U bent hier

3.2.6 Reacties automatiseren

afbeelding van Elze
 
A
Reacties automatiseren
1
Als je een aan­ge­naam leven wilt zal je een kritisch vermogen moe­ten ont­wik­kel­en om dat te krijgen en te houden. Zal je én kri­tisch moeten waar­ne­men wat jij en [anderen in] je omgeving aan­ge­naam en on­aan­genaam vindt én bewust moeten zijn hoe jij en je om­ge­ving in­for­ma­tie se­lec­teert en in­ter­preteert en onderling daarop reageert.
Heb jij een zelf­kri­tisch vermogen? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens de in­ter­pre­ta­ties van anderen1/2.
Je vraagt je af wat jij aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vindt.
 
Je vraagt je af wat anderen aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vinden.
 
Je vraagt je af waar­om je iets aan­ge­naam of on­aan­ge­naam vindt.
 
Je vraagt je af waar­om anderen iets aan­ge­naam of on­aan­ge­naam vin­den.
 
Je be­paalt zelf wat je aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vindt.
 
Jij be­paalt wat jij aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vindt voor je­zelf en een aan­tal an­der­en.
 
Jij be­paalt wat jij en een aantal an­der­en aan­ge­naam en on­aan­genaam moe­ten vin­den.
 
Jij be­paalt wat aan­ge­naam en on­aan­ge­naam is voor ie­der­een, inclusief jou zelf.
 
Je laat an­der­en be­pa­len wat jij aan­ge­naam en on­aan­genaam vindt.
 
Je laat an­der­en be­pa­len wat jij aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vindt voor je­zelf en een aan­tal an­der­en.
 
Je laat an­der­en be­pa­len wat jij en een aan­tal an­der­en aan­ge­naam en on­aan­ge­naam moe­ten vin­den.
 
Je laat an­der­en be­pa­len wat aan­ge­naam en on­aan­ge­naam is voor ie­der­een, inclusief jou ­zelf.
 
Je vraagt je af hoe je een in­wen­dig con­flict kunt op­los­sen.
 
Je vraagt je af hoe je een con­flict tus­sen jou en an­der­en kunt op­los­sen.
 
Je geeft an­der­en de kans zichzelf af te vragen hoe ze een in­wen­dig con­flict kun­nen op­los­sen.
 
Je geeft an­der­en de kans zichzelf af te vragen hoe ze een con­flict tus­sen zich­zelf en an­der­en kun­nen op­los­sen.
 
  
B
Reacties automatiseren
2
Ook an­der­en zullen een kritisch ver­mo­gen moe­ten ontwikkelen om een aan­ge­naam leven te krijgen en te houden.
Hebben an­der­en2 in jouw omgeving een zelfkri­tisch vermogen? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1.
Ze vragen zich af wat ze aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vinden.
 
Ze vragen zich af wat jij en anderen aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vin­den.
 
Ze vragen zich af waar­om ze iets aan­ge­naam of on­aan­ge­naam vin­den.
 
Ze vragen zich af waar­om anderen iets aan­ge­naam of on­aan­ge­naam vin­den.
 
Ze be­pa­len zelf wat ze aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vin­den.
 
Zij be­pa­len wat zij aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vinden voor zich­zelf en een aan­tal an­der­en.
 
Zij be­pa­len wat zij en een aan­tal an­der­en aan­ge­naam en on­aan­ge­naam moe­ten vin­den.
 
Zij be­pa­len wat aan­ge­naam en on­aan­genaam is voor ie­der­een, inclusief henzelf.
 
Ze laten an­de­ren be­pa­len wat zij aan­ge­naam en on­aan­ge­naam vin­den.
 
Ze laten anderen be­pa­len wat zij aan­ge­naam en on­aan­genaam vinden voor zich­zelf en een aan­tal an­der­en.
 
Ze laten anderen be­pa­len wat zij en een aan­tal an­der­en aan­ge­naam en on­aan­genaam moe­ten vin­den.
 
Ze laten anderen be­pa­len wat aan­ge­naam en on­aan­genaam is voor ie­der­een, inclusief henzelf.
 
Ze vragen zich af hoe ze een in­wen­dig con­flict kunnen op­los­sen.
 
Ze vragen zich af hoe ze een con­flict tus­sen hen­zelf en an­der­en kunnen op­los­sen.
 
Ze geven anderen de kans zichzelf af te vragen hoe ze een in­wen­dig con­flict kun­nen op­los­sen.
 
Ze geven an­de­ren de kans zich­zelf af te vragen hoe ze een con­flict tus­sen zich­zelf en an­der­en kunnen op­los­sen.
 
  
C
Reacties automatiseren
3
Om een aan­ge­naam leven te kunnen leiden zul je op een aan­ge­na­me manier om moeten kun­nen gaan met je omgeving. Kun jij op een aan­ge­na­me manier omgaan met met [anderen in je] omgeving? Zo nee,
a. waar ligt de oorzaak volgens jou1 en
b. waar ligt de oorzaak volgens de omgeving1.
bij jouw op­vat­ting­en.
 
bij jouw voor­waarden.
 
bij jouw han­dels­wijzes.
 
bij jouw om­gangs­vormen.
 
bij jouw [ge­ne­ti­sche] his­to­rie.
 
bij jouw ge­slacht.
 
bij jouw cul­tu­re­le gewoontes.
 
bij jouw leeftijd.
 
bij de op­vat­ting­en van de om­ge­ving.
 
bij de voor­waarden van de om­ge­ving.
 
bij de han­del­swij­zes van de om­ge­ving.
 
bij de om­gangs­vor­men van de om­ge­ving.
 
bij de [ge­ne­ti­sche] his­to­rie van de om­ge­ving.
 
bij het ge­slacht van de om­ge­ving.
 
bij de cul­tu­re­le ge­woon­tes van de om­ge­ving.
 
bij de leeftijd van de om­ge­ving.
 
bij het conflict in op­vat­tin­gen tussen jou en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in voor­waarden tus­sen jou en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in han­del­wijze tussen jou en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in om­gangs­vor­men tussen jou en de om­ge­ving.
 
bij [ge­ne­tisch] his­to­ri­sche conflicten tus­sen jou en de omgeving.
 
bij conflicten tus­sen het ge­slacht van jou en de om­ge­ving.
 
bij conflicten tus­sen de cul­tu­re­le ge­woon­tes van jou en de om­ge­ving.
 
bij leef­tijds­con­flic­ten tus­sen jou en de omgeving.
 
bij onwil van jou.
 
bij onwil van de om­geving.
 
bij onwil van jou en de om­ge­ving.
 
anders.
 
  
D
Reacties automatiseren
4
Ook anderen zullen op een aan­ge­na­me manier om moeten kun­nen gaan met de omgeving willen ze een aan­ge­naam leven kunnen [blij­ven] leiden. Kunnen anderen2 in je omgeving op een aan­ge­na­me manier om­gaan met jou en de rest van de omgeving? Zo nee,
a. waar ligt de oorzaak volgens jou1 en
b. waar ligt de oorzaak volgens hun1.
bij jouw op­vat­ting­en.
 
Bij jouw voor­waar­den.
 
bij jouw han­del­wij­zes.
 
bij jouw om­gangs­vormen.
 
bij jouw [ge­ne­tische] his­to­rie.
 
bij jouw ge­slacht.
 
bij jouw cul­tu­re­le gewoontes.
 
bij jouw leeftijd.
 
bij hun op­vat­tin­gen.
 
Bij hun voor­waar­den.
 
bij hun han­del­wijzes.
 
bij hun om­gangs­vormen.
 
bij hun [ge­ne­tische] his­to­rie.
 
bij hun ge­slacht.
 
bij hun cul­tu­re­le ge­woon­tes.
 
bij hun leeftijd.
 
bij de op­vat­tin­g­en van de om­ge­ving.
 
bij de voor­waarden van de om­ge­ving.
 
bij de han­del­wij­zes van de om­ge­ving.
 
bij de om­gangs­vor­men van de om­ge­ving.
 
bij de [ge­ne­ti­sche] his­to­rie van de om­ge­ving.
 
bij het ge­slacht van de om­ge­ving.
 
bij de cul­tu­re­le ge­woon­tes van de om­ge­ving.
 
bij de leeftijd van de om­ge­ving.
 
bij het conflict in op­vat­tin­gen tussen jou en hun.
 
bij het conflict in voor­waarden tussen jou en hun.
 
bij het conflict in han­del­wijze tus­sen jou en hun.
 
bij het conflict in om­gangs­vor­men tussen jou en hun.
 
bij [ge­ne­tisch] his­torische con­flic­ten tus­sen jou en hun.
 
bij conflicten tus­sen het ge­slacht van jou en hun.
 
bij conflicten tus­sen de cul­tu­re­le ge­woon­tes van jou en hun.
 
bij leef­tijds­con­flic­ten tus­sen jou en hun.
 
bij het conflict in op­vat­tin­gen tus­sen hun en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in voor­waarden tus­sen hun en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in han­del­wijze tus­sen hun en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in om­gangs­vor­men tussen hun en de om­ge­ving.
 
bij [ge­ne­tisch] his­torische con­flicten tus­sen hun en de om­ge­ving.
 
bij conflicten tus­sen het ge­slacht van hun en de om­ge­ving.
 
bij conflicten tus­sen de cul­tu­re­le ge­woon­tes van hun en de om­ge­ving.
 
bij leef­tijds­con­flic­ten tussen hun en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in op­vat­tin­gen tussen jou en de om­ge­ving.
 
bij het conflict in voor­waarden
tus­sen jou en de om­ge­vig.
 
bij het conflict in han­del­wijze tus­sen jou en de om­ge­vin.
 
bij het conflict in om­gangs­vor­men tussen jou en de om­ge­ving.
 
bij [ge­ne­tisch] his­torische con­flicten tus­sen jou en de omgeving.
 
bij conflicten tus­sen het ge­slacht van jou en de om­ge­ving.
 
bij conflicten tus­sen de cul­tu­re­le ge­woon­tes van jou en de om­ge­ving.
 
bij leef­tijds­con­flic­ten tus­sen jou en de om­ge­ving.
 
bij onwil van jou.
 
bij onwil van hun. 
 
bij onwil van jou en hun.
 
bij onwil van de om­ge­ving.
 
bij onwil van jou en de om­ge­ving.
 
bij onwil van hun en de om­ge­ving.
 
bij onwil van jou, hun en de om­ge­ving.
 
anders.
 
 
E
Reacties automatiseren
5
Kun je aangeven hoe je over het algemeen reageert op onaan­ge­na­me waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je bent on­mid­del­lijk waak­zaam en alert of het geen kwaad kan voor je­zelf.
 
Je bedenkt on­mid­del­lijk een plan om het on­aan­ge­na­me te weerstaan.
 
Je kijkt on­mid­del­lijk wat jij nood­za­ke­lijk vindt en han­delt daar­naar.
 
Je haalt on­mid­del­lijk al­les van stal om het on­aan­ge­na­me te weer­staan.
 
Je kijkt hoe an­der­en erop re­a­geren en han­delt over­een­komstig naar het jou uitkomt.
 
Je overlegt met an­de­ren voor een plan de cam­pag­ne.
 
Je zoekt hulp om het on­aan­ge­name te be­strij­den.
 
Je doet wat an­der­en willen dat je doet.
 
Je bent waak­zaam en alert of het geen kwaad kan voor jou en an­der­en.
 
Je negeert het na­dat je gekeken hebt of het voor jou en/of an­de­ren geen kwaad kan.
 
Je negeert het na­dat je gekeken hebt of het voor jou geen kwaad kan.
 
Je negeert het ijs­koud of het nu kwaad kan voor jou en/­of an­der­en of niet.
 
Je wordt kwaad­aar­dig en berekent je kansen om het on­aan­ge­na­me te­rug te pakken.
 
Je manipuleert an­der­en om samen met jou het on­aan­gename een lesje te leren.
 
Je eist van an­der­en zich voor jou op te ­of­feren om het on­aan­gename te lijf te gaan.
 
Je wordt witheet en ver­liest de con­trole over je­zelf.
 
 
F
Reacties automatiseren
6
Kun je aangeven hoe anderen2 door de bank genomen reageren op onaan­ge­na­me waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1.
Ze zijn on­mid­del­lijk waak­zaam en alert of het geen kwaad kan voor henzelf.
 
Ze bedenken on­mid­del­lijk een plan om het on­aan­ge­na­me te weer­staan.
 
Ze kijken on­mid­del­lijk wat zij nood­za­ke­lijk vinden en han­delen daar­naar.
 
Ze halen on­mid­del­lijk alles van stal om het on­aan­ge­na­me te weer­staan.
 
Ze kijken hoe an­der­en erop re­a­ge­ren en han­delen ze over­een­komstig naar het hun uit­komt.
 
Ze overleggen met an­de­ren voor een plan de cam­pag­ne.
 
Ze zoeken hulp om het on­aan­ge­name te be­strij­den.
 
Ze doen wat an­der­en willen dat ze doen.
 
Ze zijn waak­zaam en alert of het geen kwaad kan voor hun en an­der­en.
 
Ze negeren het na­dat ze gekeken heb­ben of het voor hun en/of an­de­ren geen kwaad kan.
 
Ze negeren het na­dat ze gekeken heb­ben of het voor hun geen kwaad kan.
 
Ze negeren het ijs­koud of het nu kwaad kan voor hun en/­of an­der­en of niet.
 
Ze worden kwaad­aar­dig en be­re­ke­nen hun kansen om het on­aan­ge­na­me te­rug te pak­ken.
 
Ze manipuleren an­der­en om samen met anderen het on­aan­gename een lesje te leren.
 
Ze eisen van an­der­en ziich voor hen op te ­of­feren om het on­aan­ge­na­me te lijf te gaan.
 
Ze worden wit­heet en ver­liezen de con­trole over zich­zelf.
 
 
G
Reacties automatiseren
7
Kun je aangeven hoe je over het algemeen reageert op ­aan­ge­na­me waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je bent on­mid­del­lijk waak­zaam en alert of het positief is voor jezelf.
 
Je bedenkt on­mid­del­lijk een plan om het aan­ge­na­me te in te passen.
 
Je kijkt on­mid­del­lijk wat jij nood­za­ke­lijk vindt en han­delt daar­naar.
 
Je haalt on­mid­del­lijk al­les van stal om het aan­ge­na­me in te passen.
 
Je kijkt hoe an­der­en erop re­a­geren en han­delt over­een­komstig naar het jou uitkomt?
 
Je overlegt met an­der­en voor een plan de cam­pag­ne.
 
Je zoekt hulp om het aan­ge­name te mogelijk te ma­ken.
 
Je doet wat an­der­en wi­len dat je doet.
 
Je bent waak­zaam en alert of het po­si­tief is voor jou en an­der­en.
 
Je kijkt eerst of het positief is voor jou en/of an­de­ren, zo niet dan ne­geer je het.
 
Je kijkt eerst of het positief is voor jou, zo niet dan ne­geer je het on­mid­del­lijk.
 
Je reageert nuch­ter en negeert het, ook als het positief is voor jou en/­of an­de­ren.
 
Je wordt zacht­aar­dig en kijkt hoe je an­deren mee kunt laten genie­ten.
 
Je stimuleert an­der­en om samen met jou het ­aan­ge­name te delen.
 
Je motiveert an­der­en om voor zichzelf en anderen het aan­ge­na­me mo­ge­lijk te ma­ken.
 
Je wordt dolen­thou­si­ast en ver­liest de con­trole over je­zelf.
 
 
H
Reacties automatiseren
8
Kun je aangeven hoe anderen2 in je omgeving door de bank genomen re­a­ge­ren op ­aan­ge­na­me waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1.
Ze zijn on­mid­del­lijk waak­zaam en alert of het positief is voor henzelf.
 
Ze bedenken on­mid­del­lijk een plan om het aan­ge­na­me te in te passen.
 
Ze kijken on­mid­del­lijk wat zij nood­za­ke­lijk vinden en han­delen daar­naar.
 
Ze halen on­mid­del­lijk alles van stal om het aan­ge­na­me in te passen.
 
Ze kijken hoe an­der­en erop re­a­ge­ren en han­delen ze over­een­komstig naar het hun uit­komt.
 
Ze overleggen met an­der­en voor een plan de cam­pag­ne.
 
Ze zoeken hulp om het aan­ge­name te mogelijk te ma­ken.
 
Ze doen wat an­der­en wi­len dat ze doen.
 
Ze zijn waak­zaam en alert of het po­si­tief is voor hun en an­der­en.
 
Ze kijken eerst of het positief is voor hun en/of an­de­ren, zo niet dan ne­geren ze het.
 
Ze kijken eerst of het positief is voor henzelf, zo niet dan ne­geren ze het on­mid­del­lijk.
 
Ze reageren nuch­ter en negeren het, ook als het po­sitief is voor henzelf en/­of an­de­ren.
 
Ze worden zacht­aar­dig en kijken hoe ze an­der­en mee kunnen laten ge­nie­ten.
 
Ze stimuleren an­der­en om samen met hun het ­aan­ge­name te delen.
 
Ze motiveren an­de­r­en om voor zich­zelf en an­der­en het aan­ge­na­me mo­ge­lijk te ma­ken.
 
Ze worden dolen­thou­si­ast en ver­lie­zen de con­trole over zich­zelf.
 
  
I
Reacties automatiseren
9
Kun je aangeven hoe je over het algemeen reageert op mensen die – open­lijk of sneaky – met viraal3 gedrag pro­beren te over­le­ven en met al­le geweld aan een anarchistische attitude blijven vast­klam­pen, ten koste van jou en an­der­en? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Dat ge­drag in­ti­mi­deert je zo dat je ze vrijwel on­mid­del­lijk alle ruimte geeft.
 
Je bewondert dat ge­drag van­we­ge het succes dat het op­levert en doet me­teen mee.
 
Je kiest leven voor je lijf maar laat je geest doden door pre­cies te doen wat zij willen.
 
Je kiest leven voor je lijf en geest en maakt dat je weg­komt.
 
Je kiest leven voor je lijf en zet je geest nood­ge­dwon­gen in balling­schap.
 
Je kiest leven voor je lijf en on­der­gronds verzet voor je geest.
 
Je kiest onder non­ver­baal protest le­ven voor je lijf en distantieert je gees­telijk.
 
Je kiest non­ver­baal en ver­baal op con­fron­te­ren­de wijze voor distantie.
 
Je kiest non­ver­baal en ver­baal voor con­fron­ta­tie.
 
Je gaat op soort­ge­lij­ke wijze de con­fron­tatie aan.
 
Je zoekt op alle mo­gelijke ma­nie­ren de con­fron­ta­tie.
 
Je bent net als zij voort­du­rend in strijd.
 
  
J
Reacties automatiseren
10
Kun je aangeven hoe anderen2 in je omgeving over het algemeen reageren op mensen die – open­lijk of sneaky – met viraal3 gedrag pro­beren te overl­even en met al­le geweld aan een anar­chis­ti­sche attitude blij­ven vast­klam­pen, ten koste van hun en an­der­en? Zo ja,
a. hoe re­a­ge­ren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1.
Dat ge­drag in­ti­mi­deert hun zo dat ze ze vrijwel on­mid­del­lijk alle ruimte geven.
 
Ze bewonderen dat ge­drag van­we­ge het suc­ces dat het op­levert en doen ze me­teen mee.
 
Ze kiezen leven voor hun lijf maar laten hun geest doden door pre­cies te doen wat ze will­en.
 
Ze kiezen leven voor hun lijf en geest en maken ze dat ze weg­ko­men.
 
Ze kiezen leven voor hun lijf en zet­ten hun geest nood­ge­dwon­gen in bal­ling­schap.
 
Ze kiezen leven voor hun lijf en on­der­gronds verzet voor hun geest.
 
Ze kiezen onder non­ver­baal protest le­ven voor hun lijf en distantiëren zich gees­telijk.
 
Ze kiezen non­ver­baal en ver­baal op con­fron­te­ren­de wij­ze voor dis­tan­tie.
 
Ze kiezen non­ver­baal en ver­baal voor con­fron­ta­tie.
 
Ze gaan op soort­ge­lij­ke wijze de con­fron­tatie aan.
 
Ze zoeken op alle mo­gelijke ma­nie­ren de con­fron­ta­tie.
 
Ze zijn net als zij voort­du­rend in strijd.
 
  
K
Reacties automatiseren
11
Kun je aangeven hoe je over het algemeen reageert op mensen die – open­lijk of sneaky – met oer-bac­te­ri­eel4 gedrag pro­be­ren te over­le­ven door zich op ziekmakende wijze in te kapselen in een nar­cis­ti­sche attitude, met alles wat anders is als gro­te vijand? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Dat ge­drag in­ti­mi­deert je zo dat je ze als een god­heid be­han­delt.
 
Je probeert vriend­jes te worden door pre­cies te doen wat ze wil­len.
 
Je blijft uit hun buurt om het hun naar de zin te ma­ken.
 
Je blijft uit hun buurt om ze niet van streek te ma­ken.
 
Je blijft uit hun buurt van­we­ge hun nar­cis­tisch-ar­ro­gan­te hou­ding.
 
Je blijft uit hun buurt om conflicten te ver­mijden.
 
Je blijft uit hun buurt om­dat je niks met nar­cis­ten te ma­ken wil heb­ben.
 
Je kopieert hun ge­drag van­we­ge het succes dat het op­levert.
 
Je wilt net zo met rust ge­laten wor­den als zij.
 
Je wijst anderen op soort­ge­lij­ke wijze af.
 
Je reageert net zo zie­ke­lijk als iemand te dicht bij komt.
 
Je bent ook con­stant in strijd met alles wat an­ders is.
 
 
L
Reacties automatiseren
12
Kun je aangeven hoe anderen2 in je omgeving door de bank genomen re­a­ge­ren op mensen die – open­lijk of sneaky – met oer-bac­te­rieel**** ge­drag pro­beren te over­le­ven? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf2.
Dat ge­drag in­ti­mi­deert hun zo dat ze ze als een god­heid be­han­delen.
 
Ze proberen vriend­jes te wor­den door te doen wat ze wil­len.
 
Ze blijven uit hun buurt om het hun naar de zin te ma­ken.
 
Ze blijven uit hun buurt om ze niet van streek te ma­ken.
 
Ze blijven uit hun buurt vanwege hun nar­cis­tisch­-ar­rogante houding.
 
Ze blijven uit hun buurt om conflicten te ver­mij­den.
 
Ze blijven uit hun buurt omdat ze niks met nar­cis­ten te maken wil len heb­ben.
 
Ze kopiëren hun ge­drag van­we­ge het succes dat het op­levert.
 
Ze willen net zo met rust gelaten wor­den als zij.
 
Ze wijzen an­de­ren op soort­ge­lij­ke wij­ze af.
 
Ze reageren net zo zie­ke­lijk als ie­mand te dicht bij komt.
 
Ze zijn ook con­stant in strijd met alles wat an­ders is.
 
 
M
Reacties automatiseren
13
Ben je weleens jaloers en/of afgunstig5? Zo ja,
a. hoe re­a­geer je volgens jou* en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je ziet ra­tio­neel hoe een an­der is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/of heeft en wil dat ook.
 
Je raakt ge­fo­cust op hoe een ander is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/of heeft en kan ner­gens an­ders meer aan den­ken.
 
Je bent ge­bi­o­lo­geerd bezig met hoe een ander is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/­of heeft en kan daar alleen nog maar snea­ky en open­lijk naar kij­ken en over [kwaad]­spre­ken.
 
Je herhaalt be­ze­ten dat je het­zelf­de wil kunnen en heb­ben en net zo wil zijn, doen en le­ven als die an­der[en] en pro­beert al het an­de­re ob­ses­sief te on­der­druk­ken.
 
Je drukt al het an­de­re de kop in en doet net als die an­der­[en]­, alles om het­zelf­de te heb­ben, om net zo te kunnen le­ven en net zo te zijn.
 
Je zet al je an­de­re wen­sen opzij en wil, kan, doet en leeft alleen nog maar als die an­der­[en] waar je zo ja­loers op was en bent.
 
Je bent ge­hyp­no­ti­seerd bezig om de beste, groot­ste, rijk­ste, slim­ste en lief­ste te zijn en ie­der­een die be­ter is of zou kun­nen zijn of wor­den, on­scha­de­lijk te ma­ken.
 
Je doet dwang­ma­tig al­les om ie­der­een die doet den­ken aan jou bron van ja­loe­zie weg­ te 'fa­gen' en uit jouw pa­tho­lo­gisch ja­loer­se weg te rui­men.
 
Je bent af­gun­stig en pro­beert met in­tel­lectuele ma­ni­pu­la­ties te voor­komen dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zoals zij dat willen.
 
Je bent af­gun­stig en pro­beert met emotionele chan­ta­ge te voorkomen dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zoals zij dat willen.
 
Je bent af­gun­stig en pro­beert met eco­no­mi­sche sa­bo­ta­ges te voor­ko­men dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zo­als zij dat willen.
 
Je bent af­gun­stig en pro­beert met con­tac­tu­e­le sanc­ties te voor­ko­men dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zoals zij dat willen.
 
Je bent door het dol­le heen en ver­nie­tigt alles en ie­der­een om je heen om­dat je niet krijgt wat je hebben wil.
 
Je zoekt me­de­stan­ders om te voorkomen dat an­der­en het beter heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan jij.
 
Je bedreigt – sa­men met an­der­en – alles en iedereen die het waagt om het be­ter te heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan jij.
 
Je chan­teert met zie­lig­heid om­ te voor­komen dat an­der­en het beter heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan jij.
 
 
N
Reacties automatiseren
14
Zijn anderen2 weleens jaloers en/of afgunstig5? Zo ja,
a. hoe re­a­geren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens anderen1/2.
Ze zien ra­tio­neel hoe een ander is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/of heeft en willen dat ook.
 
Ze raken ge­fo­cust op hoe een ander is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/of heeft en kun­nen nergens an­ders meer aan den­ken.
 
Ze zijn ge­bi­o­lo­geerd bezig met hoe een ander is, doet en/of leeft en wat hij/zij kan en/­of heeft en kunnen daar alleen nog maar snea­ky en open­lijk naar kij­ken en over [kwaad]­spre­ken.
 
Ze herhalen be­ze­ten dat ze het­zelf­de wil­len kun­nen en heb­ben en net zo willen zijn, doen en le­ven als die an­der[en] en pro­be­ren al het an­de­re ob­ses­sief te on­der­druk­ken.
 
Ze drukken al het an­de­re de kop in en doen net als die an­der­[en]­, alles om het­zelf­de te heb­ben, om net zo te kunnen le­ven en net zo te zijn.
 
Ze zetten al hun an­de­re wensen op­zij en willen, kun­nen, doen en leven alleen nog maar als die an­der[en] waar ze zo ja­loers op waren en zijn.
 
Ze zijn ge­hyp­no­ti­seerd bezig om de beste, groot­ste, rijk­ste, slim­ste en lief­ste te zijn en ie­der­een die be­ter is of zou kun­nen zijn of wor­den, on­scha­de­lijk te ma­ken.
 
Ze doen dwang­ma­tig al­les om ie­der­een die doet den­ken aan hun bron van ja­loe­zie weg­ te 'fa­gen' en uit hun pa­tho­lo­gisch ja­loer­se weg te rui­men.
 
Ze zijn af­gun­stig en pro­be­ren met in­tel­lectuele ma­ni­pu­la­ties te voor­ko­men dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zo­als zij dat willen.
 
Ze zijn af­gun­stig en proberen met emo­ti­o­ne­le chan­ta­ge te voor­komen dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zo­als zij dat willen.
 
Ze zijn af­gun­stig en proberen met eco­nomische sa­bo­ta­ges te voor­ko­men dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zo­als zij dat willen.
 
Ze zijn af­gun­stig en pro­be­ren met contactuele sanc­ties te voor­ko­men dat an­der­en zich ont­wik­kel­en zoals zij dat willen.
 
Ze zijn door het dol­le heen en ver­nie­tigen alles en ie­der­een om hun heen om­dat ze niet krijgen wat ze heb­ben willen.
 
Ze zoeken me­de­stan­ders om te voorkomen dat an­der­en het beter heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan zij.
 
Ze bedreigen – sa­men met anderen – alles en ie­der­een die het wagen om het be­ter te heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan zij.
 
Ze chan­te­ren met zie­lig­heid om te voor­komen dat an­der­en het beter heb­ben, kun­nen, doen en krij­gen dan zij.
 
  
O
Reacties automatiseren
15
Kun je aangeven hoe je omgaat met mensen die jaloers en/of af­gun­stig5 zijn op dat wat jij en/of anderen kunnen, doen, zijn en heb­ben? Zo ja,
a. hoe re­a­geer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je voelt je on­ge­mak­ke­lijk dat ze zo reageren.
 
Je hebt er begrip voor en vind ze zielig.
 
Je hebt er begrip voor en ontziet hen door het waar mo­ge­lijk ver­borgen te houden.
 
Je vermijd alles wat ja­loe­zie zou kunnen op­wek­ken uit angst voor con­flic­ten.
 
Je wijst ze op wat ze wel kunnen, doen, zijn en heb­ben.
 
Je helpt ze om het be­ter te kun­nen, doen, zijn en heb­ben dan jij.
 
Je geeft ze conti­nue com­pli­ment­jes hoe geweldig ze wel niet zijn.
 
Je doet net of zij in al­les beter zijn dan jij uit angst voor de gevolgen.
 
Je hebt er ge­noeg van en vind dat ze er net zo mee om moe­ten le­ren gaan als jij.
 
Je maakt duidelijk hoe on­aan­ge­naam hun ja­loe­zie voor an­de­ren is.
 
Je hebt genoeg van hun jaloezie en dis­tan­ti­eert je.
 
Je hebt afkeer van hun jaloezie en min­acht hun af­gunst.
 
Je zegt hun met in­tel­lectuele ma­ni­pu­la­ties de wacht aan.
 
Je dreigt met emo­tionele chan­ta­ge.
 
Je kleineert en in­ti­mi­deert met eco­no­mische sa­bo­ta­ges.
 
Je koe­io­neert en eli­mi­nee­rt met con­tac­tuele sanc­ties.
 
 
P
Reacties automatiseren
16
Kun je aangeven hoe anderen omgaan met mensen die jaloers en/­of af­gun­stig5 zijn op dat wat zij en/of anderen kunnen, doen, zijn en hebben? Zo ja,
a. hoe re­a­geren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1/2.
Ze voelen zich on­ge­mak­ke­lijk dat anderen zo re­a­ge­ren.
 
Ze hebben er be­grip voor en vin­den ze zielig.
 
Ze hebben er be­grip voor en ont­zien hun door het waar mo­ge­lijk ver­borgen te houden.
 
Ze vermijden al­les wat jaloezie zou kunnen op­wek­ken uit angst voor con­flic­ten.
 
Ze wijzen ze op wat ze wel kun­nen, doen, zijn en heb­ben.
 
Ze helpen ze om het be­ter te kun­nen, doen, zijn en heb­ben dan zij.
 
Ze geven ze conti­nue complimentjes hoe geweldig ze wel niet zijn.
 
Ze doen net of an­deren in al­les beter zijn dan zij uit angst voor de ge­vol­gen.
 
Ze hebben er ge­noeg van en vin­den dat ze er net zo mee om moe­ten le­ren gaan als zij.
 
Ze maken duidelijk hoe on­aan­ge­naam hun ja­loe­zie voor an­de­ren is.
 
Ze hebben genoeg van hun jaloezie en distantiëren zich.
 
Ze hebben afkeer van hun jaloezie en min­ach­ten hun af­gunst.
 
Ze zeggen hun met in­tel­lec­tu­e­le ma­ni­pu­la­ties de wacht aan.
 
Ze dreigen met emo­tionele chan­ta­ge.
 
Ze kleineren en in­ti­mideren met eco­no­mische sa­bo­ta­ges.
 
Ze koe­io­neren en eli­mi­ne­ren met contactuele sanc­ties.
 
 
Q
Reacties automatiseren
17
Ben je weleens kritisch naar jezelf en anderen? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je maakt on­der­scheid tussen één en ander.
 
Je vraagt je wat af.
 
Je on­der­zoekt iets.
 
Je vraagt iets aan an­der­en.
 
Je dis­cus­sieert met an­der­en.
 
Je verwacht iets van je­zelf.
 
Je brengt iets aan het licht.
 
Je verwacht iets van an­der­en.
 
Je con­sta­teert dat er volgens jou iets niet klopt.
 
Je vertelt anderen dat er volgens jou iets niet klopt.
 
Je zegt dat je iets niet lo­gisch, ­re­de­lijk, recht­vaar­dig of goed vindt.
 
Je geeft ar­gu­men­ten waarom iets be­ter anders kan volgens jou.
 
Je wijst jezelf erop dat je niet lo­gisch, re­delijk en recht­vaa­rdig bent.
 
Je wijst anderen er­op dat ze niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Je wijst families, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren er­op dat ze niet lo­gisch, redelijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Je wijst de leiders van wie of wat dan ook er­op dat ze niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Je ac­cep­teert het niet van jezelf als je niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doet.
 
 
Je accepteert het niet van anderen als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je accepteert het niet als families, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je ac­cep­teert het niet als leiders van wie of wat dan ook niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je stelt grenzen aan je­zelf als je niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen voldoet.
 
Je stelt grenzen aan anderen als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je stelt grenzen aan fa­mi­lies, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je stelt grenzen aan de leiders van wie of wat dan ook als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Je kiest eieren voor je geld en stelt je ver­wach­tin­gen aan jezelf bij.
 
Je kiest eieren voor je geld en stelt je ver­wach­tin­gen aan anderen bij.
 
Je kiest eieren voor je geld en stelt je ver­wach­tin­gen aan alles en iedereen bij.
 
Je kiest eieren voor je geld en bent niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaardig meer.
 
Je stelt geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van jezelf.
 
 
Je stelt geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van anderen.
 
Je stelt geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van fa­mi­lies, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren.
 
Je stelt geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van leiders van wie of wat dan ook.
 
  
R
Reacties automatiseren
18
Zijn anderen in je omgeving weleens kritisch? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens anderen1/2.
Ze maken on­der­scheid tussen één en ander.
 
Ze vragen zich wat af.
 
Ze on­der­zoeken iets.
 
Ze vragen iets aan an­der­en.
 
Ze dis­cus­sië­ren met anderen.
 
Ze ver­wach­ten iets van zichzelf.
 
Ze brengen iets aan het licht.
 
Ze verw­ach­ten iets van anderen.
 
Ze con­sta­te­ren dat er volgens hun iets niet klopt.
 
Ze vertellen an­der­en dat er volgens hun iets niet klopt.
 
Ze zeggen dat ze iets niet lo­gisch, ­re­de­lijk, recht­vaar­dig of goed vinden.
 
Ze geven ar­gu­men­ten waarom iets be­ter anders kan volgens hun.
 
Ze wijzen zichzelf erop dat ze niet lo­gisch, re­delijk en recht­vaa­rdig zijn.
 
Ze wijzen an­de­ren er­op dat ze niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Ze wijzen families, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren er­op dat ze niet lo­gisch, redelijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Ze wijzen de leiders van wie of wat dan ook er­op dat ze niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dig zijn.
 
Ze ac­cep­te­ren het niet van zichzelf als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
 
Ze ac­cep­te­ren het niet van an­de­ren als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze ac­cep­te­ren het niet als families, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze ac­cep­te­ren het niet als lei­ders van wie of wat dan ook niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze stellen grenzen aan zichzelf als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen voldoen.
 
Ze stellen gren­zen aan anderen als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze stellen grenzen aan families, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze stellen gren­zen aan de lei­ders van wie of wat dan ook als ze niet aan lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaar­dige ver­wach­tin­gen vol­doen.
 
Ze kiezen eieren voor hun geld en stellen hun ver­wach­tin­gen aan zichzelf bij.
 
Ze kiezen eieren voor hun geld en stellen hun ver­wach­tin­gen aan anderen bij.
 
Ze kiezen eieren voor hun geld en stellen hun ver­wach­tin­gen aan alles en iedereen bij.
 
Ze kiezen eieren voor hun geld en zijn niet lo­gisch, re­de­lijk en recht­vaardig meer.
 
Ze stellen geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van zichzelf.
 
 
Ze stellen geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van anderen.
 
Ze stellen geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van fa­mi­lies, groe­pen, or­ga­ni­sa­ties en cul­tu­ren.
 
Ze stellen geen gren­zen aan de ver­wach­tin­gen van leiders van wie of wat dan ook.
 
 
S
Reacties automatiseren
19
Kun je aangeven hoe jij re­a­geert op kritiek? Zo ja,
a. hoe reageer je volgens jou1 en
b. hoe reageer je volgens anderen1/2.
Je luistert ernaar, ziet dat ze gelijk hebben en voelt je stom.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze gelijk hebben en hebt er on­mid­del­lijk een ver­kla­ring voor.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze gelijk hebben en hebt on­mid­del­lijk een ex­cuus.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze gelijk hebben en erkent dat.
 
Je luistert ernaar en zoekt me­teen naar de oorzaak.
 
Je luistert ernaar en zoekt me­teen naar ar­gu­men­ten.
 
Je luistert ernaar en zoekt me­teen naar oplossingen.
 
Je luistert ernaar en zoekt meteen naar de re­de­lijk­heid ervan.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze on­ge­lijk hebben en wordt fy­siek on­mid­del­lijk waakzaam.
 
Je luistert er­naar, ziet dat ze ongelijk hebben en wordt men­taal on­mid­del­lijk waakzaam.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze ongelijk hebben en wordt fysiek en mentaal on­mid­del­lijk waak­zaam.
 
Je luistert ernaar, ziet dat ze ongelijk hebben en wordt con­tac­tueel on­mid­dell­ijk waakzaam.
 
Je luistert as­ser­tief of ze gelijk hebben of niet.
 
Je luistert assertief of ze goede ar­gu­men­ten heb­ben.
 
Je luistert assertief of ze goede op­los­sin­gen hebben.
 
Je luistert as­ser­tief of ze redelijk zijn of niet.
 
Je luistert nergens naar en wijst alle kritiek on­mid­del­lijk met veel agres­sief vertoon af.
 
Je luistert ner­gens naar en wijst alle kritiek on­mid­del­lijk met veel re­van­che- kri­tiek af.
 
Je luistert nergens naar en wijst alle kritiek on­mid­del­lijk met leu­gen­ach­tige ma­ni­pu­la­ties van de hand.
 
Je luistert ner­gens naar en wijst alle kritiek on­mid­del­lijk met veel zielig 'wat doe je me aan' ma­ni­pu­la­ties van de hand.
 
Je luistert nergens naar en zoekt me­teen 'vriend­jes' om je te helpen fysiek revan­che te ne­men.
 
Je luistert nergens naar en zoekt me­teen 'vriend­jes' om je te helpen men­taal revan­che te ne­men.
 
Je luistert nergens naar en zoekt me­teen 'vriend­jes' om je te helpen fysiek en mentaal re­van­che te ne­men.
 
Je luistert ner­gens naar en zoekt meteen 'vriend­jes' om je te helpen contactueel revan­che te ne­men.
 
Je luistert nergens naar en neemt on­middel­lijk fysiek revan­che.
 
Je luistert ner­gens naar en neemt on­mid­del­lijk men­taal revan­che.
 
Je luistert nergens naar en neemt on­middel­lijk be­staans­rechtelijk revan­che.
 
Je luistert ner­gens naar en neemt on­mid­del­l­ijk con­tac­tueel revan­che.
 
Je luistert alleen om cri­tici – al dan niet samen met an­der­en – fysiek te­rug te pakken.
 
Je luistert alleen om critici – al dan niet samen met an­der­en – men­taal te­rug te pakken.
 
Je luistert alleen om cri­ti­ci – al dan niet samen met an­der­en – be­staans­rech­telijk te­rug te pakken.
 
Je luistert alleen om cri­tici – al dan niet samen met an­der­en – con­tac­tu­eel te­rug te pak­ken.
 
 
T
Reacties automatiseren
20
Kun je aangeven hoe anderen2 re­a­ge­ren op kritiek? Zo ja,
a. hoe reageren ze volgens jou1 en
b. hoe reageren ze volgens zichzelf1.
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en ge­lijk heb­ben en voe­len zich stom.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en ge­lijk heb­ben en heb­ben er on­mid­del­lijk een ver­kla­ring voor.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/­of an­der­en ge­lijk heb­ben en hebben on­mid­del­lijk een ex­cuus.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/­of an­der­en ge­lijk heb­ben en er­ken­nen dat.
 
Ze luis­ter­en ernaar en zoeken me­teen naar de oorzaak.
 
Ze luis­ter­en ernaar en zoeken me­teen naar ar­gu­men­ten.
 
Ze luis­ter­en ernaar en zoeken me­teen naar oplossingen.
 
Ze luis­ter­en ernaar en zoeken meteen naar de re­de­lijk­heid ervan.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en on­ge­lijk hebben en worden fy­siek on­mid­del­lijk waak­zaam.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en on­ge­lijk hebben en worden men­taal on­mid­del­lijk waak­zaam.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en on­ge­lijk hebben en worden fysiek en mentaal on­mid­del­lijk waak­zaam.
 
Ze luis­ter­en er­naar, zien dat jij en/of an­der­en on­ge­lijk hebben en worden con­tac­tueel on­mid­dell­ijk waakzaam.
 
Ze luis­ter­en as­ser­tief of jij en/of an­der­en gelijk heb­ben of niet.
 
Ze luis­ter­en as­ser­tief of jij en/of an­der­en goede ar­gu­men­ten heb­ben.
 
Ze luis­ter­en as­ser­tief of jij en/of an­der­en goede op­los­sin­gen hebben.
 
Ze luis­ter­en as­ser­tief of jij en/of an­der­en redelijk zijn of niet.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en wij­zen alle kritiek on­mid­del­lijk met veel agressief ver­toon af.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en wij­zen alle kritiek on­mid­del­lijk met veel re­van­che-­kri­tiek af.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en wij­zen alle kritiek on­mid­del­lijk met leu­gen­ach­tige ma­ni­pu­la­ties van de hand.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en wij­zen alle kritiek on­mid­del­lijk met veel zielig 'wat doe je me aan' ma­ni­pu­la­ties van de hand.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en ne­men on­mid­del­lijk fysiek re­van­che.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en ne­men onmiddellijk men­taal revan­che.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en ne­men on­mid­del­lijk be­staans­rech­telijk revan­che.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en ne­men on­mid­del­lijk con­tac­tueel re­van­che.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en zoe­ken meteen 'vriend­jes' om hun te helpen fysiek re­van­che te ne­men.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en zoe­ken meteen 'vriend­jes' om hun te helpen mentaal revan­che te ne­men.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en zoe­ken ze me­teen 'vriendj­es' om hun te helpen be­staans­rechtelijk re­van­che te ne­men.
 
Ze luis­ter­en ner­gens naar en zoe­ken meteen 'vriend­jes' om hun te helpen con­tac­tu­eel revan­che te ne­men.
 
Ze luis­ter­en alleen om critici – al dan niet samen met an­der­en – fysiek te­rug te pakken.
 
Ze luis­ter­en alleen om critici – al dan niet samen met an­der­en – mentaal te­rug te pakken.
 
Ze luis­ter­en alleen om critici – al dan niet samen met an­der­en – be­staans­rech­telijk te­rug te pakken.
 
Ze luis­ter­en alleen om critici – al dan niet samen met an­der­en – con­tac­tu­eel te­rug te pak­ken.
 
 
U
Reacties automatiseren
21
Blijf je in je jeugd ge­au­to­ma­ti­seer­de re­ac­tie­pa­tro­nen volgen? Zo ja,
a. wat is de reden volgens jou1 en
b. wat is de reden volgens de omgeving1.
Je wilt niet an­ders.
 
De fa­mi­lie-maat­schap­pij eist dat van je.
 
De eco­no­mische maatschappij ver­plicht je daartoe.
 
De cul­tu­re­le maat­schap­pij dwingt dat af.
 
Je wil wel anders maar weet niet hoe.
 
Je wil wel anders maar doet steeds wat an­der­en willen.
 
Je wil wel anders maar hebt niet de juiste mid­del­en en mogelijkheden.
 
Je wil wel anders maar de fa­mil­ie-­maat­schap­pij sa­bo­teert je.
 
 
V
Reacties automatiseren
22
Wil je eigen re­ac­tie­pa­tro­nen au­to­ma­ti­se­ren, ook als ze schadelijk zijn voor jou zelf en/of je omgeving? Zo ja,
a. wat is de reden volgens jou1 en
b. wat is de reden volgens de omgeving1.
Je wil alleen doen wat je prettig vindt zonder na te den­ken over de ge­vol­gen.
 
Je zit onder de plak van scha­de­lij­ke plannetjes van je om­ge­ving.
 
Je wil de fa­mi­li­ai­re, eco­no­mische, cul­tu­re­le en maat­schap­pe­lijke voor­deeltjes niet kwijt.
 
Je wil koste wat kost deel blijven uitmaken van de fa­mi­lie-, groep- en be­drijfs­cul­tuur.
 
Je wil geen con­flic­ten met je fa­mi­lie.
 
Je wil geen con­flic­ten met vrienden en partners.
 
Je wil geen con­flic­ten met collega's en bazen.
 
Je wil geen con­flic­ten met cul­tu­re­le leiders.
 
Je bent eraan ge­hecht.
 
An­der­en zijn eraan ge­hecht.
 
Je systeem raakt in de war.
 
Je brengt het sys­teem van an­der­en in de war.
 
Je vind het niet schadelijk.
 
Je denkt dat het scha­delijke wel mee­valt.
 
Het maakt je niet uit of het schadelijk is.
 
Anderen denken dat het scha­de­lij­ke wel mee­valt.
 
 
W
Reacties automatiseren
23
Wil je eigen re­ac­tie­pa­tro­nen au­to­ma­ti­se­ren, ook als de fa­mi­lie-om­ge­ving met hun bedrijfscul­tuur-po­li­tiek het je op alle mo­ge­lij­ke ma­nier­en on­mo­ge­lijk probeert te maken? Zo ja,
a. hoe ver denk je te gaan1 en
b. hoe ver denkt de omgeving dat je gaat1.
Tot je per­soon­lijk­heid en keuzes on­der­uit ge­haald wordt.
 
Tot al je in­tel­lec­tu­ele en maat­schap­pe­lijke kansen ver­ke­ken zijn.
 
Tot je eco­no­mi­sch uitgekleed en uit­ge­buit wordt.
 
Tot je door ie­der­een bui­ten­ge­slo­ten wordt.
 
Tot ze voort­du­rend kwaad over je spre­ken.
 
Tot ze je door­lo­pend treiteren.
 
Tot ze ge­weld­da­dig worden.
 
Tot ze je en-­mas­se het leven zuur ma­ken.
 
Tot ze je het mes op de keel zetten.
 
Tot ze je dreigen knock­out te slaan.
 
Tot je gemarteld wordt.
 
Tot je de rest van je le­ven in ge­van­gen­schap moet door­brengen.
 
Tot ze je familie, part­ners en kin­der­en te grazen nemen.
 
Tot je fysiek en/of men­taal ver­moord wordt.
 
Tot ze alles en ie­dereen [dreigen te] vernietigen.
 
Ongeacht wat dan ook..
 
 
X
Reacties automatiseren
24
Wil je rechtvaardige re­ac­tie­pa­tro­nen au­to­ma­ti­se­ren, ook als de fa­mi­lie-om­ge­ving met hun bedrijfscul­tuur-po­li­tiek het je op alle mo­ge­lij­ke manieren on­mo­ge­lijk pro­beert te ma­ken? Zo ja,
a. hoe ver denk je te gaan1 en
b. hoe ver denkt de om­ge­ving dat je gaat1.
Tot je per­soon­lijk­heid en keuzes on­der­uit ge­haald wordt.
 
Tot al je in­tel­lec­tu­ele en maat­schap­pe­lijke kansen ver­ke­ken zijn.
 
Tot je eco­no­mi­sch uitgekleed en uit­ge­buit wordt.
 
Tot je door ie­der­een bui­ten­ge­sloten wordt.
 
Tot ze voort­du­rend kwaad over je spre­ken.
 
Tot ze je door­lo­pend trei­teren.
 
Tot ze ge­weld­da­dig worden.
 
Tot ze je en-­mas­se het leven zuur ma­ken.
 
Tot ze je het mes op de keel zetten.
 
Tot ze je dreigen knock­out te slaan.
 
Tot je gemarteld wordt.
 
Tot je de rest van je leven in ge­van­gen­schap moet doorbrengen.
 
Tot ze je familie, part­ners en kin­de­ren te gra­zen ne­men.
 
Tot je fysiek en/of men­taal ver­moord wordt.
 
Tot ze alles en ie­dereen [dreigen te] ver­nie­ti­gen.
 
On­ge­acht wat dan ook.
 

1 Meerdere antwoorden mogelijk.
2 Denk aan mensen die je persoonlijk en zakelijk kent.
3 Viraal gedrag is op sneaky en openlijke wijze ongeremd ei­gen doel­stell­ingen najagen ten koste van al­les en ie­der­een en al­les wat on­ge­wenst is weg­'fa­gen', dwz. met in­ti­mi­de­ren­de, her­sen­spoe­lende en do­de­lij­ke mid­del­en om zeep hel­pen.
4 Oer-bacterieel gedrag is op ingekapselde wijze iedereen die als indringer of bedreiging wordt be­schouwd op ziekmakende wijze te lijf gaan.
5 Jaloezie betekent iets ook graag willen; afgunst daarentegen betekent een ander iets niet gunnen, zelfs als je het zelf niet wil.

Door dagelijks stil te staan hoe jij reageert op jezelf en anderen, kun je naar be­hoef­te je re­ac­ties zo­da­nig bij­stu­ren dat je beschadigingen van jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of minimaliseert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.