U bent hier

3.2.2 Prioriteiten automatiseren

afbeelding van Elze
  
 
Welk prioriteiten wegen automatisch het zwaarst?
1
Vind je dat wat het meest hu­maan-­rechtvaardig is de grootste prioriteit moet krij­gen?
Of
Vind je dat wat het gewichtigst is de grootste priorieit moet krij­gen?
2
Vind je dat prioriteiten ge­fundeerd moe­ten zijn op een univer­seel basisrecht van el­kaar mentaal, fysiek of an­ders­zins niet be­scha­di­gen?
Of
Vind je dat het recht van de sterk­ste geldt en alleen de meest ge­wichtige stemmen tel­len?
3
Vind je dat hu­maan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten en uni­ver­seel recht op el­kaar men­taal, fysiek of an­ders­zins niet be­scha­di­gen ook voor­rang heeft als de meer­derheid er an­ders over denkt?
Of
Vind je dat de meeste stemmen ook het zwaarst tellen als een mas­sa licht­ge­wich­ten licht­zin­nige sig­na­len, stomp­zinnige be­weeg­re­de­nen, on­zin­ni­ge ar­gu­men­ten en uit­zin­nige reac­ties ten beste geven?
4
Kies je ook voor hu­maan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten als een gro­te massa jouw op grond van de­mo­cra­tische beginselen op ge­weld­da­dige wijze dwingt te on­der­wer­pen aan de ge­ne­tische ma­ni­pu­la­tie van su­perego-­cen­trische sa­piens- ­at­mo­sfe­ren?
Of
Kies je agressie voor je prio­ri­tei­ten als een ge­welddadige groep zich als licha­melijk ver­Ou­derde Über­ego's gedragen en jouw en an­de­ren dicteren dat je geen on­aan­ge­naam­he­den moet sig­na­le­ren of hun met lo­gi­sche ar­gu­men­ten be­kri­ti­se­ren maar je – ac­cor­ding to 'my' [lees hun] opi­nion – als een ge­net­isch leeg­hoofd moet bu­igen voor een su­per­ego­cen­tri­sche sa­piens-­at­mo-sfee­r?
 
 
 
 
5
Maak je je prioriteiten ten al­len tijde on­der­ge­schikt aan dat wat hu­maan, redelijk en recht­vaar­dig is voor jouw en anderen, on­ge­acht de hoe­veel­heid mensen die daar anders over denkt?
Of
Vind je dat de prioriteiten van de 'ge­wich­ti­gen' voor­rang moe­ten krijgen; ook als zij een ge­weld­da­dige en/of su­per lichtzinnig blaas­ka­kende egoïs­ten­mas­sa blijken met struis­vo­gel­po­litiek die niet al­leen scha­de­lijk, maar ook ver­nie­ti­gend is voor jouw prio­ri­teiten en die van anderen?
6
Denk je dat je vele klei­ne hu­maan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten zo ge­struc­tu­reerd kan laten sa­men­wer­ken dat ze in- en ex­trin­siek sa­men tot één hu­maan-­recht­vaar­dige per­soon­lijkheid leiden die on­re­de­lij­ke pri­o­ri­tei­ten kan weer­staan?
Of
Denk je dat je vele kleine egoïs­tische prioriteiten zo ge­struc­tu­reerd sa­men­voegt tot ze in- en ex­trin­siek een [meer­vou­dig] egoïs­tische per­soon­lijk­heids-­groep vor­men die zowel alle cri­ti­ci monddood maakt, als alle con­cur­ren­tie be­scha­digt, uitschakelt en ver­nie­tigt?
7
Denk je dat een hu­maan-­recht­vaar­dige per­soon­lijk­heid met humaan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten vol­doende hu­maan-­recht­vaar­dig te­gen­wicht kan bie­den aan een ge­weld­da­dig gespleten egoïst-­en-­groep?
Of
Denk je dat een gewelddadig ge­sple­ten egoïs­t-­en-­groep zo'n su­perego­-cen­tri­sch lichaams­ge­wicht in de open­ba­re schaal kan leg­gen dat alle hu­maan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten bin­nen de kortste keren het on­der­spit del­ven en al­leen ge­pri­va­ti­seer­de egoïs­ten overblijven die het recht op in­hu­ma­ne wijze in col­lec­tief dicta­to­riërende hand ne­men?
8
Denk je dat een gewelddadig ge­sple­ten egoïs­t-­en-­groep na verloop van tijd, op basis van egoïs­ti­sche af­we­gin­gen, recht­vaardigheid voor zijn geld zal kiezen en gehoor zal ge­ven aan hu­maan-­recht­vaar­dig prio­ri­tei­ten?
Of
Denk je dat de egoïstische prio­ri­teiten van een gewelddadig ge­sple­ten egoïs­t-­en-­groep ten allen tijde, kos­te wat kost on­der­ge­schikt zul­len blij­ven aan de su­per­-ego­cen­trisch ge­pri­va­ti­seerde leeg­hoof­den van het Open­bare Lichaam?
 
 
 
 
9
Ben je in hart en ziel een hu­maan-­recht­vaar­di­ge per­soon­lijkheid die eigen en andere prio­ri­teiten ondergeschikt maakt aan jezelf en anderen niet beschadigen?
Of
Ben je een leeghoofdig ge­pri­va­ti­seerde egoïst-en-groep met een geweld-dad-ig gespleten zwaar­ge­wicht als Open­baar Lichaam?
l0
Denk je dat je jouw prioriteiten ten allen tijde on­der­ge­schikt zal ma­ken aan het uni­ver­sele recht op el­kaar men­taal, fy­siek of an­ders­zins niet be­scha­di­gen?
Of
Denk je dat je jouw [ge­wichtige] prioriteiten on­der­ge­schikt zult maken aan de blaas­ka­kerige prio­ri­teiten van de super­ego­cen­trisch ge­pri­va­ti­seerde leeg­hoof­den van het Open­bare Lichaam?
11
Vind je dat humaan-recht­vaar­dige argumenten het hoog­ste woord moeten heb­ben?
Of
Vind je dat de egoïstische leeg­hoof­den van het Openbaar Lichaam het hoog­ste woord heb­ben?
12
Gaat er bij jouw al een hu­maan-­recht­vaar­dig alarm­bel­letje rinkelen?
Of
Toetert er zo'n su­per­ego-­cen­trische me­ga­foon dat je niets meer hoort?
 
 
 
 
13
Staat de inhoud van hu­maan-­recht­vaar­dige ar­gu­menten boven het in­di­vi­du­?
Of
Heeft de grootste schreeu­wer altijd ge­lijk?
14
Zijn zowel goed argu­men­te­rende als slecht argu­men­te­rende in­di­viduen on­der­ge­schikt aan hu­maan-­recht­vaar­dige prioriteten?
Of
Vind je dat de ar­gu­men­ten van een mas­sa stem­loze in­di­vi­duen on­der­ge­schikt zijn aan de egoïs­tische ar­gu­men­ten van me­ga­fonische stem­ver­heffers?
15
Denk je na over hu­maan-­recht­vaar­dige voor­waar­den en ar­gu­menten voor je je prioriteiten au­to­ma­ti­seert?
Of
Kopieer je auto­ma­tisch de ge­wich­tige praat en han­del van een su­per­ego-­cen­tri­sche groep megafonische leeg­hoof­den?
16
Heb je alle of de meeste be­ves­ti­gingen links gescoord? Zo ja, ga zo door, je bent op de goede weg want vele kleine hu­maan-­recht­vaar­dige prio­ri­tei­ten maken één hu­maan-­recht­vaardige zelf­ma­na­ger en het begin van een hu­maan-­recht­vaar­di­ge maat­schap­pij.
Of
Heb je alle of de meeste be­ves­ti­gin­gen rechts gescoord? Zo ja, ga dan maar terug naar af en be­gin opnieuw met oe­fe­nen in zelf­ma­na­ge­ment, want je bent op de egoïs­tisch ge­groe­peer­de weg; je denkt sociaal te zijn door te doen wat jij jezelf en/of an­de­re egoIsten hebt horen schreeu­wen maar geen idee hoe je daar recht­vaar­dige voor­waar­den aan moet ver­bin­den.
 
Door dagelijks stil te staan onder welke voor­waar­den jij je prio­ri­tei­ten au­to­ma­ti­seert, kun je je pri­o­ri­tei­ten naar be­hoef­te zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­scha­di­gingen van je­zelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-­recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.