U bent hier

2.2.6 Prioriteiten vaststellen

afbeelding van Elze
 
 
Prioriteiten vaststellen
Eigen
korte termijn
Eigen
lange termijn
Anderen
korte termijn
Anderen
lange termijn
1
Welke verwachtingen heb­ben je prio­riteit?
 
 
 
 
2
Welke ver­wach­tin­gen zijn het be­lang­rijkst?
 
 
 
 
3
Welke argumenten heb je daar­voor?*
 
 
 
 
4
Welke argumenten zijn het re­de­lijkst?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Welke argumenten voldoen aan je uit­gangs­positie?
 
 
 
 
6
Welke argumenten voldoen aan je ba­sis­op­stelling?
 
 
 
 
7
Welke keuze is een voort­zet­ting van oude familie- en om­ge­vings­in­vloeden?
 
 
 
 
8
Welke overwegingen heb je voor de voortzetting van hui­dige fa­mi­lie-­ en ge­vingsi­nvloeden?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Met welke keuze krijg je in­terne con­flic­ten?
 
 
 
 
10
Met welke keuze krijg je ex­terne con­flc­ten?
 
 
 
 
11
Met welke keuze beschadig je [me­n­taal, fy­siek, in­tel­lec­tu­eel, prak­tisch, re­la­tio­neel, eco­no­misch, cul­tu­reel, po­li­tiek of a­nders­zins] an­de­ren?
 
 
 
 
12
Met welke keuze beschadig je [men­taal, fy­siek, in­tel­lec­tu­eel, prak­tisch, re­la­tio­neel, eco­no­misch, cul­tu­reel, po­lit­iek of an­ders­zins] je­zelf?
 
 
 
 
 *meerdere antwoorden mogelijk.

 
Keuzes maken
per­soon­lij­k
relationeel
zakelijk
cultureel
1
Welke keuze heeft je voorkeur?
 
 
 
 
2
Wat zijn de voor­waar­den?
 
 
 
 
3
Waar kies je voor?
 
 
 
 
4
Wat is je alternatief?
 
 
 
 

*meerdere antwoorden mogelijk.

Door op gezette tijden stil te staan op grond van welke argumenten jij je prio­riteiten bepaalt, en of die wel overeenkomen met je uitgangspositie en ba­sisopstelling, kun je je prioriteiten en keu­zes naar behoefte afbakenen en bij­sturen.