U bent hier

3.2 Oefenen in automatiseren

afbeelding van Elze

Individuele denkbeelden en [daaruit voortvloeiende] sociale voorwaarden om­zetten in verantwoorde gewoontes automatiseren; ons li­chaam weet er wel raad mee. Die kent het bacteriofage klap­pen van de virale zweepstaart. Die laat zich niet voor gek zetten. Die heeft eer­der met a(u)tomatische bijl­tjes ge­hakt. Dat is één groot evo­lutionair ge­heu­gen van pro en anti goede en kwade denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en gewoontes a(u)tomatiseren. 
De assertieve evo­lu­tie in een fy­sieke no­ten­dop. Dat staat -van een­vou­di­g ele­men­taire elek­tron tot com­plex bio­lo­gisch or­ganisme- als een eens­ge­zind huis, or­ga­ni­sa­to­risch sterk te­gen­over ongeremd p-i-ratende in­drin­gers en on­geremd op­drin­gen­de denk­beel­den, voorwaarden, gedragscodes en ge­woontes uit een neu­tr(in)­aal net­wer­ken­de om­ge­ving.
Van­daar dat-ie een heel scala aan evo­lu­tio­nai­re con­tro­le- en af­weer­me­cha­nis­men toepast om zich­zelf staande te houden. Alleen, als de geest gewillig de a-nar­c(h)is­tische IDee­ën van neu­tr(in)­a­le IDen­ti­tei­ten volgt, wordt het lichaam zwak.
Neut­r(in)­ale ID-­en­titeiten heb­ben hun vij­an­den* na­me­lijk op Pla­to­nische wijze Je­zuï­tisch lief en zijn aar­dig voor de denk­beel­den van de-­ge­nen die hen ha­ten. En daar moet ons lichaam niks van heb­ben. Stel je voor dat-ie a(u)tomatisch naar dat soort denk­beel­den han­delt. Legt-ie het lood­je voor je er erg in hebt.

Want dat is het gevolg als je mentaal en/of fysiek over­stag gaat of het on­derspit delft. Word je binnen de kortste keren overladen met duistere denk­beel­den van neutr(in)ale ener­gie­slur­pers. Van die Pla­toon­se illusies dat aris­to­cratisch fa­ke­ge­drag [= je gees­telijk en licha­me­lijk ge­dra­gen vol­gens door anderen op­gelegde denkbeelden, voorwaarden, gedragscodes en gewoontes] tijd­loos blijft voort­be­staan, ter­wijl het echte gedrag [= je gees­telijk en licha­me­lijk gedragen vol­gens zelfge­ko­zen denkbeelden, voorwaarden, gedragscodes en ge­woon­tes] tijdsbewust komt en tijdgebonden vergaat. En is dat wat je wil? 

Voor de lief­heb­ber volgen hier­on­der di­ver­se oe­fe­nin­gen en nadenkertjes op het gebied van au­to­ma­ti­se­ren van signalen, denkbeelden, voor­waar­den, structuren en gewoontes.