U bent hier

3 Toekomstige gedragscodes

afbeelding van Elze

Als ik rechtvaardig door het le­ven wil gaan moet ik niet alleen de juiste af­stand nemen van anderen maar ook op niet beschadigende wijze af­stem­men op anderen en me hu­maan recht­vaar­dig dis­tan­tiëren van een nar­cis­tisch con­for­me­ren­de familie-maatschappij, want die hangt van kwaad­aar­dig­heid aan el­kaar.
Die wil de neu­tr(on)­aal viraliserende narcistenvader Nyx zeg­gend voor zich, de protonisch bac­te­riën­de con­for­mis­ten­moe­der straal­zwam­mend voor ons allen en de elektronisch organis(m)erende kindslaven ie­der voor zich voor de nar­cis­tisch con­for­me­ren­de slavenfa­mi­lie. In plaats van op zich­zelf en anderen niet be­scha­di­gen­de wij­ze ieder ge­we­tensvol voor zich en samen rechtvaardig voor ons al­len.

Alleen hoe doe je dat temidden van al die narcistisch con­for­me­ren­de sa­do­masochisten

 • die an­ders­den­ken­den het licht in de ogen niet gun­nen?
 • Die in het virustijdperk zijn blijven steken.
 • Die voor Nyx op de eerste nar­cis­tenrang [blijven] staan en alles en iedereen van het tro­jaanse stal halen om anderen en-masse conformistisch uit te schake­len.
 • Die anderen zodanig uit hun even­wich­ti­ge ge­dach­ten­gang bren­gen door ze te stressen en van streek te ma­ken met pes­te­ri­ge denk­beel­den tot ze een verpeste prooi zijn die ze neu­ro­tisch kun­nen maken en hys­te­risch breken. 

Met als gevolg, een god­de­lij­k liberale nar­cis­tenpo­si­tie voor haantje de voorste en de rest er verduveld con­for­mistisch communi(sti)cerend omheen gea(u)to­ma­ti­seer­d. Die ze ver­vol­gens moe­ten zien vast te hou­den want er zijn vele narcistisch con­for­me­ren­de kapers op de kust.

 • Apen allemaal met aan­ziens des per­soons na.
 • Syn­chro­niseren hun be­hoef­tes met de nar­cist,
 • ijken hun denk­beel­den met sen­so­risch ge­stroom­lijn­de mid­delen,
 • stemmen hun wil met fe­ro­mo­ni­sche sig­na­len kundig op el­kaar af
 • en au­to­matiseren hun doen en la­ten tot een con­for­mis­tisch ogende twee-een­heid.

Succes verzekerd.... tot de IDenti­teits­rol­len zijn om­ge­draaid en je een con­for­mistisch ge­a(u)­to­ma­ti­seer­de nar­cis­ten­ben­de bent die wil dat de narcist naar hun neu­ro­ten­or­de danst. Hoe? Nou ge­woon, net als bij weten­schap­pe­lijk be­proef­de ratten en fruit­vlieg­jes. [Zie het we­tenschappelijk experiment naar ge­dachtenoverdracht bij ratten*, woe­de-op­wekkend-feromoon* bij normaal gesproken vredelievende fruit­vlieg­jes en gewoontegedrag van voort­durend gestresste ratten*].

Zet a-narc(h)isten net zo geestig naar je neurotisch gea(u)to­ma­ti­seerde con­for­mis­ten­hand als al die ver­du­veld gewetenloos men­gelende nar­cis­ten – die het god­de­lijk vin­den om jouw en an­de­ren zon­der ge­we­tens­wroe­ging uit te tes­ten en te stu­ren in de rich­ting die zij wensen – doen en hebben gedaan en voila, de [neu­tr­(in)­ale] a-nar­c(h)ist is van de dienst­ver­lening van de [nar­cis­tisch gea(u)­to­ma­tiseerde] conformist afhan­ke­lijk.

 • Die moeten immers soort­ge­no­ten kweken, voed­sel ver­zamelen en rotzooi op­ruimen nietwaar.
 • Die a(u)­to­ma­tiseren alles wat niet op dezelfde golflengte zit met een woe­de-op­wek­kend middel tot een con­formistisch ge­woon­temens en knik­keren al­les wat daar­van afwijkt met de juist­e ID-sleutel uit het DNA van 'zijn'entiteit.

Vrou­wen blijken immers een [bac­teriële] wo-man te zijn.

 • Een wri­te-off man.
 • Een [zon­dige] 'man' die ver­ma­nend is afgeschreven. Die Nyx meer waard is.
 • Een xx. Iemand die door de nar­cis­ten­fa­mi­lie met een woe­de op­wek­kend fe­ro­moon de heetgebakerde stress-gewoontes in is gea(u)­to­ma­ti­seerd en ver­vol­gens is ge­typeerd als een narcistisch gea(u)tomatiseer­de neu­root die oor­log zoekt met ie­der­een die ne­ga­tie­ve argumenten ten tonele voert.
 • Een pla­ne­taire WO­man. Iemand die ervoor zorgt dat alles wat leeft de af­stam­me­ling is van een mo­le­cu­lai­re af­wij­king. Die een organische sprook­jes­we­reld vol vi­rus-man­ne­tjes en bac­te­rie-vrouw­tjes heeft gecreëerd die van ge­ne­ratie op ge­ne­ra­tie zijn ko(s)misch ge­vi­ra­li­seer­de afwijking zon­der haar bac­te­ri­eel ge­aar­de ge­we­tens­be­zwa­ren ko­pieert.
Fase
Proces
Opperhfd
Interbrain
Hormonen
Taak
Wil
Denkbeelden
Temporaal
Dorsalthalamus
Oestrogeen
Ontwikkelen & activeren
Kan
Voorwaarden
Frontaal
Hypothalamus
Prolactine
Verbinden & weerbaarheid
Doe
Gedragscodes
Parietaal
Prethalamus
Progesteron
Kalmeren & stabiliseren
Ben
Gewoontes
Occipitaal
Epithalamus
Oxytocine
Blokkeren & toe­schie­ten
 
Want dat is de logica van al die 'zondig' vermanende plan-eten-families, waag het niet om niet nar­cis­tisch te denken en conformistisch te doen. Dan zwaait er wat...: het ­a(u)to­ma­tisch tes­tos­ter­on-­woe­de op­wek­ken­de fero­moon.
Een narcist is immers verliefd op zijn ei­gen spie­gel­beeld. En dus op al die-genen die zijn nar­cistische voor­beeld confor­mis­tisch volgen. Al het an­de­re wordt afge­schre­ven. Dat be­staat niet.

Dat bestaat alleen
 • als je, net als Des­car­tes, als­nog geestige virus-­DNA's voor lichamelijke bac­te­ries kiest.
 • Als je de recht­vaar­dige denk­beel­den van je eigen geest door de giftige geest van Al-ge­meen A(u)to­ma­ti­se­ren­de Lichamen laat opeten.
 • Als je je zonder gees­t­elijke twijfel en lichamelijke gewe­tens­wroe­ging bacterieel over­le­vert aan het pla­toon­se gedachtengoed van viraal neu­tr(in)­a­li­serende nar­cis­ten die een 'gees­ti­ge' positie voor con­for­mis­ti­sche ­lichaams-a(u)­to­maten opei­sen.

En waar­om?

 • Omdat de ideeën van nar­cis­tisch geviraliseerde geesten zo blijven be­staan en die van humaan con­for­merende lichamen bacterieel zul­len ver­gaan....
 • om­dat dat mensen met een humaan recht­vaar­dig­heids­ge­voel de ener­gie kost die het sadomasochistische ge­we­ten­lo­zen gra­tis en voor Nyx op­le­vert.

Want zo worden humane denk­beel­den on­zicht­baar en die van nar­cis­ten ko­pië­ren­de con­for­misten­fa­mi­lies zicht­baar. Zo doet die 'zon­nige' man en vader dat immers ook. En wat hij doet mag de rest ook, aldus 'moe­der­lijk' vermanende WOmens, want 'men' is gelijk-waardig.
Dat is na­me­lijk het vi­raal vergiftigde ge­dach­tengoed van geestige conformisten: ge­lijk­waardig zijn aan narcisten. 'Zorg dat je on­zicht­baar zichtbaar wordt en zet een hysterisch ver­ma­nen­de heethoofd als ener­gie­ver­spillende be­scher­mer in het zon­netje en jij bent een van de vele plan-(e)et-air verslindende ster­re­tjes uit die ko(s)­mi­sche fa­milie die zijn plaats kan overnemen zodra hij is op­ge­brand' is hun mot­to. 

Met andere woorden, het is niet alles suc­ces wat er blinkt. Er zitten ve­le gees­te­lijke ha­ken­[krui­sen] en boze [lichaams]­o­gen aan het net zo narcis­tisch con­for­me­rend als an­deren willen kunnen doen en zijn. In het land der ziende blin­den is een-[zie­lig e­pi­fyse]-­oog de in een hetero­chro­matinaire slaap sus­sen­de kop­pel­ko­ning van narcis­ti­sche geesten en conformistische licha­men.
Je bent ge­waarschuwd. Voor je het weet ben je con­form nar­cis­ten.. als ener­gie­pro­du­ce­rend ge­woon­tedier gestrikt. Zijn de rollen om­ge­draaid. Is het die ver­du­vel­de con­for­mis­t die je geestig in de li­cha­me­lijke ge­woon­tetang neemt van goddelijk nar­cis­tische denk­beelden. Mag je onder het mom van voor-wat-hoort-wat zijn historische denkbeelden met haar ei­gen­tijdse jij-neemt-ik-geef voor­waar­den aan jouw toe­kom­sti­ge slaven­ge­woon­tes kop­pe­len. Want 'de groot­ste geesten zijn tot de groot­ste on­deug­den, zowel als tot de grootste deugden in staat', zei Des­car­tes 400 jaar gele­den al.
 
                                                     ACTIE        
 
    RUST                                                                
 
ik KAN
sr-kindertijd
[b1/12]
Frontaal-links
geur-ruiken
hormonen
associëren
spreken
beoordelen
associatief geheugen.
Romeinen
SCHOOL 
 
IK KAN
sr-seniorentijd
[b4/60]
Frontaal-rechts
waarnemen
feromonen
structureren
handelen
selecteren
chemisch geheugen
Christenen
SCHOOL
  
 
IK WIL
jr-kindertijd
[0]
Temporaal-links
spreek-taal
projecteren
begrijpen
realiseren
semantisch geh.
Maya
FAMILIE
IK DOE
jr-volwassenheid [1h/24]
Parietaal-links
smaak-proeven
integreren
inspanning
analytisch inzicht
declaratief geheugen
Boedhisten
BEDRIJF
 
IK DOE
jr-ouderentijd
[4h/72]
Parietaal-rechts
aftasten
automatiseren
onderhoud
ruimtelijk inzicht
procedureel geh.
Moslim
BEDRIJF
IK WIL
jr-seniorentijd
[3/48]
Temporaal-rechts
beeld-spraak
signaleren
bedoelingen
doorzien
episodisch geh.
Joden
FAMILIE
 
IK BEN
sr-volwassenheid [2k/36]
Occipitaal-links
inzien
controleren
aandacht
horizon-tijd
informatief geheugen
Animisme
POLITIEK
 
IK BEN
sr-ouderen
[5k/84]
Occipitaal-rechts
overzien
coördineren
assimileren
verticaal-ruimte
periodiek geheugen
Egypte
POLITIEK
 

KORTE TERMIJN DENKEN

 

LANGE TERMIJN DENKEN

 
'Dat kan niet anders', roept mijn zondige IDentiteit vermanend. 'Het hele k-o(r)s(t)­m(os)ische systeem is daar­op af­ge­stemd. Als ik mijn foute ID on­der ogen zie moet mijn entiteit mijn ge­drag her­stel­len en rechtvaardige ge­woon­tes creë­ren, anders zijn we geen een­heid meer. Maar die wil niet want dat heeft ook con­se­quen­ties voor al die an­dere IDen­ti­teiten die het­zelf­de deden en wil­len doen. Dan gaan of­wel al die heetgebakerde neu­tri­no­gewoontes naar mijn in­trin­siek in­ter­preterende knop­pen, of­wel mijn enti­teit vormt een een­heid met mijn ID maar loopt als ID­en­titeit voor op de rest van de familie­cul­tuur, ofwel mijn en­ti­teit distantieert zich van mijn ID en doet mee met de rest. Sta ik daar aan de linker zijlijn als een roe­pende in de Sa­hel. Mij niet gezien. Ik blijf ge­woon in foute krin­ge­tjes rond­draaien. Ben ik tenminste de materialistisch eiwitmantelende lei­der van een ID­entieke eenheid ook al is ie dan fout'.

Dus de sadomasochist heeft gewonnen. De foute gewoonte re­geert. Ge­wel­dig. Het lichaam, bij monde van het holistische controle­cen­trum uit de rech­ter­her­senhelft is de eiwit­man­te­len­de schakelbaas van het a(u)­tomatisch fou­tief af­tas­ten­de fa­mi­lie­bedrijf, want dat geestige ID uit de lin­ker­hersenhelft, dat sinds we praten kunnen zo actief door vrouwen wordt ge­rund, is 'te zwak' om zich te dis­tantiëren van fout a(u)­to­ma­ti­serende enti­tei­ten. Mooi is dat.
Wat een In­telli­gent De­sign. Buigt haar kop voor een aan foute gewoontes ver­slaafde en­titeit. Heb je ooit een foute in­schat­ting ge­maakt van je be­per­kin­gen en mo­ge­lijk­he­den, wil je dat niet ver­an­deren om­dat je an­ders geen een­heid meer bent met je gewoontes. Met een ge­woon­te­slaaf die jouw foute ID eindeloos blijft her­ha­len. Van ge­ne­ratie op ge­ne­ra­tie. Wie is er nu ver­slaafd? Jij con­formeert je net zo ex­trin­siek als je entiteit. Die zit rustig in de rechterhersenhelft ge­mo­to­ri­seerd, de helft die zo denk­beel­dig door de man wordt bezet. Wel zo handig, is hij ook ner­gens ver­ant­woor­de­lijk voor. Kan hij lekker commercieel fantaseren en dro­men creë­ren en na­ja­gen en als het virale kind politiek onderhandelen over wat voor- en nazaten hem bac­terieel te bieden hebben.

Want als dat energieke ID links een ka­pi­ta­le in­schat­tingsfout op­levert en de en­ti­teit die rechts ma­te­rialistisch com­mu­nisticerend ko­pi­eert, lijkt het ID de schul­di­ge en de en­ti­teit het kin­der­lijk verslaafde slacht­offer. Het In­tel­li­gen­te De­sign had im­mers be­ter moeten weten. Die heeft zichzelf In­tel­li­gent geDe­signd. Die ma­akt geen fou­ten. En zo wel dan is zij zo intelli­gent dat zij ze her­stelt. Dan zorgt zij dat het ID en de en­titeit als­nog recht­vaardig op el­kaar wor­den afgestemd. Een ID die daar niet eens toe in staat is is zo in­tell­igent nog niet.
Aldus de Anar­cHis­ten­lo­gica van de con­for­mistisch ge­school­de fa­mi­lie-entiteit. En dus wast de a-nar­c(h)is­t zijn foute ge­woon­tes in kapitaalkrachtig communisti­ce­ren­de on­schuld. Die hat es nicht ge­wusst. Of heeft al­les met de ei­wit­man­tel der con­for­mis­ten­lief­de gekruist. Dat is im­mers geen In­tell­igent De­sign. Of wel soms'?

Als we onze gewoontes aan de voorwaarden van eigen denk­beel­den willen koppelen in plaats van aan die van anderen, zullen we on­der­scheid moeten maken tussen de denkbeelden van onszelf en die van an­de­ren.

Eigen
 
Andere
Denkbeelden
 
Denkbeelden
Voorwaarden
 
Voorwaarden
Gedragscodes
 
Gedragscodes
Gewoontes
 
Gewoontes

Zullen we onderscheid moe­ten maken tussen goede en kwade denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes. Tussen goed en kwaad geven en ne­men. Zullen we moeten se­lecteren wat we internaliseren, want alles wat we ver­innerlijken wordt ge­ne­tisch vastgelegd.

Eigen
 
Andere
Goede
Kwade
 
Kwade
Goede
Denkbeelden
Denkbeelden
 
Denkbeelden
Denkbeelden
Voorwaarden
Voorwaarden
 
Voorwaarden
Voorwaarden
Gedragscodes
Gedragscodes
 
Gedragscodes
Gedragscodes
Gewoontes
Gewoontes
 
Gewoontes
Gewoontes
Geven
Geven
 
Geven
Geven
Nemen
Nemen
 
Nemen
Nemen
Internalisaties
Internalisaties
 
Internalisaties
Internalisaties
Koppelen
Ontkoppelen
 
Koppelen
Ontkoppelen

Zullen we onszelf moeten leren los­koppelen van beschadigende denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes van onszelf en anderen en ons verbinden aan een zelfstandig ont­wik­kelt, recht­vaar­dig gedachtengoed. Zullen we onze eigen identiteit tegen­over die van anderen moeten plaat­sen. Zullen we feit van fictie moeten onderscheiden.

 
Feit
 
Fictie
 
*
1
2
-
3
4
**
 
[signalen] Lezen
Onthouden
Geheugen
Ophalen
Denken
 
1
Technisch
Begrippen
Semantisch
Element
Selecteren
I
2
Inzichtelijk
Verbanden
Associatief
Hoeveelheid
Structureren
S
3
Technisch Inzicht
Procedures
Episodisch
Rangorde
Systematseren
V
4
Voordracht
Eenheden
Periodiek
Grootheid
Kwalificeren
Z
 
Temporaal
Frontaal
Hersenbalk
Parietaal
occipitaal
 

*: 1 = 1e fase [0–9 m]; 2 = 2e fase [9–18 m]; 3 = 3e fase [18–24 m]; 4 = 4e fase [24–36 m].
** : I = Individueel; S = Sociaal; V = Verantwoord; Z = Zelfstandig.

Alleen...,
hoe doe je dat met al die narcistische denkbeelden, conformistische voor­waar­den en slaafse gedragscodes en gewoontes om je heen die je ko(r)s(t)mosisch in­pak­ken in een identiteit van Nyx? Hoe weersta je die kwaadaardige druk van bui­ten­af en hoe recycle je die van binnenuit?