U bent hier

3.2.5 Informatieproces automatiseren

afbeelding van Elze
  
A
Informatieproces automatiseren
1a
Ben je je bewust van je huidige positieve, dan wel sneaky of open­lijk ne­ga­tie­ve at­ttu­de? [zie 3.2.3] Zo nee, stel aan de hand van oe­fe­ning 3.2.3 je attitude vast. Zo ja,
1b
Wil je vanuit deze attitude waar­ne­min­gen, informatie en reacties van jezelf en anderen stroomlijnen? Zo nee, ga pas verder als je de ge­wen­ste attitude hebt.
1c
Kun je met onaangename waar­ne­min­gen, informatie en reacties overweg? Zo nee, hoe reageer je,
Doe je net alsof je het niet ziet.
 
Ba­ga­ta­li­seer je het als niet be­lang­rijk.
 
Zeg je dat dat niet an­ders kan?
 
In­ter­pre­teer je het po­si­tief.
 
1d
Kun je met aangename waar­ne­min­gen, informatie en reacties over­weg [vooral waar je die niet verwacht]? Zo nee, hoe reageer je,
Doe je net alsof je het niet ziet.
 
Ba­ga­ta­li­seer je het als niet be­lang­rijk.
 
Denk je dat het een ver­gis­sing is.
 
In­ter­pre­teer je het ne­ga­tief.
 
 
 
2a
Interpreteer je jouw waar­ne­min­gen, informatie en reacties van en/­of over je­zelf en/of anderen als een ge­vaar voor het be­staan van jou en/of anderen? Zo ja, kun je aangeven....
2b
Hoe be­drei­gend dat gevaar is?* Zo ja, is dat....
Le­vens­ge­vaar
l­ljk
 
Ziek­ma­kend
 
Bui­ten­slui­tend
 
Angst­aan­ja­gend
 
2c
Waarvoor dat gevaar be­drei­gend is?
 
Alleen voor jou
 
Alleen voor [een] ander[en]
 
Voor jou en [een] ander[en]
 
Voor jou, anderen en de omgeving.
 
2d
Wie of wat er bedreigd wordt?*
Woon­om­ge­ving
 
Land
 
We­reld­[deel]
 
An­ders
 
Na­tuur
 
Or­ga­nis­men
 
Dier­en
 
Men­s[en]
 
Iden­ti­teit­[en]
 
Ont­wik­ke­ling
 
Inkomsten
 
Be­zi­tting­en
 
Baby - ­peu­ters
 
Jon­ger­en
 
Leef­tijd­ge­no­ten
 
Ou­der­en
 
Werk­lo­zen
 
Armen
 
Wer­ken­den
 
Rijken
 
Kwets­ba­ren
 
Vluch­te­lin­gen
 
'Ge­van­ge­nen'
 
Vech­ters
 
Fy­siek
 
Mentaal
 
At­titu­de
 
Per­soon­lijk­heid
 
On-­be­wust­zijn
 
Stem­ming
 
Reac­ties
 
Waar­ne­min­gen
 
Op­vat­tin­gen
 
Keu­zes
 
Han­del­wij­ze
 
Wan-­or­de-­ning
 
Ont­plooi­ing
 
Plan­ning
 
Positie
 
Mo­ge­lijk­he­den
 
In­for­ma­tie
 
Ken­nis
 
Werk­wij­ze
 
Zelf­con­tro­le
 
Zelf -waar­de­ring
 
Mo­raal
 
Be­zig­he­den
 
Con­tac­ten
 
 
B
Informatieproces automatiseren
3a
Interpreteer je jouw waar­ne­min­gen, informatie en reacties van en/­of over je­zelf en/of anderen als een be­las­ting voor je welzijn? Zo ja, kun je aangeven....
3b
Hoe belastend dat is?* Zo ja is dat.....
Acuut
 
Chronisch
 
Re­gel­ma­tig
 
In­ci­den­teel
 
Stressend
 
In­ti­mi­de­rend
 
Con­fron­te­rend
 
Storend
 
3c
Waarvoor dat een belasting is?
 
Alleen voor jou.
 
Alleen voor [een] an­der­[en].
 
Voor jou en [een] an­der­[en].
 
Voor jou, an­de­ren en de om­ge­ving.
 
3d
Wie of wat er be­last wordt?*
Woon­om­ge­ving
 
Land
 
We­reld­[deel]
 
An­ders
 
Na­tuur
 
Or­ga­nis­men
 
Dier­en
 
Men­s[en]
 
Iden­ti­teit­[en]
 
Ont­wik­ke­ling
 
Inkomsten
 
Be­zi­tting­en
 
Baby- ­peu­ters
 
Jon­ger­en
 
Leef­tijd­ge­no­ten
 
Ou­der­en
 
Werk­lo­zen
 
Armen
 
Wer­ken­den
 
Rijken
 
Kwets­ba­ren
 
Vluch­te­lin­gen
 
'Ge­van­ge­nen'
 
Vech­ters
 
Fy­siek
 
Mentaal
 
At­titu­de
 
Per­soon­lijk­heid
 
On-­be­wust­zijn
 
Stem­ming
 
Reac­ties
 
Waar­ne­min­gen
 
Op­vat­tin­gen
 
Keu­zes
 
Han­del­wij­ze
 
Wan-­or­de-­ning
 
Ont­plooi­ing
 
Plan­ning
 
Positie
 
Mo­ge­lijk­he­den
 
In­for­ma­tie
 
Ken­nis
 
Werk­wij­ze
 
Zelf­con­tro­le
 
[Zelf]­waar­de­ring
 
Mo­raal
 
Be­zig­he­den
 
Con­tac­ten
 
 
 
4
Weet je waar jouw – al dan niet gevaarlijke en/of belastende – waar­ne­min­gen, informatie en/of reacties van­daan komen?
Van buitenaf
 
Van binnen uit
 
Allebei
 
On­ver­klaar­baar
 
 
C
Informatieproces automatiseren
5a
Hebben jouw – al dan niet ge­vaar­lij­ke en/of be­las­ten­de – waar­ne­min­gen, in­for­matie en/of reacties een externe bron? Zo ja, Is dit ge­re­la­teerd aan één van de vol­gen­de begrippen?*
Woon­om­ge­ving
 
Land
 
We­reld­[deel]
 
An­ders
 
Na­tuur­kun­dig
 
Organisch
 
Beestachtig
 
Menselijk
 
Individueel
 
Collectief
 
Ge­or­ga­ni­seerd
 
Cultureel
 
Familiair
 
Geschoold
 
Bedrijfsmatig
 
Politiek
 
5b
Weet je wie of wat daar verantwoordelijk voor is?*
Natuur
 
Organismen
 
Dieren
 
Mensen
 
Families
 
Scholen
 
Bedrijven
 
Volken
 
Opvoeders
 
Opleiders
 
Be­drijfs­lei­ders
 
Politici
 
Kinderen
 
Leerlingen
 
Me­de­werkers
 
Kiezers
 
Vluch­te­lin­gen
 
Armen
 
Vechters
 
Rijken
 
Baby- peuters
 
Jongeren
 
Leef­tijd­ge­no­ten
 
Ouderen
 
Huis­ge­no(o)­ten
 
Buren
 
Collega['s]
 
Me­de­be­wo­ners
 
Partner(s)
 
Vriend[en]
 
Relatie[s]
 
Anders
 
5c
Kun je het karakter van de externe bron definiëren?*
Positief
 
Sneaky
 
Negatief
 
On­door­gron­de­lijk
 
Open-minded
 
Ge­re­ser­veerd
 
Ontoegankelijk
 
Weerbarstig
 
Passief
 
Vragend
 
Actief
 
Sturend
 
Plan­nen­ma­ker
 
Fantast
 
Leugenaar
 
Struisvogel
 
Onwilllig
 
Onwetend
 
Onkundig
 
Onmachtig
 
On­aan­ge­naam
 
Lichtgeraakt
 
Jaloers
 
Agressief
 
Fanatiek
 
Dominant
 
Dictatoriaal
 
[Zelf]­ver­nie­ti­gend
 
On­per­soon­lijk
 
Onvermogen
 
Ongewoon
 
On­zelf­stan­dig
 
5d
Ligt de oorzaak van de – al dan niet gevaarlijke en/of be­las­ten­de – waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties in de externe bron in één of meer van de vol­gen­de be­grip­pen?*
Genen
 
Internalisaties
 
Lichaam
 
Geest
 
Kritiek
 
Jaloezie
 
Pestgedrag
 
Ge­we­ten­loos­heid
 
Zwakheid
 
Vluchtgedrag
 
Ge­van­gen­schap
 
Vechtgedrag
 
On-­be­wust­zijn
 
Stemming
 
Reacties
 
Waarnemingen
 
In­di­vi­du­a­lis­me
 
Conformisme
 
Tweeslachtigheid
 
Veel­ei­send­heid
 
Egoïsme
 
Samenzweren
 
Groepsgedrag
 
Af­han­ke­lijk­heid
 
Voorkeuren
 
Ver­wach­tin­gen
 
Om­gangs­vor­men
 
Cultuur
 
Denkbeelden
 
Voorwaarden
 
Gewoontes
 
Identiteit
 
Opvattingen
 
Keuzes
 
Handelwijze
 
Wan-­or­de-­ning
 
Ontplooiing
 
Planning
 
Positie
 
Mo­ge­lijk­he­den
 
Informatie
 
Kennis
 
Werkwijze
 
Zelfcontrole
 
Zelf-­waar­de­ring
 
Moraal
 
Bezigheden
 
Contacten
 
 
D
Informatieproces automatiseren
6a
Hebben jouw – al dan niet gevaarlijke en/of be­las­ten­de – waar­ne­min­gen, in­for­ma­tie en reacties een interne bron? Zo ja, Is dit ge­re­la­teerd aan één van de vol­gen­de begrip­pen?*
 
Geest
 
Attitude
 
Lichaam
 
Identitei
 
Bewustzijn
 
Stemming
 
Organen
 
Mechanisme
 
Informatie
 
Kennis
 
Werkwijze
 
Zelfcontrole
 
Overdacht
 
Ge­struc­tu­reerd
 
Van­zelf­spre­kend
 
Per­soon­lijk­heid
 
6b
Ben je je bewust dat jij verantwoordelijk bent voor de waar­ne­min­gen, in­for­ma­tie en re­ac­ties uit de interne bron? Zo nee,
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent als je je niet bewust bent van je waar­ne­min­gen, in­for­ma­tie en re­ac­ties?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent als je je waar­ne­min­gen, in­for­ma­tie en re­ac­ties niet be­grijpt?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent als je je waar­ne­min­gen, in­for­ma­tie en reacties weg­cij­fert ter­wil­le van anderen?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent als je ge­hoor­zaamt aan wat an­de­ren van je ver­wach­ten?
 
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent als je wil wat anderen ook wil­len?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent zo­lang je al­leen begrijpt of doet wat an­de­r­en be­grij­pen of doen?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent zo­lang jij de ver­te­gen­woor­di­ger bent van het col­lec­tief on­be­wuste en het col­lec­tief on­be­grip?
 
Denk je dat je niet ver­ant­woor­de­lijk bent zo­lang de col­lec­tief on­be­wu­sten en het col­lec­tief on­begrip doen wat jij wil?
 
6c
Kun je het karakter van de interne bron definiëren?*
Positief
 
Sneaky
 
Negatief
 
On­door­gron­de­lijk
 
Open-minded
 
Ge­re­ser­veerd
 
Ontoegankelijk
 
Weerbarstig
 
Passief
 
Vragend
 
Actief
 
Sturend
 
Plan­nen­ma­ker
 
Fantast
 
Leugenaar
 
Struisvogel
 
Onwilllig
 
Onwetend
 
Onkundig
 
Onmachtig
 
On­aan­ge­naam
 
Lichtgeraakt
 
Jaloers
 
Agressief
 
Fanatiek
 
Dominant
 
Dictatoriaal
 
[Zelf]­ver­nie­ti­gend
 
On­per­soon­lijk
 
On­ver­mo­gend
 
Ongewoon
 
Onzelfstandig
 
6d
Ligt de oorzaak van de – al dan niet gevaarlijke en/of be­las­ten­de – waar­ne­min­gen, informatie en/of re­ac­ties in één of meer van de vol­gen­de be­grip­pen?
Genen
 
Internalisaties
 
Lichaam
 
Geest
 
Kritiek
 
Jaloezie
 
Pestgedrag
 
Ge­wet­en­loos­heid
 
Zwakheid
 
Vluchtgedrag
 
Ge­van­gen­schap
 
Vechtgedrag
 
On-bewustzijn
 
Stemming
 
Reacties
 
Waar­ne­min­gen
 
Individualisme
 
Conformisme
 
Tweeslachtigheid
 
Veel­ei­send­heid
 
Egoïsme
 
Samenzweren
 
Groepsgedrag
 
Afhankelijkheid
 
Voorkeuren
 
Verwachtingen
 
Om­gangs­vor­men
 
Cultuur
 
Denkbeelden
 
Voorwaarden
 
Gewoontes
 
Identiteit
 
Opvattingen
 
Keuzes
 
Handelwijze
 
Wan-­or­de-­ning
 
Ontplooiing
 
Planning
 
Positie
 
Mogelijkheden
 
Informatie
 
Kennis
 
Werkwijze
 
Zelfcontrole
 
Zelf-­waar­de­ring
 
Moraal
 
Bezigheden
 
Contacten
 
  
E
Informatieproces automatiseren
ja
nee
7
Heb je mentaal voldoende distantie van je routinematig-bewuste ge­drag om je op­vat­tin­gen, han­del­wij­zen en omgangsvormen on­der de kritische loep van je eigen voor­waar­den te leggen? Zo nee, doe dat alsnog aan de hand van de diverse oefeningen in zelf­ma­na­ge­ment.
 
 
8
Heb je mentaal voldoende afstand van jezelf om je voorwaarden aan een kritisch on­der­zoek te on­der­wer­pen? Zo nee, ontwikkel dat aan de hand van de diverse oe­fe­ningen in zelfmanagement.
 
 
9
Heb je mentaal voldoende distantie van het routinematig-bewuste ge­drag van anderen om hun opvattingen, han­del­wij­zen en om­gangs­vor­men onder de kritische loep van jouw en hun voor­waar­den te leg­gen? Zo nee, doe dat alsnog aan de hand van de diverse oe­fe­nin­gen in zelfmanagement.
 
 
10
Heb je mentaal voldoende afstand van anderen om hun voor­waar­den aan een kritisch on­der­zoek te on­der­wer­pen? Zo nee, ontwikkel dat aan de hand van de diverse oe­fe­ningen in zelfmanagement.
 
 
11
Heb je voldoende observerend vermogen om de waarnemingen, informatie en reacties van jezelf en an­de­ren aan een kritisch on­der­zoek te onderwerpen. Zo nee, ontwikkel dat aan de hand van de diverse oe­fe­ningen in zelfmanagement.
 
 
12
Heb je een plan van aanpak hoe je in diverse situaties met waar­ne­min­gen, informatie en/of reactiies van jezelf en/of anderen om wilt gaan? Zo nee, ontwerp die.
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk
 
Door dagelijks stil te staan hoe jij reageert op waarnemingen, informatie en reacties van jezelf en anderen, kun je naar be­hoef­te je informatieproces zo­da­nig bij­stu­ren dat je beschadigingen van jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel verkleint of minimaliseert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.