U bent hier

4 Eeuwige gewoontes

afbeelding van Elze

Als we terugblikken op onze persoonlijke en universele historie raken we voor we er erg in hebben ver­strikt in een web van on-menselijke denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes.

 • Aardse denkbeelden gebaseerd op de vi­ra­le voortplantingsvoor­waar­den van in kos­mi­sche nar­cis­ten­cir­kel­tjes draai­ende con­for­mis­ten-ge­woon­tes.
 • Zondige virus-denkbeelden van ik-wil-­dus-­jij-­moet-­vaders die onder de bacterieel ver­ma­nende voor­waarden van ik-­kan-­wat-­jij-wil-moe­ders, 'fage' gewoontes van ik-doe-­wat-­vader-­wil-­kin­de­ren pro­duceert, zonder dat er een haan naar kraait of een hen naar ka­kelt.
 • Allemaal zaadcellerig eicellende zygoten die willen dat nazaten zich vol­gens een ko(s)misch plan iden­ti­ficeren met 'hun' nar­cis­tisch con­for­me­ren­de sa­do­ma­sochisten­ge­woon­tes.

Maar o wee als die nazaten hun met gelijke munt te­rugbetalen, omdat dat sado­ma­so­chistische hanenhok niet be­reid is zich­zelf te re­cy­clen tot iets humaan rechtvaardigs.

 • Als ze dat zon­dig vema­nen­de plan van die ko(s)­misch geaarde plan-eten-families precies zo naijverig uit­voer­en als hun viraal-viriele voorva­der heeft voor­gedaan en hun 'bac­te­ri­eel-verfaagde' moeder heeft nagedaan.
 • Als ze 'zijn' nest kos­misch be­vuilen door alles en ie­der­een over va­ders kwaad­aardig vira­li­se­ren­de hanen­kam te sche­ren.

Dan zwaait er wat, want het denkbeeld al­leen al slaat in als een neutrinale bom. 'Wat vuil, dat doe je toch niet. Donder op. Dat kun­nen we mis­sen als kome­ten­pijn. Daar hebben we onze di­nobuik van vol'.

Want dat is het culturele gevolg als je de wereld verdeelt in neutrinaal geë­lek­tro­ni­seerde virusmannen en moleculair a(u)tomatiserende bacterie­vrouw­tjes en dat met organische DNA-middelen in hiërar­chi­sche confor­mis­ten­Stand pro­beert te her­sen­spoelen. Krijg je een manisch-depressief gevira­li­seerd DNA­-brein van. Dan weer zie­kelijk actief, dan weer ziekelijk passief. Om ge­sple­ten van te wor­den. Als je niet oppast ben je binnen de kortste ke­ren net zo viraal uitgekleed als een geïnfecteerde bacterie. Word je [bac­terio­]faag' van. Heb je, voor je het weet, net zo'n doorgedraaid temporaal­cen­trum en nau­we­lijks tot niet afremmend fron­taal­centrum met 'fage' denk­beel­den en voor­waar­den, als al die gewoontegetrouw 'faag' a(u)­to­ma­ti­se­ren­de vi­rus­families, die dwang­ma­tig de 'faag' zondigende vaders, 'faag' ver­ma­nen­de moe­ders en 'faag' vermanend zondigende kin­de­ren tot Sint Jut­te­mis blij­ven her­ha­len, uit angst voor verdu­veld 'fage' represailles als je dat ge­weld­-­ig 'fage' voor­beeld van die 'god­de­lijk' 'fage' a-nar­c(h)ist niet on­mid­del­lijk con­for­mistisch volgt. Als je redelijke DNA-denkbeelden en identiteit niet onredelijk laat weg­'fa­gen'.

Van­daar dat de con­for­mist-en-moeder imi­teert wat de nar­cist-en-va­der 'faag' dic­teert.

 • Dat zoons va­ders nar­cisten-recht(s) kopiëren en dochters moe­ders con­for­misten-­link(s).
 • Dat jon­gens zaad­cel­le­rig veroveren en meis­jes zich ei­cellerig la­ten ver­o­ve­ren.

Ze zijn bang voor goddelijk beestachtig pi­ra­mi­derende ­vooroudersanc­ties, aldus on­ze redelijk 'verfaagde' DNA-his­to­rie. Ook al zijn die allang niet meer van deze tijd.
Als je je namelijk niet ijs­koud stroomlijnt met heet­hoof­dige denk­beelden uit een 'faag' ver­le­den lig je er in het he­den uit. Dan vol­doe je niet aan de 'faag' ver­ma­nende voor­waar­den van 'faag' zon­di­gende denk­beel­den. Aan de universe-le ge­woon­t­es van 'faag' ver­o­veren en ver­o­verd wor­den. Van 'fage' oorlog en 'fa­ge' vre­de. Die ijskoud heet wordt als moeder die 'fage' denkbeelden, voor­waar­den en DNA-ge­woon­tes niet langer pikt en straalzwammend tegengas biedt waar­door vader blauwalgige plekken op­loopt en ko(r)s(t)mosisch wordt inge­pakt. Neutrinaal na­tuurlijk, want dat krijg je met elementair 'verfaagde' moeders. Die ver­pak­ken hun neu­ro(n)­tisch 'verfaagde' denk­beelden in een zenuw­ach­tig 'verfaagde' ei­wit­man­tel der bac­te­rie­liefde. (K)osmosisch, want zo houden ze de relatie con­stant.... in non-verbaal vi­sua­li­serend evenwicht.


Hoog­ste tijd om dat ko(s)misch 'verfaagde' gedachtengoed met zijn goed ge­aar­de voor­waar­den van kwade gewoontes in 'faag' automatiserende Stand hou­den, eens grondig onder de loep te nemen.
Eens kijken of en hoe we on­ze rechtvaardige denkbeelden los kunnen koppelen van de ko(s)­misch ge­aarde denk­beelden van genetische junkies met hun 'fage' nar­cis­ten­voor­waar­den en confor­misten­ge­woon­tes.

 • Of en hoe we foute denk­beel­den, voor­waar­den, gedragscodes en ge­woon­tes kun­nen re­cy­clen tot goe­de, zich­zelf en anderen niet be­scha­di­gen­de, denk­beel­den, voor­waar­den, gedragscodes en ge­woon­tes.
 • Of en hoe we onze denkbeelden in­di­vi­dueel kunnen or­de­nen, onze woede en andere emo­ties in so­ciaal-recht­vaar­dige ba­nen kunnen lei­den, onze ge­woontes de ver­ant­woor­de rich­ting in kun­nen sturen en op hu­mane wij­ze een zelf­standige iden­titeit kun­nen zijn.

We heb­ben het universum immers niet voor het kie­zen.

rechtvaardige denkbeelden
onrechtvaardige denkbeelden
rechtvaardige voorwaarden
onrechtvaardige voorwaarden
rechtvaardige gedragscodes
onrechtvaardige gedragscodes
rechtvaardige gewoontes
onrechtvaardige gewoontes

Daarom begint zelf­ma­na­ge­ment bij roeien met de informatieriemen die we heb­ben en er de meest redelijke kennis voor de korte en lan­ge ter­mijn van ma­ken voor onzelf en anderen. Hoe beter we in staat zijn goede van kwade in­for­ma­tie te onder­schei­den, hoe rechtvaardiger we van de boom der kennis kunnen eten, hoe verantwoorder we op per­soon­lij­ke titel recht­vaar­dige denk­beel­den kun­nen creëren en die omzet­ten in recht­vaar­dige voor­waar­den en recht­vaar­dige gedragscodes en ge­woon­tes en dat als eigen, unie­ke iden­ti­teit rechtvaardig af­stem­men op de rest.

IK WIL
IK KAN
IK DOE
IK BEN
Individueel
Sociaal
Verantwoord
Zelfstandig
INFORMATIE
SAMENSTELL(ING)EN
AUTOMATISMEN
ZIENSWIJZEN
goed en kwaad
individu en groepslid
actie en reactie
recht en onrecht
GEWETEN
CHEMIE
GEWAARWORDEN
GEZICHTSPUNT
Dorsalthalamus
Hypothalamus
Prethalamus
Epithalamus
DENKBEELDEN
VOORWAARDEN
GEWOONTES
IDENTITEIT
Temporaalcentrum
Frontaalcentrum
Pariëtaalcentrum
Occipitaalcentrum
ONTWIKKELEN
&
ACTIVEREN
VERBINDEN
&
WEERBAAR MAKEN
KALMEREN
&
STABILISEREN
BLOKKEREN
&
TOE­LATEN
Oestrogeen
Oxytocine
Progesteron
Prolactine
 
Als ik recht­vaar­dig wil le­ven in een onrecht­vaar­di­ge sa­men­leving kan ik na­me­lijk be­ter ver­der kij­ken dan mijn ei­gen korte termijn be­lang. Daar heb ik op de lan­ge ter­mijn voor­deel van.
Want er zit wel een adder onder het recht­vaar­dige gras. Hoe recht­vaar­diger ik ben, des te re­de­lijker ik kan af­stem­men op anderen. En hoe rede­lij­ker ik afstem op anderen, des te vei­li­ger an­deren hun eigen denk­beel­den, voor­waarden, gedragscodes en gewoontes kun­nen ont­wik­ke­len. Des te meer kans dat sommi­gen informatie niet recht­vaar­dig om­zet­ten in kennis maar ongeremd een a-nar­c(h)is­tengang gaan en over al­les en iedereen heen walsen. Des te meer risico dat a-nar­c(h)is­ti­sche denk­beel­den, voor­waar­den en gedragscodes aan mij en an­de­ren wor­den ge­dic­teerd om­dat zij hun onge­rem­de gang willen kunnen gaan en daar hun ge­woonte van willen maken en anderen zich daaraan dienen te con­for­me­ren.
 
Oftewel, hoe meer ruimte ik geef aan anderen om hun ei­gen denk­beelden, voorwaarden, gedragscodes en gewoontes te ontwikkelen, des te nood­za­ke­lij­ker het is recht­vaar­di­ge bar­riè­res op te wer­pen voor de onge­rem­de denk­beel­den, a-so­ciale voorwaarden en ge­we­ten­loze gedragscodes van a-nar­c(h)is­tische iden­ti­tei­ten die zichzelf niet willen of kunnen stoppen en con­for­misten die met de sterkste win­den mee­waai­en. Alleen hoe? Met an­ti­stof? Dat hormonale spul waar ons li­chaam mee is vol­ge­bouwd? Lijkt me niks. Dat mag dan de ge­ne­tische his­torie zijn, je krijgt er wel chemische oor­logs­voe­ring van. Ik zie meer in een in­dividueel geaarde burcht voor inwendige con­tro­le, ont­kop­pe­ling en re­cy­cling van scha­delijke impulsen en in­vloe­den, met een met af­keer­ voor aso­ci­aal gedrag om­ge­ven grachten­gor­del en een recht­vaar­dig ver­ant­woord om­muur­de fire­wall. Wel zo stabiel en en zelf­standig af te stem­men op de rest.
 
 
Hersenen
 
Tijdspad
Aarde-opbouw
Energie
Huis
Plaats
Taak
ID-entiteit
Wil
Interbrain
OVT*
Historie
v. binnenkern
kern
burcht
Intrinsiek
selectie
individueel
Kan
Hersenbalk
OTT*
Heden
vl. buitenkern
veld
gracht
incentriek
structuur
sociaal
Doe
Gyrus Cing.
OTTT*
Toekomst
binnenmantel
schors
wal
extrinsiek
systeem
verantwoord
Ben
Opperhoofd
OVTT*
Tijdrekening
buitenmantel
schil
muur
excentriek
stabiliteit
zelfstandig

* OVT = Onvoltooid Verleden Tijd * OTT = Onvoltooid Tegenwoordige Tijd 
* OTTT = Onvoltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd * OVTT = Onvoltooid Verleden Toekomende Tijd

Maar daar heb ik intern wel een rechtvaardig so­ci­a­liserend geweten voor no­dig, een geweten dat zichzelf rechtvaardige be­per­kin­gen op kan leg­gen; dat is samengesteld uit mijn eigen recht­vaar­di­ge voor­waar­den van mijn ei­gen rechtvaardige denkbeelden, an­ders lukt het niet.

 

Eigen denkbeelden
Rechtvaardige voorwaarden
Goede gewoontes
Ik wil
Individueel
waarheid onder ogen zien
Eigen denkbeelden
Ik kan
Sociaal
afstand nemen onrechtvaardigheid
Eigen voorwaarden
Ik doe
Verantwoord
slechte gewoontes afleren, goede aanleren
Eigen gedragscodes
Ik ben
Zelfstandig
consequenties aanvaarden
Eigen gewoontes
 
Met andere woorden, als ik als zichzelf en anderen niet beschadigende iden­ti­teit door het leven wil gaan
 • zal ik er Aristotelesiaans voor moe­ten zorgen dat ik mijn denk­beel­den, voor­waar­den, gedragscodes en gewoontes ca­te­go­risch struc­tu­reer tot een redelijke iden­ti­teit met een rechtvaardig ge­we­ten dat zich als zo­da­nig afstemt op de rest.
 • Zal ik er voor moeten zorgen dat ik mijn re­de­lij­ke iden­ti­teit niet laat 'weg­fa­gen' door a-narc(h)istische ouders en neutr(i­n)aal ko­pië­rende na­za­ten die de li­be­ra­le denk­beelden van So­cra­tische voor­za­ten met Pla­toonse voor­waar­den in com­munistisch conformerende struis­vo­gel­Stand wil­len auto­ma­ti­se­ren.
 • Zal ik ervoor moeten waken dat de a-nar­c(h)is­tisch conformerende leu­gen regeert.

Want, om Aristoteles, op ei­gen wij­ze, te ci­te­ren: ik zou de li­be­raal communi(sti)cerende fantasieën van Plato kun­nen liefhebben, maar de waar­heid heb­ ik lie­ver. 

Fase
Stadium
Emotionele ontwikkeling
Intellectuele ontwikkeling
Ontwikkeling geweten
Ik wil
Kind
IK
overleven
info & kennis verzamelaar
Denkbeelden
Normeren
Ik kan
Puber
Es/Id
staande houden
plezierjacht structureren
Voorwaarden
Doceren
Ik doe
Volwassene
Ego
handhaven
realist / untermemsch
Gedragscodes
Programmeren
Ik ben
Ouder
Über-ego
volhouden
cultivator / übermensch
Gewoontes
Regisseren
 
 • Ook al is die onaan­ge­naam.
 • Ook al wordt de wereld geregeerd door a-narc(h)istisch commer­cia­li­se­rende fa­mil­ie­bedrijfsleiders die hun in­trin­siek ge­weten extrin­siek aan va­ders ge­we­ten­loze wil­-­gen han­gen.
 • Ook al ver­to­nen ge­we­tenloze fa­mil­ie­be­drijfs­leiders verdacht veel over­een­kom­sten met een virus en een neu­trino.

  • Ie­mand die geen rekening houdt met an­de­ren en over­al on­ge­remd door­heen sjeest; die wel de lusten wil van doen waar je zin in hebt maar niet gecon­fron­teerd wil worden met de lasten van grens­over­schrij­dend ge­drag.
  • Iemand die er nogal 'fage' denk­beel­den op nahoudt. Zo­als bac­te­rie­vrouwen a-narc(h)istisch ver­o­ve­ren en veran­de­ren in een soort 'faag' con­for­me­ren­de 3D-printer die zijn [denk]­beeld en ge­lijkenis Pla­toons re­pro­du­ceert vol­gens de verlos­kun­dige me­tho­des van bacteriofage moe­ders en ver­vol­gens onte­vre­den zijn met het re­sul­taat.

Ook al zijn het 'fage' ko­piïs­ten die vaders a-nar­c(h)is­tische denk­beel­den -met moe­ders con­for­mistisch re­de­nerende voor­waar­den en ei­wit­man­te­lige vroed­vrouw­tech­nie­ken- omzetten­ in vaders kin­der­lijk onge­rem­de ge­woon­te om vrouwen en kin­de­ren 'faag' te over­vra­gen en hun helder re­de­nerende ant­woor­den, onder het mom van: 'wind blaast door leeg­staan­de hui­zen als opi­nies bij gekken', 'faag' on­der­uit ha­len.

 • Om­dat ze van de 'faag' con­formerende prins­[es] geen kwaad­aar­digheid wi­l­len we­ten.
 • Omdat ze hun eigen dom­heid om zich 'faag' van den dom­me te houden, onder de noe­mer, 'het enige dat ik weet is dat ik niks weet' op moeders con­for­mistische conto schrijven.
 • Om dat ver­vol­gens So­cratesks goed te praten met de woor­den: 'acht niet hen hoog die al uw woor­den en daden prijzen, maar hen die u wel­ge­meend op uw fou­ten wij­zen'. 

Maar dat is verspilde moeite. Je gaat toch geen opinies ver­leu­te­ren aan men­sen die zich on­ge­remd van de dom­me hou­den.

 • Die ervoor zorgen dat de domheid op Pla­toons spie­gelende wijze regeert.
 • Die spreken met twee tongen.
 • Die zeg­gen tegen de één: Moet een man trou­wen? Wat hij ook doet het zal hem be­rou­wen. En tegen de ander: Trouw in elk geval; als ge een goede vrouw krijgt wordt ge gelukkig; als ge een slech­te vrouw krijgt wordt ge een wijs­geer.
 • Die sug­gereren wijsgerig op zoek te zijn naar kennis omdat 'onwetendheid de bron is van alle kwaad', maar drin­ken lie­ver vaders a-narc(h)is­tische gifbeker, dan de recht­vaar­dige iden­ti­teits­kren­ten uit de on­recht­vaar­dige ge­woon­tepap te vissen. Omdat 'een leven dat niet kri­tisch naar zichzelf kijkt niet waard is geleefd te worden'.
 • Ook al is het gevolg dat ze daar­door niet alleen zich­zelf maar ook hun na­za­ten genetisch ver­gif­tigen met de ko(s)mische dom­heid om de kwaad­-aar­dig­heid van a-narc(h)is­ti­sche voor­zaten met de ei­wit­mantel der confor­mis­ten­liefde te bedekken.
Want zo wordt onze unieke IDentiteit universeel besmet; door genetisch 'faag' sla­pen­de jun­kies, kernmoleculen [ook wel nucleïnezuur of er­fe­lijk ma­te­ri­aal genoemd] die wakker gemaakt worden door eiwit­man­telige scha­ke­laars,
 • als de om­stan­digheden 'gunstig' zijn.
 • Als de tijd rijp is om een eigen­tijd­se reis­trip te ma­ken.
 • Als de denkbeelden, voor­waar­den, gedragscodes en gewoontes dus­da­ni­ge over­een­kom­sten vertonen met vroe­ger dat ze on­gemerkt kunnen over­stap­pen naar een andere kern.
 • Ben je bin­nen de kortste keren net zo'n leeghoofdig gemaakte ei­wit­man­te­l en con­for­mist-en-schaap* of 'faag' ge­ke(r)n­merk­te a-narc(h)ist-en-wolf in schaaps­kle­ren als [een van] je voor­ou­ders.

Zit je daar met al die historische denk­beel­den, voor­waar­den, gedragscodes en ge­woon­tes van aso­cia­le iden­ti­teiten opgescheept. Zie dat maar eens weer onge­daan te ma­ken. Voor je het weet zit je ko(s)misch vast aan de denk­beel­den, voor­waar­den, gedragscodes en ge­woontes uit een pri­mi­tief ver­le­den. Moet je toch niet aan denken.

Je geest kan namelijk tijdreizen.... in de temporale her­sen­helft. Kan serieel te­rug­den­ken in de tijd of vooruitdenken aan de toe­komst. Je lichaam niet. Je li­chaam maakt parallelle ruim­te­rei­zen in de parietale her­sen­helft. En dat nog maar heel be­perkt ook. Hoewel.... het is maar vanuit welk pers­pec­tief je het be­kijkt. Fan­tasierijk is tie wel. Net zo fantasierijk als dat Platoonse Idee. Fan­ta­seert zich gewoon in de temporale tijd van de linkerhersenhelft. Parallel ui­ter­aard want feit en fictie heeft tie gescheiden. Nogal gekruist want nou is de fy­sie­ke wer­kelijkheid aan de link(s)e realiteit van rechtse pa­rie­taal­gewoontes gebalkt en de geesteswereld aan de rechtse fantasieën van link(s)e tem­po­raal-denk­beelden ge­st(r)opt. Zit je daar link(s) op water en brood gerechterd. Mij niet gezien.

Gelukkig is het leven niet voor één asogat gevangen. Het blaasjeskruid* heeft er wat op gevonden. Heeft bijna al zijn niet-functionele dna weg­ge­gooid. Hupsakee, weg met alles wat schadelijk is en weer wakker zou kun­nen worden als de omstandigheden soortgelijk zijn. Dat lijkt me wel wat. Zo ga je om met dat kwaadaardige DNA-ver­le­den en dat sprook­jesachtige he­den vol toekomstige struis­vogel­po­li­tiek; om de laatste vraag uit de in­lei­ding te be­ant­woor­den.

We nemen de denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes van onszelf en anderen zorgvuldig onder de loep, want asociale denkbeel­den, voorwaarden, gedragscodes en gewoontes zitten in je genen voor je er erg in hebt. En zie ze dan maar eens weer eruit te krijgen. Daar gaan heel wat denk­processen en stappenplannen aan vooraf. Maar dan heb je ook wat.

Dan kun je,

 • zelfs als je identiteit en persoonlijke bezittingen vernietigd wordt door een anderen neu­trinaal doordringende en viraal bescha­di­gen­de fami­lie-maatschappij,
 • zelfs als je niets anders meer hebt dan lichaam en/of geest,
 • zelfs als je licha­me­lijk en geestelijk net zo 'faag' besmet wordt als een bac­te­rie,

recht­vaar­dig verder leven.

Je kunt je lichaam en geest immers ten allen tijde bevrijden van scha­delijke im­pul­sen en invloeden en recyclen tot iets rechtvaardigs. Want recht­vaar­dig zijn is een keuze. Een levenswijze. Met een levensles.