U bent hier

3.2.3 Attitude automatiseren

afbeelding van Elze
  
A
Attitude automatiseren
1
In hoeverre is je attitude door de bank genomen positief, dwz, op korte én lan­ge termijn fy­siek en men­taal zowel per­soon­lijk, maatschappelijk als an­ders­zins niet be­scha­di­gend en hu­maan-­recht­vaar­dig voor je­zelf en anderen en in hoeverre negatief? En in hoeverre doe je dat openlijk en in hoeverre snea­ky? Denk hierover na aan de hand van de volgende keu­ze­mo­ge­lijk­he­den.*
1a
Oplettend
 
Empathisch
 
Afstemmer
 
Zelfbewust
 
Zelfdiscipline
 
Solidair
 
Kritisch
 
Assertief
 
Weloverwogen
 
Geïnteresseerd
 
Gewetensvol
 
Medeburger
 
Beschouwend
 
Vriend­schap­pe­lijk
 
Openhartig
 
Idealistisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b
Individualistisch
 
Sociaal
 
Verantwoord
 
Zelfstandig
 
Bereikbaar
 
Redenerend
 
Zelfkennis
 
Zelfsturend
 
Rationeel
 
Onderzoekend
 
Zorgvuldig
 
Zelf-vertrouwend
 
Analytisch
 
Formerend
 
Communicatief
 
Zelf-respecterend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c
Argwanend
 
Na-aper
 
Conformist
 
Eigenmachtig
 
Zelf-(be)heersen
 
Opdringerig
 
Veeleisend
 
Strijdlustig
 
Moedwillig
 
Indiscreet
 
Neurotisch
 
M.m. 2 gezichten
 
Bespionerend
 
Privilegiërend
 
Schaamteloos
 
Fantast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1d
Egoïstisch
 
Bemoeizuchtig
 
Legitimerend
 
Vrijgevochten
 
Grijpbaar
 
Redetwistend
 
Eigendunk
 
Manoeuvrerend
 
Berekenend
 
Uittestend
 
Pietluttig
 
Zelf-ingenomen
 
Taxerend
 
Sa­men­span­nend
 
Kwaadspreker
 
Narcistisch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e
Lichtgeraakt
 
Jaloers
 
Wantrouwend
 
Chagrijnig
 
Manipulatief
 
Kwaadaardig
 
Pesterig
 
Fanatiek
 
Stiekem
 
Tweeslachtig
 
Achterdochtig
 
Egocentrisch
 
Verbitterd
 
Teruggetrokken
 
Haatdragend
 
Rivaliserend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1f
Agressief
 
Wraakzuchtig
 
Razend
 
Destructief
 
Anarchistisch
 
Gewetenloos
 
Sadistisch
 
Obsessief
 
Dominerend
 
Denigrerend
 
Terroriserend
 
Dictatoriaal
 
Dwangmatig
 
Arrogant
 
Uitbuitend
 
Vorstelijk
 

* meerdere antwoorden mogelijk

B
Attitude automatiseren
2
Analyseer je zelf wat je binnen en buiten jezelf waarneemt en in­ter­pre­teert en laat je je niet beïn­vloeden, opjagen of meeslepen door an­de­ren? Zo nee, ga terug naar voor­gaan­de oefeningen in de di­ver­se hoofd­stukken en/of vraag 1 en begin opnieuw met af­ba­ke­nen wat jij waarneemt en in­ter­pre­teert en wat anderen waar­ne­men en in­ter­pre­te­ren.
3
Onderzoek je zelf wat anderen hebben waar­genomen en ge­ïn­ter­pre­teerd voordat je hun waar­ne­min­gen en interpretaties be­ves­tigt of ontkent? Zo nee, doe dat alsnog.
4
Draag je je eigen verantwoordelijkheid voor wat je waarneemt en in­ter­pre­teert of bevestigt, en ver­schuil je je niet achter de waar­ne­min­gen, in­ter­pre­ta­ties en pri­o­ri­tei­ten van anderen, ook al is de groep nog zo groot? Zo nee, doe dat alsnog.
5
Laat je de verantwoordelijkheid voor wat anderen waarnemen en in­ter­pre­te­ren bij die an­de­ren?
6
Ben je tevreden met de bouwstenen waar je at­ti­tu­de uit is op­ge­bouwd? Zo nee, se­lec­teer de gewenste bouwstenen en structureer opnieuw.
 
Door dagelijks stil te staan hoe jij reageert op onaangename en aan­ge­na­me re­acties, si­tu­a­ties en om­stan­dig­he­den in en om je heen, kun je naar be­hoef­te je attitude zo­da­nig bij­stu­ren dat je beschadigingen van jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel verkleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­ringen be­werk­stel­ligt.