U bent hier

2 Eigentijdse voorwaarden

afbeelding van Elze

De juiste af­stand kan je redden...... schreef Edward T. Hall in 1969 in The hid­den dimension.
Net als sterren en planeten, hebben ook orga­nis­men, plan­ten, dieren en mensen een be­paal­de ruimte nodig om zich vrij te kun­nen ontplooien. Niet alleen fysiek maar ook mentaal, an­ders krijgen we pro­ble­men. Met onszelf en met elkaar. Dan houden we onszelf niet meer in het ga­reel. En als we onszelf niet meer in het kosmische gareel kun­nen hou­den krij­gen we heet­ge­ba­ker­de botsingen voor we het in de depressieve ga­ten heb­ben. En dat moeten we [beide] niet hebben.

Maar ja, hoe doe je dat, jezelf in het juiste gareel houden met al die onder­druk­kers om je heen die je krachtmetend uit je elektro-magnetische veld pro­be­ren te lokken en je inter­ve­nië­rend ver­lei­den om alleen nog maar ener­gie­ke krin­getjes om heet­gebakerde nar­cis­ten te draaien; om confor­mis­tisch mee te dei­nen op de zwartgallige golven van een manisch-depressieve fa­mi­lie-maat­schap­pij. Dan moet je wel sterk in je kern staan, anders lukt het niet.

In hoeverre de extrinsieke invloed van genetisch-historische en heden­daag­se om­ge­vings­fac­to­ren blijvend is, hangt af van een aantal intrin­sieke rand­voor­waarden:

 

 
 
  1. In hoeverre ben ik bereid om de waarheid on­der ogen te zien,
      ook als die niet aangenaam is voor mijzelf en anderen.
  2. In hoeverre ben ik bereid om afstand te nemen van on­recht-
      vaar­dig­e elementen van mijzelf en an­de­ren.
  3. in hoeverre ben ik bereid om slechte gewoon­tes af te leren
      en goe­de aan te leren.
  4. in hoeverre ben ik bereid de consequenties van recht­vaar­dig
      ge­drag te aan­vaarden.
 
 

 

met andere woorden:
 
 
 
  1. wat wil ik wel en wat wil ik [nu nog] niet.
  2. wat kan ik wel en wat kan ik [nu nog] niet.
  3. wat doe ik wel en wat doe ik [nu nog] niet.
  4. wie ben ik nu, en wie ben ik als ik kan doen wat ik wil.
 
 
 
Om te kunnen zijn wat ik wil en te doen wat ik kan moet ik goed nadenken over wat ik wel en niet wil en kan doen en de con­se­quen­ties daarvan goed over­zien, want Nyx is zo giftig als een onge­rem­de vrij­bui­ter die eigen fouten en die van conformistisch kopiërende volgelingen met de eiwitmantel der lief­de bedekt en die van critici te vuur en te zwaard be­strijdt. Die leeft op een Romeins gerechterde Insula. Op een ei-land vol 'engelen' die alle vrij­heid voor zich­zelf wil­len en Nyx voor ieder die niet net zo engelachtig is als hij. Die breekt op trojaanse wijze straal­zwam­mend af wat jij net rechtvaardig hebt op­ge­bouwd. Daar zit de kos­mi­sche maat­schap­pij vol mee. Voor­beel­den te over. Daar heb­ben we tot op de dag van vandaag last van.

Als ik de fou­te rou­tes van mezelf wil cor­rigeren en rechtvaardige wegen wil be­wan­de­len
  • zal ik me moeten willen distantiëren van alles wat onrecht­vaar­dig is, te beginnen bij de on­recht­vaar­dig­heden van mezelf.
  • Zal ik mijn wil moe­ten opschonen van alle evolutionaire on­recht­vaar­dig­heid en vrij­wil­lig aan zelf gekozen banden moeten willen leggen.
  • Zal ik afstand moeten ne­men van niets ont­zien­de ele­men­ten uit verleden en heden die zich nergens iets van aan­trek­ken en over­al rück­sichts­los door­heen jenzen.

Want dat zijn net neu­tri­no's*, die vlie­gen zelfs door mijn lijf. Elke seconde met miljar­den tegelijk, zegt ken­nis­link.nl.
Dat krijg je als je je alleen druk maakt om eigen be­lang. Neem je de snel­ste weg uit het [zon]licht en sjees je overal door­heen. Ben je nau­welijks of niet tra­ceer­baar. Handig als dat wat je doet het recht­vaardige daglicht niet kan ver­dra­gen.

Dat vind ik niet kun­nen. Je moet weten wat je grenzen zijn. Niet neu­tri­naal door alles en ie­der­een heen den­de­ren omdat je de eerste wil zijn en/of geen zin hebt om rekening te houden met anderen. Dat vind ik zo kortzichtig. Zo ge­wetenloos. Zo neutrinaal. Maar ja, ongeremde vrij­bui­ters he. Die hebben een grafSTeen voor hun kop. Die la­ten zich door Nyx van de wijs bren­gen. Die zeuren zaad­cel­le­rig dat ze zich viraal vrij willen kunnen voort­planten en worden laaiend als an­deren het­zelf­de vermogen heb­ben. Als ze ook hun ei­gen wil vol­gen. Als ze hen zelfs ijs­koud vermanend toespreken dat ze hele­maal geen re­ke­ning hou­den met wat zij willen. Daar­om leggen ze an­de­ren het elektro­ni­sche vuur aan de atomaire sche­nen om zich mo­leculair zoet te hou­den met in de eiwit­ach­ti­ge wolken zijn dat ze om viraal geneut­ri­na­li­seer­de ster­re­tjes mogen draai­en.
Want on­ge­remde vrij­bui­ters piekeren er niet over om zich de les te la­ten lezen. Die bepalen zelf wel wat goed en kwaad is. Die gaan gewoon door met doen wat ze willen zonder reke­ning te houden met de wil van anderen. Die houden zichzelf de hand boven het hoofd tot ze er bij neer­val­len. Al­leen een dik­ke plaat lood* van een licht­jaar dik schijnt hun iets uit het lood te slaan. Want dat is giftig spul. Zo giftig, dat het Ro­mein­se Rijk, dat zich zoet hield met lood, vol­gens sommigen daar­door naar de ger­ma­nen is ge­gaan.
Je wordt er na­me­lijk gek van. Het werkt zo op de ze­nu­wen dat je ofwel bin­nen de kortste keren dood­moe bent van je onge­rem­de voortplanting en net zo­lang hyper­ac­tief gaat af­bre­ken wat niet in je plan valt tot je ma­nisch-depressieve rondjes om het zwarte gat draai­t dat je zelf hebt gecreëerd; of erin valt om­dat je ster­achtige neutrinopo­si­tie naar een soort­ge­noot is ge­gaan.

Want dat krijg je ervan als je het natuurlijk vindt om dat ongeremde gedrag van die historie hedendaags te volgen. Als je je daar niet recht­vaar­dig van dis­tan­tieert. Mag je net zolang sadomasochistisch door­gaan met doen wat je neutrinaal ge­viraliseerde voorfamilie wil tot je elektronisch in het de­pres­sie­ve grafSTeengat val­t dat zij voor je hebben ge­cre­ëerd. Sta je voor Al*-tijd stil. Zij den­ken namelijk in ter­men van Alles of Nyx. Hollen of stil­staan. Zij mogen Al-les en jij Nyx... dan de rest van je be­staan con­for­mis­tisch wen­te­len in het aan­bidden van de atomaire ster­al­lu­res van mo­le­cu­lai­re fa­milie­cul­tu­ren. Is je ei­gen wil­ spoor­loos. Met de virale neu­tri­no­­zon vertrok­ken. Ik vind dat Nyx. Dat is alles willen maar niets [kunnen] doen om je ei­gen bin­nen- en buiten­kant in een recht­vaar­dig even­wicht met de rest te bren­gen en te houden. Al­leen maar omdat die biologische familie aan kos­mi­sche kracht­me­ting doet. Be­kijk het even. Dat mag dan een natuur­kun­dig voor­beeld zijn, dat wens ik niet te vol­gen. Daar distantieer ik me van. Ik houd niet van een groeps­identi­teit. Mij te a-sociaal. Ik denk liever zelf na over wat ik wil en kan. Wat ik zal doen en wie ik kan zijn. Hoe ik krach­tig in mijn ei­gen ik-kern kan [blijven] le­ven zonder an­de­ren uit hun kern te stoten. Wat ik in­trin­siek cen­tra­li­seer en extrinsiek de­cen­tra­liseer. Want dat is de voor­waardelijke prijs die je ervoor be­taalt. Het is namelijk een hele kunst om een recht­vaar­dig af­stem­mend mens te zijn en te blij­ven te­midden van al die ego­centrisch sa­men­wer­kende ele­men­ten. Daar heb je je intrin­sie­ke hoofd aan vol.

 
 
 
 
 
FRONTAAL
Incentriek
romeinen--christenen
oerbacterie
tau-neutrino – elektron
 
 
 
 
 
TEMPORAAL
Intrinsiek
maya- jodendom
blauwalg
gluon – neutrion
 
 
 
 
 
PARIETAAL
Extrinsiek
boedhisme-islam
straalzwam
mu-neutrino – proton
 
 
 
 
 
e-neutrino – neutron
virus
animALisme-egypte
Excentriek
OCCIPITAAL
 
 
 
 
 
 
Ons brein zit vol met negatieve waarnemingen, conclu­sies en han­de­lin­gen en ge­kruiste denkbeelden. En daar­mee ons DNA, onze Id-entiteit, ons da­gelijkse den­ken en doen; onze men­se­lijke cultuur die vaak zo on-men­se­lijk blijkt te zijn. Want dat zijn de consequenties als je van generatie op gene­ra­tie de fou­ten van vorige ge­neraties met alle ge­weld wilt trans­por­teren naar de vol­gen­de omdat je geen afstand wil, kan of durft doen van al die ma­nisch-­de­pres­sieve sado­ma­so­chis­ten-gewoontes van nar­cis­ti­sche con­for­mis­ten en con­formistische narcisten. Of bang bent een roe­pende in de woes­tijn te zijn of te worden. Bang bent voor de familie-maat­schap­pe­lij­ke ge­vol­gen als je recht­vaar­dig­heid ver­wacht van conformistische nar­cist-en­-aanbid­ders. Krijg je een gluontisch geculti­veer­de fa­mi­lie­knoop vol kort­zich­tig com­mu­ni­ca­tie­ver­keer uit de lin­ker­hersen­helft, die angst­val­lig al­les wat de rech­ter­her­sen­helft overzichtelijk au­to­ma­ti­seert, maat­­-schap­pelijk po­si­tief blijft in­ter­pre­te­ren; in de hoop daar con­fron­ta­ties, con­flic­ten en boos­aar­dige re­ac­ties mee af te weren. Want de vol­ge­lingen van kort­zich­tige fa­mil­ie­leiders doen pre­cies wat animalistische voorouders al mil­jar­den jaren ge­woon zijn te doen: met vi­raal ge­weld neutrinaal door al­les en ie­der­een heen sje­zen en ie­der­een bacterieel het­zelfde la­ten doen. De ge­vol­gen laten zich ra­den:

TEMPORAAL
FRONTAAL
PARIETAAL
OCCIPITAAL
Opperhoofd
Interbrain
Stamhoofd
Spinalcord
a [geluid & inzicht] →
b [geur & signaal]→
c [beweging & tast]→
d [overzicht & evenwicht
gluon
tau
mu
e
neutrion →
elektron →
proton →
neutron
[blauwalg] cyanobacterie
oerbacterie
[straalzwam] actinobacterie
virus
gisten →
eukaryoot →
algen →
schimmel
plakdiertjes
neteldieren
sponsdier
korstmos
wormachtigen →
weekdieren →
geleedpotigen
visachtigen
dinosauriërs
reptielen
amfibie
inktvissen
vogelachtigen →
insecteneters →
halfapen [spookdieren]
roofdierachtigen
smalneusapen
knaagdierachtigen
miacis
placentadieren
Aegyptopithecus →
Canidae [hondachtigen]
falidae [katachtigen]
gibbons
oreopithicus bamboli
pierolapithecus
orang-oetang
hyena
gorilla →
sahelantropus →
orrorin tugenensis →
ardipithicus
homo habilis
bonobo/chimpansee
paranthropus
australopithecus
rudofensis
homo erectus →
homo ergaster →
homo antecessor
neanderthalis
homo rhodesiensis
gawis-schedel
h.heidelbergensis
homo sapiens →
h.s. idaltu →
cro-magnonmens →
huidige mens
SIGNALEREN [0]
STRUCTUREREN [b1]
AUTOMATISEREN [1h]
CONTROLEREN [2 k]

Als reproducerende nazaat van een neu­tri­naal geëlek­tro­ni­seerd viruszaadje en gluontisch atomair bacterie-eitje te­ge­lijk schommelen we net zo in cir­kel­tjes rond ons narcistisch conformerende zelf en an­de­ren zon­der iets van fou­te in­ter­pretaties, gedragingen en gewoon­tes te le­ren als onze his­to­rische en he­den­daag­se familie-maatschappij. 
Die 'zon­ni­ge' narcistenvader van van­daag blijkt de conformistisch vermanende zoon van weleer. Een zaad­cel­lerig vi­rus­man­netje dat maar één le­vensdoel heeft: nar­cistisch over­le­ven. Een ei­cel­le­rig bac­te­rie­vrouw­tje vero­veren [voor­dat zijn soortgenoten dat doen], haar Intelli­gen­te De­sign ver­nie­ti­gen waar het hem uitkomt, zijn nar­cistische ID daar­voor in de plaats stellen en daar­mee aan­zien pro­be­ren te ver­o­veren op de rest van de fa­mi­lie. 'Kijk eens hoe ma­te­ria­lis­tisch ik kan en hoe ener­ge­tisch ik ben. God­de­lijk he'. In de hoop daar zo mee te sco­ren dat hij ook in het grote ge­schie­de­nis­boek beland. Dat zijn stem­ge­luid voor eeu­wig weer­klinkt in de oren van de rest. Daar­om is voor­va­ders ver­eren het hoog­ste goed en kritiek daar­op de groot­ste fout. En worden bacterie­vrouw­tjes ge­acht zich kritiekloos te la­ten ver­o­ve­ren, hun ei­gen ener­gie­ke ID­ op te ge­ven en op een paar selectief gestructureerde ele­men­ten na zich a(u)to­ma­tisch te [laten] ver­nie­ti­gen, en dat mo­leculair aan zijn ma­teria­lis­tischeID te gluo­ni­se­ren tot een verduveld goddelijke ID-en­titeit. En doen ze dat in veel ge­val­len ook nog.

En dat is dan je IDentiteit. Wat een schizofreen. Vader met zijn ener­ge­tische ID..., misvormt moe­ders structurerende ID tot zijn a(u)tomatisch rustig ma­te­ria­liserende entiteit en knalt haar ener­gie­ke resten de ruimte in omdat hij daar geen hoogte van krijgt. Geweld-ig. Noemt zich een In­tel­ligent De­sign, blijkt niet anders dan een piratiserend te­gen-wicht. Wil an­dere ID-en een Al-­les­je leren. Over een dubbele moraal. Een narcistische en een con­for­mis­ti­sche. Wat een korst­mos, heeft zichzelf mannelijk in 'zijn ei­gen' vrou­wen-­net­ten ge­strikt. Is of­wel een ener­gieke geest in een materia­lis­tisch be­rus­tend lichaam, ofwel een materia­lis­tisch be­rus­tend lichaam in een ener­gieke geest.
Kom daar maar eens uit. Dan moet je wel over de juiste ­ID-sleu­tel be­schik­ken anders lukt het je van ze lang zal ze leven niet. Die past na­melijk alleen als je
niet conformistisch behoudend nar­cistisch vooruit­streeft. Als je niet in het narcistisch conformerende plaatje past. Oftewel, die 'past' alleen als je eruit wordt geknikkerd omdat je je energieke narcisten-ID niet be­hou­dend af­stemt op een rus­tig ma­te­ria­li­se­ren­de conformisten-en­ti­teit en je je rus­ti­ge con­for­mis­ten-enti­teit niet voor­uit­stre­vend linkt aan een ener­gie­k nar­cis­ten-ID.
Want alleen zo hoor je erbij, alleen zo zit je net zo excen­triek gevangen tussen narcisme en conformisme van jouzelf en an­de­ren als zij. Sta je ook voor een dichte deur. Ben je ofwel een rijke ziel die jouw narcisme koppelt aan hun conformisme, óf een modale ziel die jouw con­for­mis­me koppelt aan hun narcisme, óf een ar­me ziel met een door anderen ge­blok­keerde of zelf blok­ke­ren­de nis tus­sen link narcistenver­stand en confor­mis­tisch rechts-ge­voel.
Een intern voort­du­r­end in strij­d zijn­de iden­titeit tussen geestige energie en lichamelijke materie die of­wel als een ener­giek ver­stands­mens
zijn gevoel on­der­drukt, of­wel een ma­teria­lis­tisch ge­voels­mens die haar ver­stand niet ont­wik­kelt. Een zie­lig twij­felend wezen dat hinkt op twee ouderlijke gedachten en zich daar des­ge­wenst be­wust­ van is.

Zoals Des­car­tes. De franse filosoof uit de 17e eeuw die hardnekkig op zoek was naar zekerheid. Maar zijn enige zekerheid was zijn twijfel. 'Ik twij­fel dus ik besta', zei hij. Hij twijfelde aan al­les, methodisch. Hij vertrouwde niks. Zelfs zijn fysieke waarnemingen niet. En ook de geest kan wel kwaad zijn, kan wel zorgen dat je je steeds vergist, zei hij. Net zo kwaad als de Romeins Ka­tho­lieke [oftewel Algemene] Kerk die jouw en/of je werk net zo ver­brandt als het werk van Galilei, omdat het niet in hun geest was geschreven. Daar­om straalzwamde hij maar gauw in hun geest. Zei hij dat hun geest van ie­de­re twijfel ver­schoond was. Dat hij dat kon weten omdat dat een aan­ge­boren waarneming was. Dat hij daar­mee een kwade [DNA-]geest had bin­nen­ge­haald; dat dat leidde tot een cirkel­re­denering om­dat hij niet klip en klaar be­wijzen kon dat hun god­de­lij­ke geest niet aan twij­fel on­der­hevig is, ter­wijl dat nu juist zijn doelstelling was, maakte hem niet uit. Kon hij zijn boek ten­minste publiceren en mensen aan het den­ken zetten over het geest-­lichaam pro­bleem en laten twijfelen over de goed­heid van goddelijke gees­ten, zonder dat zijn boek en hij en zij ver­brand wer­den. Een metho­dische twijfelaar snapt immers wel dat zijn ar­gu­menten ner­gens op sloegen, dat het een gedachtenkronkel van 'zijn' geest was. Dat hij alleen maar uit angst voor represailles niet open­lijk durf­de te twij­fe­len aan de argu­menten en be­doe­lin­gen van perfecte geesten. Want daarover hoefde hij niet te twij­felen. Dat stond als een Amsterdamse paal boven Neerlands water. Dat was net zo'n zekerheid als zijn voortdurende twij­fel. Als hij niet precies dacht en deed wat dat Gees­telijke Lichaam van de Katholieke Kerk wilde, was dood zijn lot. Want volgens de Al-gemeen con­for­merende aan­bid­ders van geestelijke en­ti­teiten had hun onmenselijke geest adem in de neus van de mens geblazen en gezegd: 'werk tot je erbij neer­valt want stof zijt gij en tot stof zult gij we­der­ke­ren' [Bijbel, Gen.2:7; 3:19].
En dus deden ze dat. Zon­der twijfel of dat wel recht­vaar­dig was. Zonder protest. En wat zij deden moest Des­cartes en de rest van de wereld ook. Want dat krijg je met god­de­lijk conformerende dienst­ver­le­ners. Die draaien in een kos­misch kringetje rond. Die zetten men­ta­le ener­gie om­ in fysieke ener­gie en fysieke energie in fy­sieke materie en fy­sie­ke ma­te­rie in men­tale ener­gie. Zo blijf je bezig. Voor­al als je nooit twij­felt aan gees­te­lij­ke en lichamelijke ar­gu­men­ten en be­doe­lin­gen, als je nooit na­denkt over goed en kwaad, als je je nooit dis­tan­tieert van wat kwaad is. Als je je – al dan niet blindelings – con­for­meert. Want dat Al-ge­mene Lichaam doet zich straal­zwam­mend voor als con­for­mis­tisch ma­te­ria­li­se­ren­de dienst­ver­lener en laat dat god­de­lijk narcistische ID rus­tig al het ener­ge­ti­sche hoofd­werk doen, onder het mom van: 'ener­giek zijt gij en tot energie zult gij we­der­ke­ren. Jij bent de god­de­lijke energie­cen­trale, dus jij doet al het ac­tieve denk­werk en ik wacht rus­tig af tot je op­ge­brand bent en sla dan mijn ma­te­ri­a­lis­tisch om­zet­ten­de slag. Kan ik dank­zij jouw god­delijk ener­gie­k recht(s)­draai­ende hoofd­werk mijn ma­te­ri­a­lis­tisch link(s)­draai­ende li­chaams­werk in­zet­ten om alle gees­telijk ge­tau­de twij­fe­laars in een a(u)tomatisch vi­raal straal­zwam­mend lichaams-DNA te spin­nen'.

Dat noemen ze nou de Al-gemene moraal van de Über verouderde mensch. Gees­tig Lichaam is dat. Conformeert zich ijskoud materia­li­sch aan een heet­ge­ba­kerde narcisten-IDen­ti­teit, voelt zich daardoor goddelijk bescheiden en ver­wacht dat jij ook zo bent of wil zijn. En o wee als je dat niet doet.
  • Als je dat niet pluis vindt.
  • Als je net als Des­cartes de bedoelingen van godde­lij­ke be­schei­den­heid in twijfel trekt.
  • Als je kritiek hebt op al die Gees­ti­ge Licha­men van licha­me­lij­ke geesten die zich human noemen maar sado­ma­so­chis­tische ele­men­ten uit de oertijd blijken te zijn.
  • Als je je niet thuis voelt te­mid­den van genetische IDentiteiten die hun Anar­c(h)is­ten­cultuur in de hoog­st ge­(a)u­tomatiseerde con­for­mis­ten­stand wil­len hou­den; met de rest van de bio­logische fa­mi­lie daar weer soort­gelijk on­der-ge­schikt en het mensenkind als laagste van het laag­ste.

Want die mag Al-les ver­gel­den. Die dient uiter­lijk lichamelijk te straal­zwam­men dat ie een aar­dige bac­te­rie­mantel is, maar in­ner­lijk een kwa­de vi­rusgeest te zijn, die anderen met neutr(in)ale ­lief­de een zwart gat in a(u)to­ma­ti­seert. Dat is een fa­mi­lie­bedrijfscul­tuur van Nyx. Is je kun­nen gees­te­lijk ge­schoold om va­ders Anar­cHis­tisch geliberaliseerde fa­mi­lie­wil confor­mis­tisch om te vor­men... tot moeders be­drijfsmatig com­mu­nis­ti­ce­rende 'wel'­doe­ner die kinder­lijk poli­tiek probe­ert te zijn. Ik vind dat Nyx. Dat ge­tuigt van een zwakke wis­sel­wer­king. Dat lost Nyx op. Word je daar links en rechts om de oren gehersenstoft met een hoe­veel­heid Nyx..... Mij niet ge­zien. Die com­mu­nis­tische bedrijfs­ge­woon­tes van de Anar­c(h)is­tisch ge­liberaliseerde fami­lie­stand mag dan de his­to­rische ba(a)­s­is zijn, het mees­ter­lijk ge­schoolde fun­dament van de politieke confor­mist, dat wens ik niet te vol­gen, mij te on­recht­vaar­dig. Dat wil ik niet in mijn sys­teem. Al­leen, wat dan wel?