] snel overstag als je onder druk wordt gezet?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre dit verband houdt met pa­ter­na­lis­ti­sche ervaringen en angst voor uit­slui­ting en kansen mis­lo­pen.
Zo nee, onderzoek op welke wij­ze je reageert, in hoeverre je dit okay vindt en hoe anderen hierop reageren.
 
D
Zelf-discipline gedrag controleren
goed en fout
ja
nee
13
Zodra we besloten hebben onze denkbeelden en voor­waar­den – al dan niet onder in­vloed van andere omgevingsinvloeden – te ver­nieuwen, heb­ben we een intern conflict met onze oude denk­beel­den en voorwaarden. En ook ons gedrag is nog afgesteld op onze oude denk­beel­den en voor­waar­den. Ne­men we daarbij in overweging dat ook de omgeving hier niet op is ingesteld en pro­ble­men kan veroorzaken en we begrijpen waar­om zoveel men­sen en culturen – tegen beter weten in – hard­nek­kig aan oude, denk­beel­den, voor­waar­den en gedrag blijven vast­hou­den.
 
Maar dat doen we niet. We pakken het gron­dig aan. We los­sen ons in­ter­ne con­flict effectief op door ons­zelf met goede ar­gu­men­ten te over­tuigen van de waar­de van onze nieuwe denk­beel­den en voor­waarden.
 
Want alleen op die voor­waar­de zijn onze oude denkbeelden en voor­waar­den be­reid een spoortje opzij te doen.
Alleen op die voorwaarde zal ons oude [ge­woonte]gedrag vrij­wil­lig naast onze oude denkbeelden en voor­waar­den gaan staan.
Alleen op die voorwaarde kunnen we op het spoor van onze nieu­we denk­beel­den en voorwaarden nieuw ge­drag creëren.
Kunnen we, ook ex­tern, naar an­de­ren toe, vol overtuiging be­ar­gu­men­teren waarom we zo den­ken en waarom we zo doen.
Kun­nen we met begrip af­scheid ne­men van oude denkbeelden en voor­waar­den, van oud ge­woon­te­ge­drag, van een oude iden­ti­teit en een omgeving die niet ver­an­de­ren wil of – van zichzelf – mag.
 
Heb jij wel eens een argumentatieconflict in je hoofd tussen je ou­de en nieuwe denkbeelden, voor­waar­den en gedrag?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre
1. je problemen hebt met logisch ar­gu­men­te­ren,
2. je laat leiden door de ar­gumenten van anderen,
3. je afhankelijk voelt van anderen
4. en je bang bent het contact met an­de­ren te verliezen
en breng dat met elkaar in verband.
Zo nee, onderzoek
1. in hoeverre je intern argumenteert,
2. hoe snel je ar­gu­men­ten ko­pieert,
3. in wel­ke mate je vasthoudt aan ou­de denk­beelden, voor­waar­den en ge­drag van jezelf en/of anderen
4. en waar­op dat ge­ba­seerd is
en in hoeverre je zo door wil gaan.
14
Onder invloed van de denkbeelden en meer­der­heids­voor­waar­den van de sa­piensfamilie wordt er gedrag van ons ge­ëist waar we het niet altijd mee eens zijn. Onze denk­beel­den en voor­waar­den zijn een andere mening toegedaan maar de sanc­tio­ne­le con­se­quen­ties weerhouden ons om dat in gedrag tot uiting te bren­gen. Het gevolg is een iden­ti­teits­con­flict. Onze denkbeelden en voor­waar­den zijn mentaal anders dan we fysiek in gedrag en ge­woontes tot uiting kunnen brengen. Ze wor­den verdrongen door de sapiense meer­derheid. Met als gevolg dat ze tegen wil en dank op een zij­spoor worden gezet, samen met ons zelf gekozen ge­drag. Alleen in de be­slo­ten­heid van onszelf en onze ge­pri­va­ti­seer­de omgeving staat het ons – tot op zekere hoogte – vrij ei­gen denkbeelden en voorwaarden in ei­gen gedrag om te zetten. In de loop der tijd wordt dit – door de continue druk van homo sapiens meer­der­heid – zo uitgehold en verdrongen dat het lijkt alsof het oude denk­beel­den, voorwaarden en gedragingen zijn die niet goed op een zij­spoor zijn gezet en daarom af en toe als stoorzender lijken te fun­ge­ren. We zijn een gespleten persoonlijkheid geworden.
 
Ben jij innerlijk en uiterlijk een eenheid die zich uiterlijk ge­draagt volgens innerlijk zelf ontworpen denk­beel­den en voor­waar­den?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je daarbij ook op één lijn zit met de omgeving­, wat de con­se­quen­ties zijn als dat niet zo is en of en zo ja wat je eraan kunt doen om dat te optimaliseren.
Zo nee, onderzoek in hoeverre je dit wil en kunt veranderen, wat de fa­mi­lie-­maat­schap­pe­lij­ke consequenties zijn, maak een keuze en een stap­penplan en voer dit uit.
15
Ons gedrag is niet alltjd even effectief in het in praktijk brengen van onze denkbeelden en voorwaarden.
 
Wil jij je gedrag ver­an­de­ren?
 
 
Zo ja, maak een schematisch overzicht welk gedrag je onder welke voorwaarden wil ver­an­de­ren en een stap­penplan en voer dit gefaseerd uit.
Zo nee, onderzoek of en zo ja in hoeverre je mo­tie­ven jezelf en­/of anderen niet be­scha­di­gend zijn, pas dit waar nodig aan en voer dit gefaseerd uit.
16
Er zijn vele wegen naar jezelf en anderen niet beschadigend ge­drag.
 
Wil je in de nabije of verdere toekomst nieuw gedrag aanleren?
 
 
Zo ja, maak een schematisch overzicht welk gedrag je wil aan­leren en een stap­penplan en voer dit gefaseerd uit.
Zo nee, onderzoek in hoeverre je mo­tie­ven gebaseerd zijn op angst­ en/of hang naar het oude en pak dit waar nodig aan.
 

Door dagelijks stil te staan bij het gedrag van jezelf en an­de­ren en hoe jij en an­deren daar­mee omgaan kun je waar nodig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­scha­digingen aan jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.