U bent hier

Mening righttosay

 Wat dit is allemaal
A
B
 De mening van righttosay
 
1…. over een Autoritaire sa­men­le­ving waar je je leven nooit zeker bent en je je zeg­gen­schap over je ei­gen le­ven voort­du­rend ter dis­cus­sie wordt gesteld en/of aangetast - versus - een Be­trouwbare wereld waar je jezelf mag zijn en het voor ie­der­een goed toeven is. Gezien van­uit mijn 4-fasentheorie. Mijn atheïstisch, hu­ma­nis­tisch, ve­ge­ta­ri­sch en democratisch ge­zichts­veld. Mijn ge(re)­or­ga­ni­see­r­de ver­za­me­ling informatie over recht­vaar­dig­heids­ge­voel en ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef. 

2.... over au­then­tiek leven op ra­tio­neel-hu­ma­ne voor­waar­den. Over willen, kun­nen, doen en zijn. Individueel, Sociaal, Verantwoordelijk en Zelfstandig. Over zijn en wel­zijn. Op het gebied van wonen, weten, werken en waarden. Over je eigen denkbeelden, voorwaarden, gedragscodes en gewoontes.

3.... over zeg­gen­schap en spreek­recht. Zeg­gen­schap over je eigen leven [dus NIET dat van anderen] en het spreek­recht om ken­baar te maken aan anderen hoe jij jouw zeg­gen­schap vorm geeft. Wat jij be­lang­rijk vindt. Welke keu­zes jij maakt. Hoe jij met de om­ge­ving, om­stan­dig­he­den en gebeur­te­nis­sen omgaat. Wie jij bent en waar jij je naar toe wilt ont­wik­ke­len.

4.... over recht en vaar­dig­heden. Over het recht om zeg­gen­schap over je ei­gen leven te hebben en de vaardigheid om je uit te spre­ken over wat jij belangrijk vindt, wat jij, op basis van jouw informatie, goed vindt en wat niet... van jezelf, van de om­geving en van anderen.

5.... over grenzen en assertiviteit. Over in­ter­pre­ta­ties en ver­schil van mening. Over con­fron­ta­tie en dis­tan­tie en op wel­ke wijze. Over af­stem­men en hoe en waarom.

6.... over in­for­me­ren en in­for­ma­tie. Over holisme en specia­lis­me. Over hoofd­wegen en zijwegen. Over rech­ter- en linker hersenhelft en witte en grijze her­sen­stof. Over organiseren en re­or­ga­ni­se­ren.

7.... over zelf en anderen. Over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Over intern en extern afstemmen. Over-leven zonder jezelf en al datgene wat buiten jouw ligt – zoals mens, dier, natuur, milieu en materie - [onnodig] te be­scha­di­gen.

8.... over goed en kwaad, goede en foute keu­zes, goede en ver­keer­de wegen en bre­de en smalle paden. Over de weg van de min­ste weer­stand – de weg die de meeste leiders en vol­gers in je om­ge­ving ook be­wan­de­len – en de weg die beest­ach­tig ge­pla­veid is met on­mens­e­lij­ke hin­der­nis­sen als je niet de zelfde weg van de minste weer­stand volgt.

9.... over gedragscodes en ge­woon­te­recht.... van jouw en anderen. Over verle­den en heden en de toe­komst van morgen. Over ob­ser­va­ties, ge­dach­ten­spinsels, ideeën en stand­pun­ten die steeds weer draaien om de ach­ter­lig­gen­de vraag: hoe kom ik op een recht­vaar­dige manier van A naar B. Hoe creëren we een wereld waar het voor iedereen goed toeven is. En wat is daar al­le­maal voor nodig. Wat is het ge­meen­schap­pe­lij­ke fundament.

10.... over democratie en cultuur. Over het recht om je eigen mening te zeggen en uit te dragen. En dat kan alleen alleen als je vol­mon­dig zeg­gen­schap hebt over je eigen leven. Over jouw IDentiiteit, jouw Individuele Design. En dat kan het beste in een samenleving waar anderen jouw die ruimte geven. Waar je je zelf gekozen IDentiteit kunt zijn. En dat kan alleen als je al die ver­schil­len­de me­nin­gen goed afstemt op elkaar. En dat kan alleen in een de­mo­cra­tie die zeg­gen­schap over je eigen leven tot fundament heeft gemaakt. En dat kan alleen als de democratie gefundeerd is op een jezelf en anderen niet beschadigend cultuur. Right­to­say helpt je daarbij. Geeft je stof tot nadenken over wat jij wil, wie jij bent en hoe jij wil afstemmen op de rest. Want right­to­say is zo'n cul­tuur. Zo'n de­mo­cra­tie. Mijn cultuur. Mijn de­mo­cra­tie. Mijn ma­nier van le­ven. Met een kwinkslag naar mijn Hu­man Re­sour­ce Ma­na­ge­ment ach­ter­grond, ge­ba­seerd op mijn Hu­maan Recht­vaar­di­ge Managementstijl als HRM fun­da­ment.

Elze