U bent hier

4.2.4 Gewoontes controleren

afbeelding van Elze
  
A
Zelf-controle gewoontes controleren
mentaal en fysiek
ja
nee
 
Leven is gewoontes creëren. De vraag is alleen welke.
 
 
1
Zodra we [dorsalthamisch*] onze sensorisch zelf sa­men­ge­stel­de denk­beel­den, on­der door ons­zelf [hypothalamisch*] gestelde voor­waarden in zelf [pre­thalamisch*] ont-ketenend gedrag heb­ben om­ge­zet, heb­ben we daarmee een begin gemaakt van [epi­tha­la­mi­sche*] gewoontes van zelf ge­creëer­de ge­drags­re­gels en ri­tu­elen. En daar­mee onze ID­en­ti­teit – ons Interne Design van het In­ter­brain* - gees­te­lijke han­den en licha­me­lijke voet­en ge­ge­ven. Onze denk­beel­den lo­pen als een rode ze­nuw­lei­der-draad re­ticulair net­wer­kend door ons [gees­te­lijke] den­ken en [li­cha­me­lijke] doen [zie hfd. con­tro­le­ren].
 
Zijn jouw gewoontes gebaseerd op zelf bewust samengestelde denkbeelden en voorwaarden?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre ze jezelf en anderen niet be­scha­di­gend en onderling op el­kaar af­ge­stemd zijn en stel dit waar no­dig bij.
Zo nee, onderzoek je motivatie, in hoeverre dit gebaseerd is op extrinsieke be­lan­gen en/of in­vloe­den en/of onbewust zijn en pas dit bewust naar wens aan.
2
Egoïsten zijn narcistisch om zichzelf draaiende struisvogels die niet verder kijken dan hun ei­gen-waarde op korte termijn. Ze zijn zo su­per­ego-­centrisch ge­con­cen­treerd bezig met de ster uithan­gen dat ze niet zien dat het lonely is at the top en ze in een zwart gat dreigen te val­len.
 
Zijn jouw gewoontes gebaseerd op soortgelijke denk­beel­den?
 
 
Zo ja, denk na over de con­se­quen­ties op korte en lange ter­mijn, maak je keuze en stel dit waar nodig bij.
Zo nee, denk na waar je ge­woon­tes wel op zijn ge­ba­seerd en in hoeverre ze niet be­scha­di­gend zijn en stel dit zo nodig bij.
3
Gewoontes zijn al zo oud als de kosmos. Een van de over­ge­le­ver­de gewoontes van de sapiensfamilie is als een planetair staart­ster­retje om de gewoontes van sapiens meest succesvolle ster­re­tjes draai­en, zon­der te verifiëren of dat wel recht­vaar­dig en ver­ant­woord is.
 
Kun jij voldoende afstand nemen van de [staart]­ster­re­tjes in de fa­mi­lie-­maat­schap­pij?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoe­ver­re je dat op een jezelf en anderen niet be­scha­di­gen­de manier doet en pas dat waar nodig aan.
Zo nee, onderzoek je motieven, wat er gebeurt als je dat wel doet en wat je weerhoudt om dat te veranderen.
4
Hu­ma­nisten zijn hel­der-­zienden die­ oog hebben voor de ei­gen-­waar­de van zichzelf en anderen op korte en lange ter­mijn. De red­ders in nood voor door struisvogel-egoïsme overvallende [staart]­ster­ren.
 
Sta jij voortdurend klaar voor egoïstische struisvogels?
 
 
Zo ja, denk na over de scha­de­lijke ge­vol­gen voor jezelf en an­de­ren als je hiermee doorgaat en pas dit op humane wijze aan.
Zo nee, onderzoek in hoeverre je zelf een egoïstische struis­vo­gel bent, dan wel humaan be­zig bent en pas dit waar no­dig aan.
  
B
Zelf-controle gewoontes controleren
mentaal en fysiek
ja
nee
5
Overeenkomstig de verdeling in schitterende ster­re­tjes en vuile staart­ster­retjes die daar planetair omheen draaien, zijn de ge­drags­regels, gewoontes en rituelen van de homo-sapiens – als een bacteriofaag denkend beest dat op ho­mo-­ge­ne­ti­se­ren­de wij­ze zygotisch wil heer­sen over alles wat leeft en zich­zelf aldus op ver­dui­veld pa­ter­na­lis­ti­schwijze ma­ter­na­lis­tisch ver­goddelijkt gericht op zo suc­ces­vol mo­ge­lijk overleven in de recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur van Pater Fa­mi­lias geweldDADig ge­lei­de recht-­van-­de-meer­der­heid.
Heel anders dan de gedragsregels, ge­woon­tes en rituelen van zijn hu­maan-­recht­vaar­dig in­ge­stel­de op­vol­ger en te­gen­han­ger [door mij gedefinieerd als hetero hu­ma­ni­si­mus], die zijn gericht op zo vre­delievend mogelijk ontwikkelen tot een je­zelf-­en-­an­de­ren-­niet-­be­scha­di­gend sa­men­wer­kende iden­ti­teit-­en-­sa­men­le­ving.
 
Weet je op welk uitgangspunt jouw gewoontes ge­ba­seerd zijn?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre dit beïnvloed is door jezelf en/of an­deren be­scha­di­gen­de ele­men­ten en stel dit waar nodig op rechtvaardige wijze bij.
Zo nee, onderzoek in hoeverre je gefocust bent op suc­ces­for­mu­les, erkenning, winnen en de invloed van de meerderheid en zet dit in historisch perspectief.
6
De homo sapiens heeft als voorwaarde dat de sterkste de ge­drags­regels, gewoontes en rituelen van an­de­ren bepaalt [zie 4.­2.­2/­6-7]. Het zelf­be­schik­kings­recht over ei­gen denk­beel­den, voor­waar­den, gedrag en gewoontes en is hem een gru­wel [zie 4.­2.­2/­11-­12]. Met de antieke denkbeelden in de onderwijs-politiek van chi­nese leiders voor ogen dicteert hij als een Romeinse Pa­ter Fa­mi­li­as Chinese ge­dragsregels, gewoontes en rituelen aan 'zijn' fa­mi­lie-bedrijf en insinueert dat dat 'zijn' gewoonterecht is. Een on­der­wijs-­po­li­tiek die ge­fun­deerd is op zelf geen eGyp­si­sche Mäat kun­nen houden en daarom anderen in het ongewisse laten hoe je A(anpassen) Moet zonder dat B(eheersing) daarvan Baält. Ra-­Ra.., zegt de zich­zelf goddelijk (ver)-achtende homo sapiens, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Wie de schoen past, trekke hem aan. Ha-Ha, zegt de Hetero Hu­ma­ni­simus, daar heb ik wel een antwoord op.
 
Weet jij hoe jij je gedragsregels, gewoontes en rituelen moet af­stem­men op je eigen denkbeelden en voorwaarden zonder Su­per­ego*-­centrische [familie]leiders en [sa­piens]­vol­gers die jouw en an­de­ren on­geremd willen dicteren hoe je je­zelf moet be­heer­sen maar daar zelf geen sjoege van heb­ben, in de wielen rijdt?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je dat op jezelf en anderen niet be­scha­di­gende wijze doet en pas dat waar nodig aan.
Zo nee, onderzoek de con­nec­tie tussen hun egoïs­me en die van jouw en maak je daar op niet-­be­scha­di­gen­de wj­ze van los.
7
Een gewoonterecht is een ongeschreven regel dat iedereen het recht heeft gewoontes te creëren en in stand te houden. Zo niet in sapiens cultuur. On­ge­remd heers­zuch­tig als hij is, be­schouwt de homo-sapiens het als zijn goddelijke gewoonterecht om ob­ses­sief te ja­gen op de zelf­be­schikking van anderen; en daarmee over hun ge­woon­terechten. Want dat krijg je als de be­heer­sing hebben over jezelf chinees voor je is, maar je wel de grote heer­ser uit wil han­gen; ben je ge­nood­zaakt als 'de grote leider' te re­ge­ren over die van anderen.
 
Zijn jouw gewoontes rechtvaardig?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je de­finitie van recht­vaar­dig over­een­komt met jezelf en anderen niet beschadigen.
Zo nee, onderzoek de oorzaak, wat je eraan kunt en wilt doen en op welke ter­mijn en pas dat zo rechtvaardig mogelijk aan.
8
Heb je mentaal eindelijk de beschikking over zelf intrinsiek ont­wik­kel­de denk­beel­den, voor­waarden en ge­drags­regels en dat fy­siek in humaan-rechtvaardige gedragingen, ge­woon­tes en ri­tu­e­len ge­au­tomatiseerd en rechtvaardig afgestemd op dat van anderen, word je met 'familiaire' sapiens gecon­fron­teerd die jouw zelf­be­schi­k­king pro­be­ren aan te tasten en/of af te pakken, onder het mom dat je geen zelf­be­schik­kingsrecht hebt over zelf ont­wik­kel­de ge­woon­tes maar je moet onderwerpen aan het ge­woon­te­recht van PA­TER FA­MI­LI­AS, HET SUPEREGO-centrische lid van de fa­mi­lie.
Dat je ar­rogant en hoog­moe­dig bent als je ook meent recht te hebben op zelf ont­wik­keld ge­woonterecht. En egoïs­tisch als je niet net zo reticulair vast­ge­snoerd klaar staat voor de egoïs­ti­sche ge­woon­tes van DE GROTE EGOÏST als zijn ge­woon-­te-­ge­trouwe-fa­mi­lie­sla­ven die als bac­te­rio­fa­ge struis­vo­gels doel­be­wust tha­la­mi­sche ezels maken van zich­zelf, door zich­zelf eeuw-­na-­eeuw on-­be­wust in 'ich-­hab-­es-­nicht-­gewusst'-­stand te au­to­ma­ti­seren. Om­dat ze van ge­neratie op ge­ne­ra­tie ver­wach­ten zo beter af te zijn, maar hun motieven niet onder ogen wi­l­len zien en nu als één gro­te fa­mi­lie-­egoïst gyrusaal te­keer gaan, om­dat ze hun oor­spron­ke­lijke ik-­waar­nemingen, doel­stel­lingen en ge­woon­tes al reticulair net­wer­kend zijn kwijt­ge­raakt aan pa­ter­na­lis­tische fa­mil­ie­ge­woon­tes, waar­door ze zich con­ti­nue bedreigd voelen door die van an­de­ren. Wat nu?
 
Heb jij het ge­woon­terecht van Pa­ter Fa­mi­li­as, desu­per­ego-­cen­trisch grote egoïst – al dan niet dankzij jouw in­le­vings­vermogen voor zijn neutr(in)aal net­wer­kende fa­mi­lie­sla­ven - via de ach­ter­deur zelf bin­nen­ge­haald?
 
 
Zo ja, onderzoek waar jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid eindigt en die van anderen begint, stel je­zelf en anderen hu­ma­ne gren­zen, waak voor grens­over­schrij­dend ge­drag, maak daar een goe­de gewoonte van en ac­cepteer de con­sequenties.
Zo nee, onderzoek hoe je in- en extern om­gaat met de ego­ïs­ti­sche be­weeg­re­de­nen van je­zelf en anderen, hoe je in­ter­ne en ex­ter­ne net­wer­k func­ti­o­neert, of ver­be­te­ring en/­of be­te­re ego­ïs­me-­be­waking nood­za­ke­lijk is en pas dat zo nodig aan.
 
Door dagelijks stil te staan bij de gewoontes van jezelf en anderen en hoe jij en anderen daar­mee omgaan kun je waar nodig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­schadigingen aan jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.