U bent hier

4.2.6 Reacties controleren

afbeelding van Elze
 
A
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
 
Leven is actie en reactie. De vraag is alleen hoe.
 
 
1
In den beginne waren er de sen­so­ri­sche waar­ne­min­gen* in het op­per­hoofd, daaruit ontstonden de mentale denkbeelden, voor­waar­den en ge­drags­re­gels in het interbrain, dat bleek de basis voor fysiek gedrag, gewoon­tes en ri­tu­e­len in de hersenstam en dat was het uitgangspunt voor de reticulair net­wer­ken­de ze­nuw­lei­der om de on-bewuste reacties au­to­noom in de ge­wen­ste ba­nen in het spinal cord* te reguleren. Om jouw mentale ID­(ee) via jouw fy­sie­ke entiteit zelfstandig, als jouw IDentiteit gestalte te ge­ven.
En toen begon de afstemming op an­dere (ID)en­ti­tei­ten. En de pro­ble­men want velen van hen hadden recht-­van-­de-­sterk­ste IDeeën­. Met als ge­volg dat je - met hulp van je For­ma­tio Re­ti­cu­la­ris, die al­les als een recht-­van-­de-sterk­ste ze­nuw­lei­der au­to­noom au­to­ma­ti­seert - vanaf je geboorte, ge­weld­(dad)­ig ma­ni­pu­la­tief on­der­wor­pen werd aan de één en on­der­deel werd van an­de­ren.
Daar sta je dan thalamisch met je oor­spron­kelijke ID(ee). Volkomen overruled door je interne net­werk in de recht-­van-­de-­sterk­ste-buitenwereld die (on)­be­wust jouw net­werk in de bin­nen­we­reld re­or­ga­ni­seert. Met andere woor­den, al je – al dan niet nood­ge­dwon­gen – aan­pas­singen aan wat je intrinsiek en ex­trin­siek sen­so­risch waarneemt zie je als een boe­merang in je fy­sie­ke sys­teem terug. En als je niet oppast vergiftigen ze je denk­beel­den, voorwaarden en ge­drags­regels erbij. Ben je he­le­maal in de Sa­piens ge­lo­geerd. Zie dat maar eens weer on­ge­daan te ma­ken.
 
We zijn een sen­so­ri­sche id-entiteit te­mid­den van andere sen­so­ri­sche id-­en­ti­tei­ten. Zoals wij vanuit onze denkbeelden en voor­waar­den reageren op anderen, re­a­ge­ren an­deren van­uit de hun­ne op ons. Reageer jij, ongeacht hoe an­de­ren reageren, hu­maan op de reacties van anderen?
 
 
Zo ja, onderzoek de consequenties op korte en lange ter­mijn voor jouw en anderen en waar je grens ligt.
Zo nu en dan: on­der­zoek de con­se­quen­ties op korte en lange ter­mijn voor jouw en anderen en je ge­loof­waar­dig­heid.
Zo nee, onderzoek de consequenties op korte en lange termijn voor jouw en anderen en of dat het je waard is.
1a
Reageren anderen in jouw netwerk, ongeacht hoe jij en an­de­ren reageren, hu­maan op de reacties van jouw en anderen?
 
 
Zo ja, onderzoek de consequenties op korte en lange ter­mijn voor jouw en hun en waar jouw en hun grens ligt.
Zo nu en dan: on­der­zoek de con­se­quen­ties op korte en lange ter­mijn voor hun ge­loof­waar­dig­heid.
Zo nee, onderzoek de con­se­quen­ties op korte en lange ter­mijn voor jouw en hun en of dat het je waard is.
2
Je – al dan niet zelf mentaal ontwikkelde – denkbeelden, voor­waar­den en ge­drags­re­gels in je interbrain worden voortdurend ge­con­fron­teerd met oude en nieuwe sen­so­rische informatie.
 
Ben jij je bewust hoe hu­maan of egoïstisch je intrinsiek en ex­trin­siek reageert op [intrinsieke en ex­trin­sieke] sen­so­ri­sche in­for­ma­tie? Zo nee, denk daarover na, zet de uitkomst in een ta­bel­vor­mig over­zicht, bepaal in hoeverre dat gewenst is of niet en pas je reacties in de gewenste vorm aan. Zo ja,
 
 
Laat je alleen die in­for­matie toe die in je denkraam te pas komt en gooi je de rest eruit?
Verwelkom je alle in­formatie met open armen maar pas je alleen toe wat je si­tu­a­tio­neel uitkomt?
Verwelkom je alle in­for­ma­tie met open armen en pas je je denkraam erop aan?
  
B
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
3
Zoals je denkbeelden, voor­waar­den en ge­drags­re­gels in je in­ter­brain een men­ta­le weer­spie­ge­ling zijn van lange termijn den­ken op basis van kortzichtige informatie uit het opperhoofd, zo zijn je ge­dragingen, ge­woon­tes en ri­tu­e­len in de her­sen­stam fy­siek een re­flex­ma­ti­ge terug­kaat­sing daarvan op de korte ter­mijn.
 
Voor korte termijn waar­ne­mers en uitvoerders duurt een eeuw een eeuwigheid. Juist daarom blijven ze zo'n eeuwigheid han­gen in kort­zich­tig gedrag, gewoontes en rituelen. Zijn jouw re­ac­ties ge­ba­seerd op kort­zichtig eigen belang?
 
 
Zo ja, onderzoek waar dat is ont­staan, of dat is wat je wenst, wat je eraan wilt en kunt doen en of dat recht­vaardig is.
Zo nu en dan: on­der­zoek wan­neer wel en niet, of dat is wat je wil en zo nee, wat je eraan wil en kunt ver­an­de­ren en of dat recht­vaar­dig is.
Zo nee, onderzoek waar je reacties op zijn ge­ba­seerd, of je er iets aan wil en kunt ver­an­de­ren en of dat recht­vaar­dig is.
3a
Zijn de re­ac­ties van anderen in jouw netwerk ge­ba­seerd op kort­zichtig eigen belang?
 
 
Zo ja, onderzoek waar hun re­ac­ties op zijn ge­ba­seerd, hoe jij daarop wil re­ageren en of dat recht­vaar­dig en ver­ant­woord is.
Zo nu en dan,on­der­zoek wan­neer wel en niet, of dat is wat je wil, hoe jij zelf wil re­a­ge­ren en of dat recht­vaar­dig en ver­ant­woord is.
Zo nee, onderzoek waar hun reacties op zijn gebaseerd, hoe je zelf wil re­a­ge­ren en of dat recht­vaar­dig en ver­ant­woord is.
4
Vertel me wie je net­werk was en is en ik vertel je wie je ge­wor­den bent. Zo zouden we het be­lang van keuzes hoe en met wie we reticulair netwerken kunnen de­fi­nië­ren. Want het venijn zit in de reticulaire staart. In de spi­nal ­cord -dansende zenuwleider die er (g)een staart*been* in ziet om de sen­so­ri­sche informatie van bui­ten­af van bin­nenuit te laten voort­be­we­gen door tha­la­misch te com­mu­ni­ce­ren hoe die – op lange en korte termijn - te verwerken en re­pre­sen­te­ren en pons­ach­tig te ba­lan­ce­ren tus­sen eigen en vreem­de reacties en medullaans te alar­me­ren dat je ook van je af kan slaan en steken als het moet.
 
Heeft jouw familiaire en maat­schap­pe­lij­ke netwerk een be­slis­sen­de in­vloed gehad op je denkbeelden en voor­waar­den en je ma­nier van reageren?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre dit is wat je ­wil, of je hieraan iets wil ver­anderen en zo ja wat en breng dit staps­ge­wijs in prak­tijk.
Zo nu en dan: on­der­zoek in hoeverre je hier zelf de hand in hebt gehad, of je dit wil ver­an­deren en zo ja wat en breng dit in praktijk.
Zo nee, on­der­zoek in hoeverre jij in­vloed hebt op an­de­ren, of je hieraan iets wil ver­anderen en zo ja wat en breng dit in prak­tijk.
 
C
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
5
Een groot deel van onze reacties verlopen non­ver­baal. Al vanaf ons ontstaan roepen wij bedoeld of onbedoeld reacties op. Ver­vol­gens blijkt het een kleine stap naar bewust signalen geven en ont­van­gen. Eerst nog in de baar­moe­der, later daarbuiten. Som­mi­ge zijn gewenst, andere on­ge­wenst. Ge­lei­de­lijk aan leren wij steeds beter te be­grij­pen, in­ter­preteren, com­mu­ni­ce­ren en re­a­geren. Leren wij duidelijk te maken wat wij wllen en wat niet. Wat en wie wanneer beschadigend is en wat en wie wanneer niet. Le­ren we hoe we gren­zen moe­ten stellen en welke weg we willen gaan en welke niet. Leren we wat anderen willen en niet. Hoe, wat en met wie we over­een­stem­men en hoe, wat en met wie niet. Leren we samen-werken en afstand houden en af­spra­ken maken en nakomen.
 
Ben je je bewust van de nonverbale reacties van jezelf?
 
 
Zo nee, onderzoek je stem­min­gen en de oorzaak daar­van, ob­ser­veer hoe je kijkt en be­weegt, koppel dit aan elkaar en kijk hoe anderen daarop re­ageren. Beantwoord dan zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe humaan, egoïstisch of struis­vo­ge­lig de­ze reacties zijn, hoe je ermee om­gaat en bent om­ge­gaan en hoe je er in de nabije toekomst mee wil omgaan.
5a
Ben je je bewust van de nonverbale reacties van anderen?
 
 
Zo nee, onderzoek hun stem­min­gen en de oorzaak daar­van, ob­ser­veer hoe ze kijken en be­wegen, koppel dit aan elkaar en kijk hoe jij daarop reageert. Ga dan naar zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe humaan, egoïstisch of struisvogelig deze reacties zijn, hoe jij ermee om­gaat en bent om­ge­gaan en hoe je er in de nabije toekomst mee wil omgaan.
6
Zodra wij zelfstandig de reticulaire weg van kop naar staart en vice-versa opgaan krijgen we te maken met – al dan niet ge­we­ten­loos ge­groe­peerde – netwerk­re­gels. Uit historisch ge­woon­te­recht ontstane en/of bewust gecreëerde afspraken over hoe we nu en in de nabije toe­komst met elkaar om­gaan en in­for­matie en anderszins over­dra­gen en onder welke voorwaarden.
 
Ben je je bewust van de – uit historisch gewoonterecht ontstane en/of bewust gecreëerde – netwerkregels van jezelf en het net­werk waar je deel van uit­maakt en/of uitmaakte?
 
 
Zo nee, zet in een tabelvormig overzicht op een rij wat jouw netwerkregels waren en zijn en wat die van het netwerk waar je deel van uitmaakt en ga dan naar zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe humaan en/of egoïstisch deze net­werk­re­gels zijn, hoe je ermee om­gaat en bent om­ge­gaan en hoe je er in de nabije toekomst mee wil omgaan.
 
D
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
7
Het – al dan niet gewetenloos gereticuleerde – netwerk waar je deel van uitmaakt functioneert (on)bewust als een intrinsieke zenuwleider. Om in de terminologie van Freud te spreken, als een superego die als een Pater Familias centrisch in je in­ter­brain zetelt om – via de constante ponsbrug van Varolio* – Über jouw Ich, [en dat van an­dere familie­le­den] te re­ge­ren en jou – met hulp van tha­la­mus denkbeelden – 'Gyrusale' voor­waar­den te dicteren.
 
Ben je je bewust van je nonverbale reacties op de [zenuw]­lei­der van je net­werk-­groep?
 
 
Zo nee, onderzoek je stem­min­gen en de oorzaak daar­van, ob­ser­veer hoe je re­a­geert en waarop, wat en hoe je sig­na­leert, kop­pel dit aan elkaar, kijk hoe de [zenuw]leider daar­op re­ageert en ga naar zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe humaan, egoïstisch of struisvogelig deze reacties zijn, hoe gelijkwaardig, on­der­da­nig of vechtlustig je ermee om­gaat en bent om­ge­gaan en hoe je er in de nabije toekomst mee wil omgaan.
7a
Ben je je bewust van de nonverbale reacties van de [zenuw]­lei­der van je net­werk-­groep?
 
 
Zo nee, onderzoek zijn of haar stem­min­gen en de oorzaak daarvan, ob­ser­veer hoe hij/zij reageert en waarop, wat en hoe hij/zij signaleert, kop­pel dit aan elkaar, kijk hoe je daar­op re­ageert en ga dan naar zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe hu­maan, egoïstisch of struisvogelig deze reacties zijn, hoe gelijkwaardig, on­der­da­nig of vechtlustig je ermee om­gaat en bent om­ge­gaan en hoe je er in de nabije toekomst mee wil omgaan.
8
Culturen zijn – al dan niet gewetenloos communi(sti)cerende en regulerende netwerken die onderling en naar anderen toe ge­woon­te­ge­trou­we acties en reacties uit­lok­ken en daarop re­a­ge­ren.
Integer Com­petent Handelende netwerken/culturen wekken vertrouwen en ac­tiveren tot zelf en anderen niet beschadigend sa­men­wer­ken.
Inventief Concur­re­rend Handelen zet aan tot Su­per­ego­-cen­tri­sche net­werken/culturen die onderdanige en be­vro­ren re­ac­ties uit­lok­ken en [vervolgens] vecht­lus­tige en vluch­ten­de re­ac­ties op­roe­pen waar de Su­per­e­go-­cen­trische [ze­nuw]­lei­der de vruch­ten van mag plukken en Es/Ich de klap­pen van mag/moet opvan­gen.
 
Ben jij je bewust van je nonverbale reacties op de net­werk­re­gels en gewoontes van jouw en andere netwerken/culturen?
 
 
Zo nee, onderzoek de mo­ti­va­tie van net­werk­re­gels en ge­woon­tes, ob­ser­veer hoe je daar­op re­a­geert, kop­pel dit aan elkaar en kijk hoe net­wer­ken/culturen op jou re­a­geren en ga dan naar zo ja.
Zo ja, onderzoek hoe hu­maan, egoïstisch of struisvogelig je re­acties zijn en wat de oorzaak is, wat de acties en reacties van de net­wer­ken/culturen wa­ren en zijn en hoe je er in de nabije toe­komst mee wil om­gaan.
 
E
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
9
Hét grote voorbeeld hoe Inventief Concur­re­rend Handelen aan­zet tot Su­per­ego­-cen­tri­sche net­werken en culturen is de homo sapiens. De homo sapiens heeft een micro-organistische creatie van zich­zelf ge­maakt. Een zicht­bare uitvoering van een virus - dat neu­tr­(in)­aal staat tegenover geweldDADigheid - en een bac­te­rie dat zich a(u)tomatisch onderwerpt, onder het geMOMpel: 'oor­deelt niet opdat* gij niet beoordeeld worde', 'wie zichzelf ver­hoogt zal* ver­nederd wor­den maar wie zichzelf ver­ne­dert zal ver­hoogd wor­den'.
Een manisch-depressieve ÜBER-­ICH versie van een sadomasochistische vader en zoon in zand­lo­per-­for­maat. Een bacteriofaag gewoontemens met een ja­nus­kop waar de we­reld geen steek wijzer en geen mil­liseconde recht­vaar­di­ger van ­wor­dt. In­te­gen­deel, niet alleen be­con­cur­re­ren ze elkaar naar het leven, ze reageren hun frustraties over hun in­trin­sie­ke ge­touw­trek ook una­niem af door gezamenlijk ten strijde te trek­ken tegen het ES, Freuds Energie Stroomlijnende kind van de re­ke­ning... als sa­do­ma­so­chis­tische uit­laat­klep.
Zoiets kan alleen een homo-sapiens ver­zin­nen. Want ooit waren we een Energie Stroomlijnend kind en velen daarvan worden ouder en dan kun je die energiestromen maar wat goed gebruiken. Maar in het cul­turele netwerk van de homo sapiens word je daar niet veel wijzer van. Die verspillen alleen maar.
 
Verspil jij je energie aan soortgelijke gewoontes?
 
 
Zo nee, maak een tabelvormig overzicht wat je be­reikt hebt en hoe en in hoeverre dat jezelf en anderen beschadigend was.
Zo ja, maak een tabelvormig overzicht hoe vaak en waarom, on­der­zoek je ar­gu­men­ten en denk na of je zo door wil gaan.
10
Intrinsieke motivatie* op basis van [thalamisch] zelfstandig ont­wik­kel­de denk­beelden, doelstellingen en voorwaarden leidt tot ple­zier in het uitvoeren ervan, grote mate van concentratie, ge­voel van ei­gen­waarde en trots op het resultaat en meer cre­a­ti­vi­teit. Dit is een doorn in het oog van Superego's want die koes­teren het den­kbeeld de beste te zijn. Zij doen er dan ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen en te houden.
 
Kun jij op bovenstaande wijze intrinsiek gemotiveerd blijven re­a­geren en functioneren als je zowel van bin­nen­uit, vanuit de her­in­ne­ringen en gewoontes, als van buitenaf, met Su­per­ego-­cen­tri­sche me­tho­den, bestookt wordt met agressief ma­ni­pu­le­ren­de en con­cur­rerende sig­na­len, te­genwerkingen en boy­cots?
 
 
Zo nee, zet in een ta­bel­vor­mig over­zicht op een rij wat de ge­vol­gen zijn, wat de prijs is die je ervoor hebt be­taald en hoe je ermee bent om­gegaan.
Zo ja, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij: wat het je men­taal, fysiek en maatschappelijk ge­kost heeft en wat het heeft op­ge­le­verd.
  
F
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
11
Recht-­van-­de-­sterk­ste aanhangers pro­beren [potentiële] con­cur­ren­ten de loef af te steken door met ex­trin­sie­ke beloningen en sancties de in­trin­sieke motivatie uit te doven en 'onschadelijk' te maken. Van daaruit is het een kleine stap naar de creatie van ver­sla­vin­gen, be­lo­ning­beheer en -strijd, bezetenheid, over­moe­dig­heid naast ge­brek aan ei­gen­waarde, fatalisme en haat en nijd in plaats van plezier en vlijt. Resultaat: rup­sjes-­nooit-­ge­noeg die eeuwig in strijd zijn met zich­zelf en met el­kaar.
 
Ben jij makkelijk te beïnvloeden met extrinsieke waarderingen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij aan jouw en/of anderen?
 
 
Zo nee, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij hoe an­de­ren daarmee zijn omgegaan en hoe jij daar­op hebt ge­re­a­geerd en kijk of je daar nog iets aan wil ver­an­de­ren.
Zo ja, onderzoek je intrinsieke motivatie, hoe je dat waar­deert, hoe anderen dat be­oor­de­len en in welke mate je je laat mee­sle­pen door kwaad­aar­dige be­doe­lin­gen van an­de­ren.
12
Conform genesis 1:26 [bijbel] worden we dag in dag uit ge­con­fron­teerd met dictatoriaal 'over de aarde en alles wat daarin, daarop en daar­bo­ven leeft' heersende homo sapiens. De sa­piens-familie pakt het thalamische hart-­gron­dig aan. Het re­sul­taat is een recht-­van-­de-­sterk­ste soort met geweldDADig ge­cul­ti­veerde ge­nen en een Superego-centrisch hart dat niets van de stamboom der kennis van goed en kwaad wil w-eten, want als je 'nichts ge­wusst' hebt ben je ook ner­gens verantwoordelijk voor. Kun je va­ders zon­d­(en)­vloed gen-eraliserend over jouw aarde laten lo­pen zonder dat er haan naar kraait of een hen naar ka­kelt. Want die kijken wel uit, die weten wat ze in hun mid­den heb­ben. Wat voor tha­la­mische denk­beelden gyrusale [voor]­va­ders erop na houden en wat voor gy­ru­sa­le voor­waar­den er aan tha­la­mus denk­beel­den worden ge­steld.
 
Onze [thalamische] lange termijn denkbeelden zijn intrinsiek re­ti­cu­lair in­ge­snoerd door de extrinsieke korte termijn voor­waar­den en beloningen van [gyrus cinguli en] anderen. Hoe reageer jij, zet jij intrinsiek je lan­ge-­ter­mijn denkbeelden en doel­stel­lin­gen opzij voor extrinsieke kor­te-­ter­mijn voorwaarden en – al dan niet god­de­lijke – be­lo­nin­gen [om de heerser te zijn, te worden en/of te blijven over al wat leeft bijvoorbeeld]?
 
 
 
G
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
13
Hoe makkelijker je te beïnvloeden bent met extrinsieke waar­de­rin­gen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij,
hoe verder je ver­wij­derd raakt van je intrinsieke motivatie en plezier,
hoe af­han­ke­lij­ker je je opstelt ten opzichte van extrinsieke motivatie en ple­zier,
hoe meer je baalt en strijdt als je dat niet krijgt,
hoe kort­zich­ti­ger je wordt,
hoe langer je aan strijdlustige ge­woon­tes en hemelse be­lo­nin­gen blijft hangen,
 
des te sterker degene die jouw en anderen beloont,
des te meer gewoonterechten voor de­gene ­die jouw en anderen het meest en het langst beloont,
des te goddelijker zijn of haar voetstuk.
 
Onder het motto het voorbeeld van een goddelijk waarderende IDentiteit doet god­de­lijk IDentiek volgen, heeft de ho­mo-­sa­piens van ex­trin­sie­ke waar­deringen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij een god­delijk ge­woon­te­recht gemaakt en dat ver­vol­gens op een recht-­van-­de-­sterk­ste voetstuk ge­zet. Vond en/of vind jij ex­trin­sie­ke waar­de­ringen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij belangrijk?
 
 
Zo nee, zet in een tabelvormig overzicht hoeveel ex­trinsieke waarderingen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij je van jongs af aan hebt gehad, hoe je daar­op hebt ge­re­a­geerd en of je weer zo zou re­a­ge­ren.
Zo ja, zet in een tabelvormig overzicht hoeveel ex­trinsieke waarderingen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij je van jongs af aan hebt gehad, of dat vol­doen­de was in jouw ogen en hoe je daar­op hebt ge­re­a­geerd.
13a
Hoe waardeer en beloon jij anderen? Denk na over wanneer, hoe en onder welke voor­waar­den jij anderen waardeert en be­loont. En waar je grenzen liggen. Wat voor jouw nog acceptabel is en wat niet. En wat jij door de vingers ziet. Doe dat zowel voor personen als voor instituten, or­ga­ni­sa­ties en overheden; uit het heden en het verleden. Zet de uitkomsten in een ta­bel­vor­mig over­zicht.
 
 
13b
Hoe waarderen en belonen anderen in je netwerk-omgeving jouw en an­deren? Denk na over wanneer, hoe en onder welke voor­waar­den zij anderen waarderen en belonen. En waar hun grenzen liggen. Wat voor hun nog acceptabel is wat niet. En wat ze door de vingers zien. Doe dat zowel voor personen als voor instituten, or­ga­ni­sa­ties en overheden; uit het heden en het ver­le­den. Zet de uitkomsten in een ta­bel­vor­mig over­zicht.
 
 
13c
Observeer jezelf in je dagelijkse denken en doen, hoe je an­de­ren waardeert en beloont. Wat je acceptabel vindt van jezelf en wat niet.
 
 
13d
Observeer anderen in je netwerk-omgeving in hun dagelijkse denken en doen, hoe ze an­de­ren waarderen en belonen. Wat ze ac­cep­ta­bel vinden en wat niet.
 
 
13e
Observeer hoe afhankelijk je bent van waarderingen en be­lo­nin­gen. Wat er inwendig met je gebeurt en hoe je je op­stelt als je niet die waar­de­ring en beloning krijgt die je verwacht.
 
 
13f
Observeer hoe afhankelijk anderen in je netwerk-omgeving zijn van waar­de­ringen en be­lo­nin­gen. En hoe ze zich op­stel­len als ze niet die waar­de­ring en beloning krijgen die ze verwachten.
 
 
 
H
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
14
De homo sapiens heeft de micro-organistische traditie voort­ge­zet door van ex­trin­sieke waarderingen, be­lo­nin­gen en wat dies meer zij een beestachtig recht-van-de-sterkste machts­mid­del te maken en dat als sapiens ge­woonterecht te cultiveren en als goddelijke evolutie te kwalificeren. Maar iemand die evolutie ver­een­zel­vigt en uitlegt als recht-­van-­de-­sterkste voor­waar­den om als fitste te overleven leeft in illu­sies.
In­di­vi­du­en die recht-­van-­de-­sterk­ste me­tho­den hanteren zijn lo­sers. Er is im­mers altijd baas boven baas, [goddelijke] ou­der bo­ven [goddelijke] ou­der, [duivels] beest boven [duivels] beest, or­ga­nisme boven organisme, element boven element en [strijd­lus­ti­ge] sa­men­werking boven [strijdlustige] samenwerking. Ook al speel je, conform vele zich­zelf en an­de­ren re­ligieus aan­bid­den­de dictators en dic­ta­tu­ren, op 'god­de­lij­ke' wijze Pla­toon­se struis­vo­gel en weet je van de So­cra­tische prins geen kwaad als het je uit­komt, de recht-­van-­de-­sterk­ste werkelijkheid wordt er niet min­der manipulatief beschadigend van.
Hoe [re­ti­cu­lair] boei­end hun zie­li­ge suc­ces­ver­haal­tjes ook mo­gen zijn, individuen die met hun denkbeelden en voorwaarden niet ver­der kij­ken dan naar ei­gen [groeps]­be­lang, kun­nen op kor­te ter­mijn mis­schien suc­ces heb­ben [onder het mom 'het zal mijn tijd wel duren'], op de lange ter­mijn del­ven ze mas­saal het onderspit, zo­als de uit­ster­ving van de Di­no­sau­riers en vele an­de­ren voor en na hen heb­ben la­ten zien.
Want sur­vi­val of the fit­test gaat niet om over­le­ven van degenen die het best zijn aan­ge­past aan [het recht-­van-­de-­sterk­ste in] de om­geving, maar om 'sur­vi­val of the jus­tist', degene die op de meest recht­vaar­dige en minst be­scha­digende wijze op zichzelf en de om­geving is af­ge­stemd, want dat kost intrinsiek de minste stress en ex­trin­siek de minste strijd en dus de meeste kans op duurzaam aan­ge­naam overleven met jezelf en met elkaar.
 
Reageer jij intrinsiek en extrinsiek op de meest recht­vaar­dige en minst be­scha­digende wijze op jezelf en je [netwerk]om­geving?
 
 
Zo nee, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij hoe je in di­ver­se situaties ge­re­a­geerd hebt en waarom en hoe an­de­ren daarop re­a­geer­den.
Zo ja, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij hoe je in di­ver­se situaties ge­re­a­geerd hebt en waarom en hoe anderen daarop re­a­geer­den.
14a
Reageren de mensen in je netwerk-omgeving op de meest recht­vaar­dige en minst be­scha­digende wijze op jouw en an­de­ren in hun net­werk­om­geving?
 
 
Zo nee, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij hoe ze in di­ver­se situaties ge­re­a­geerd hebben en waarom, hoe jij dat ervaren hebt en hoe jij en an­de­ren daarop re­a­geer­den.
Zo ja, zet in een tabelvormig over­zicht op een rij hoe ze in di­ver­se situaties ge­re­a­geerd hebben en waarom, hoe jij dat ervaren hebt en hoe jij en an­de­ren daarop re­a­geer­den.
  
I
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
15
In de recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur van homo-sapiens gaat de sur­vi­val of the fittest de Superego-centrische strijd aan om de EnergieStromen van de survival of the justist te boycotten met als argument dat de homo sapiens zijn intrinsieke denk­beelden heeft op­ge­of­ferd en aan­ge­past aan strijd­lus­tigen en dus beter en goddelijker is dan de intrinsiek func­tio­ne­rende en extrinsiek informerende hetero hu­ma­ni­si­mus die zich daarvan distantieert.
Omdat ze daar geen energie in willen steken en tegen Su­per­ego-­centrische windmolens vechten, water naar de zee dragen is, dat strijd geen on­recht­vaar­dig­heid snijdt maar kwaad bloed zet en gedeelde onrechtvaardigheid dub­be­le on­recht­vaar­dig­heid is, en praten ook dweilen met de kraan open is, want je kunt pra­ten als brugman, dat is ko­ren op de molen van Su­per­ego's want die hebben immers al­leen maar strijdlust in hun kop, die willen dat je de waarheid geweld aan doet en hun naar de mond praat en je tijd en energie verspilt.... aan vergeven en vergeten, maar dat is vergeefse moei­te.
 
Om hun recht-­van-­de-­sterk­ste cultuur in stand te hou­den en kracht bij te zetten heeft de homo sapiens een aantal gen-iale maatregelen in het brein gepositioneerd. Dit zijn:
  1. Denkbeelden: belemmeren en boycotten van intrinsieke mo­ti­va­tie [re­ti­culaire formatie - thalamus]

  2. Voorwaarden: in­for­ma­tie niet of selectief onder leiding van het recht-­van-­de-­sterk­ste netwerk doorgeven [formatio re­ti­cu­la­ris],

  3. Gedragscodes: waarderen en belonen van die-genen die homo sa­piens recht-­van-­de-­sterk­ste netwerk aanbidden en strijd­lus­tig in stand hou­den [gyrus cinguli],

  4. Gewoontes: met mentale en fysieke middelen afstraffen, uitschakelen en vernietigen van die-genen die op recht­vaar­dige, je­zelf en anderen niet beschadigende wij­ze func­ti­o­ne­ren en reageren naar anderen [epifyse – bloed­her­sen­bar­rière – au­to­im­muun­ziek­ten*].

 
Want door geen of verkeerde informatie te verschaffen en door­ te ge­ven, hebben anderen geen of verkeerde informatie om die in­trin­siek ge­mo­ti­veerd in kennis om te zetten. Met als gevolg, geen re­den voor in­trin­sieke zelfwaar­de­rin­gen, -be­lo­nin­gen en wat dies meer zij [tenzij ze roeien met de mogelijkheden die ze heb­ben] en geen positief opbouwende en stimulerende in­for­ma­tie voor an­de­ren, want die wordt sowieso gesaboteerd.
Opdat nie­mand kan leren op recht­vaar­dige, je­zelf en anderen niet be­scha­di­gen­de wijze te func­ti­o­ne­ren en te re­a­ge­ren. Want alleen als ie­der­een gefocust is op een externe bron [een recht-­van-­de-­sterk­ste bron die jou alleen waar­deert en be­loont als je de strijd aangaat met je in­trin­sie­ke zelf, en jou al­leen die in­for­matie ver­schaft die past in de strijd te­gen alles wat sterker is: het in­trin­sie­ke zelf van jou en al die an­de­ren] is de zwakkeling de baas.
De ex­trin­sie­keling die met valse voor­wend­selen de sterk­ste pro­beert te zijn. Een vals zelf voor wie het ex­trin­sieke slechts een middel is om een intrinsiek doel te be­rei­ken. En dat zit intrinsiek geïnformeerd binnenin.
 
Heb jij je – al dan niet uit overlevingsmotieven – zodanig ge­ï­den­ti­fi­ceerd met de recht-van-de-sterkste aan­hangers dat je au­to-­im­muun reageert op je eigen intrinsieke denkbeelden en mo­ti­va­tie en strijd­lustig op mensen die er andere denk­beel­den en voor­waar­den op na houden dan vergoddelijkte sa­piens?
 
 
Zo nee, onderzoek de denk­beelden van je net­werk-­om­ge­ving, in hoeverre je daarvan afwijkt en hoe veilig je in­trin­siek en extrinsiek kan leven volgens ei­gen denk­beel­den en voorwaarden.
Zo ja, onderzoek je motivatie, de intrinsieke en extrinsieke ge­vol­gen ervan en je mo­ge­lijk­he­den om op jezelf en anderen niet be­scha­di­gende wijze vol­gens in­trin­siek ge­mo­ti­veerde denk­beel­den verder te gaan.
15a
Onderzoek hoe je mentaal en fysiek reageert als je er andere denkbeelden op na houdt dan anderen in je net­werk-­om­ge­ving, en hoe je er mee om wil gaan en maak zonodig een stap­pen­plan om dat naar wens bij te stu­ren.
 
 
15b
Onderzoek hoe je mentaal en fysiek reageert als je er andere voorwaarden op na houdt dan anderen in je net­werk-­om­ge­ving, en hoe je er mee om wil gaan en maak zonodig een stap­pen­plan om dat naar wens bij te stu­ren.
 
 
15c
Onderzoek hoe je mentaal en fysiek reageert als je er ander gedrag op na houdt dan anderen in je net­werk-­om­ge­ving, en hoe je er mee om wil gaan en maak zonodig een stap­pen­plan om dat naar wens bij te stu­ren.
 
 
15d
Onderzoek hoe je mentaal en fysiek reageert als je er andere gewoontes op na houdt dan anderen in je net­werk-­om­ge­ving, en hoe je er mee om wil gaan en maak zonodig een stap­pen­plan om dat naar wens bij te stu­ren.
 
 
15e
Onderzoek hoe je omgaat met je eigen leugens, fouten, pes­te­rij­en, sabotages en anderen buitensluiten.
 
 
15f
Onderzoek hoe je omgaat met leugens, fouten, pes­te­rij­en, sa­bo­tages en an­deren buitensluiten van anderen in je net­werk-­om­ge­ving.
 
 
15g
Onderzoek hoe je omgaat met leugens, fouten, pes­te­rij­en, sa­bo­ta­ges en anderen buitensluiten van anderen buiten je net­werk-­om­ge­ving.
 
 
15h
Onderzoek hoe anderen in je netwerk-omgeving omgaan met hun eigen leugens, fouten, pes­te­rij­en, sabotages en anderen buitensluiten.
 
 
15i
Onderzoek hoe anderen in je netwerk-omgeving omgaan met leugens, fouten, pes­te­rij­en, sabotages en anderen buitensluiten van jouw en anderen in hun net­werk-­om­ge­ving.
 
 
15j
Onderzoek hoe anderen in je netwerk-omgeving omgaan met leugens, fouten, pes­te­rij­en, sabotages en anderen buitensluiten van an­de­ren buiten hun net­werk-­om­ge­ving.
 
 
  
J
Zelf-kritisch reacties controleren
humaan en egoïstisch
ja
nee
16
Rechtvaardig overleven in een recht-­van-­de-­sterk­ste wereld is geen sinecure. Survival of the justist vereist immers op een recht­vaar­di­ge wijze leven en afstemmen op de omstandigheden in je netwerk-omgeving en rechtvaardig roeien met de mo­ge­lijk­he­den die je hebt.
In een wereld die dood en ­ver­derf zaait om een goddelijk heerszuchtige po­si­tie te ver­o­ve­ren [om degene te zijn die anderen geweldDADig aan zich on­der­werpt, die be­loont en waardeert en je allerlei gun­sten geeft als je doet wat hij of zij zegt, maar een mee­do­gen­lo­ze strijd met je aan­gaat als je dat niet doet] vereist dat heel wat hoofd­bre­kens.
Geen won­der dat de hersenpan van de ho­mo-­sa­piens is gegroeid. Alleen niet ge­noeg om er een rechtvaardige sa­men­le­ving van te ma­ken. Daar heb je rechtvaardigen voor no­dig. Niet om de wan­da­den van de homo sapiens goed te pra­ten zoals zij­zelf doel­be­wust doen, maar om samen met andere recht­vaar­di­gen de denk­beel­den van he­tero hu­ma­ni­si­mus over een rechtvaardige we­reld Energiek vorm te geven en hu­maan-­recht­vaardig te Stroom­lij­nen.
Want van Su­per­ego-­centrische ho­mo-sapiens die con­stant ÜBER ICH willen regeren krijgt ES alleen maar een kwaad­aar­di­ge erf­goed-­re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.
 
Voortdurend worden opgejaagd als je niet doet wat de zichzelf en elkaar ver­goddelijkende extrinsiekelingen willen eist zijn fy­sieke en mentale tol. Je hebt er een heel scala aan hormonen en andere chemische stoffen voor nodig om je te waarschuwen, voldoende energie en uit­hou­dingsvermogen te geven en je ge­heugencapaciteit op peil te houden en te verbeteren. Het gevolg is een heel scala aan waarschuwingssignalen die je denk­beel­den en voorwaarden ondersteunen. Kun jij, zonder erdoor over­mand te worden, overweg met gevoelens als angst, boos­heid, triestheid, blijheid, jaloezie, af­gunst, afkeer/walging en leed­ver­maak van jezelf en/of anderen in je net­werk-­om­ge­ving?
 
 
Zo nee, onderzoek op welke manier iets je 'raakt' en waar­om en hoe je daarmee omgaat, label dat en zet elk 'raakvlak' in een ta­belvormig overzicht en ga dan naar zo ja.
Zo ja, onderzoek wat het in­trin­sie­ke en extrinsieke effect er­van is, of het aan het doel be­ant­woord, hoe anderen erop reageren en of je er iets aan wil veranderen en zo ja wat.
16a
Kan jouw netwerk-omgeving, zonder erdoor over­mand te wor­den, overweg met gevoelens als angst, boosheid, triestheid, blij­heid, jaloezie, af­gunst, afkeer/walging en leedvermaak van zich­zelf en/of an­de­ren?
 
 
Zo nee, onderzoek op welke manier iets hun 'raakt' en waar­om en hoe jij daarmee omgaat.
Zo ja, onderzoek hoe ze re­a­ge­ren, wat het effect er­van is en of dat is wat ze beogen.
16b
Onderzoek hoe jij omgaat met gevoelens als angst, boos­heid, triestheid, blij­heid, jaloezie, af­gunst, afkeer/walging en leed­ver­maak. Zowel met die van jezelf, met die van anderen in je net­werk-­om­geving, als met die van anderen buiten je net­werk-­om­ge­ving.
 
 
16c
Onderzoek hoe anderen in je netwerk-omgeving omgaan met gevoelens als angst, boos­heid, triestheid, blij­heid, jaloezie, af­gunst, afkeer/walging en leedvermaak. Zowel van die van zich­zelf, met die van an­deren in hun netwerk-omgeving, als met die van anderen buiten hun net­werk-­om­ge­ving.
 
 
16d
Onderzoek hoe anderen buiten je netwerk-omgeving omgaan met gevoelens als angst, boos­heid, triestheid, blij­heid, jaloezie, af­gunst, afkeer/walging en leedvermaak van jouw en anderen in je net­werk-­om­ge­ving. Zowel van die van zichzelf, met die van anderen in hun netwerk-omgeving, als met die van anderen bui­ten hun net­werk-­omgeving.
 
 
 
Door dagelijks stil te staan bij de reacties van jezelf en an­de­ren en hoe jij en anderen daar­mee omgaan kun je waar nodig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­schadigingen aan jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.
 
** 
Want een gewaarschuwd mens telt voor eerst denken dan doen, als je [naar het voor­beeld van Je­zus, con­form al die andere [religieuze] va­der-­aan­bidders] de [denk]fou­ten van Pater Fa­mi­li­as en zijn sa­pien­se ad­der­en­ge­broed* net zo kin­der­lijk* ver­geeft* als de on­we­tend­heid* van je­zelf en an­deren, om­dat je denkt daar ge-­lei­de(r)-­lijk net zo uit­ver­ko­ren voor­deel­tjes mee te kunnen be­ha­len als Mater Familias en haar vol­ge­lin­gen. Als je niet ge­ko­men bent om vre­de te bren­gen maar om, met een god­delijk pa­triar­chi­sch zwaard*, twee­dracht* te zaai­en tussen Pa­ter­na­lis­tisch den­ken en Ma­ter­nalistisch doen, dan hang je.
Want het is kinderlijk een­vou­di­g* om je van de dom­me te hou­den door te zeg­gen, 'mijn naam is haas', 'ich hab es nicht ge­wusst'. De 'ar­men' van [de] geest* varen er wel bij. Zo kunnen ze immers doen wat ze niet laten willen. Geen haan die er naar kraait of hen die er naar kakelt. Tenzij ze als een pa­ter­na­lis­tische haan­tje-­de-voor­ste het ma­ter­na­lis­ti­sche ko­nin­krijk der he­me­len op aarde willen toe-­ei­ge­nen natuurlijk. 
Want dat is van hem. Van de ge­we­ten­loze ge­woon­tes [van Haan­tje-­de-­voorste en zijn die­na­ren] dus. Daarom is het tha­la­misch den­ken­de hart* van zijn Homo-Sa­piense kip­pen­hok ook zo vol ge­we­ten­loos­heid gestouwd dat zijn gy­ru­sa­le mond er al doende vi­raal van over­loopt.
Dat krijg je er namelijk van als je de ge­we­ten­lo­ze ge­woontes van Dui­vel­se Do­mo­ren in Patriarchen-Stand houdt. Dan kun je niet an­ders meer dan – on­der het mom 'geef des ge­we­ten­lo­zen wat des ge­we­ten­lo­zen is – de ge­we­ten­loos­heid van ma­ter­na­lis­ti­sche moe­ders en hun con­for­mis­tische kin­de­ren ver­ge­ven en die van pa­ter­na­lis­ti­sche va­ders strijdlustig aanbidden.
 
Want dat zijn de con­se­quen­ties als je je van de dom­me houdt en je­zelf zo ge­ring ach­t als een kind, als het je uitkomt, ben je de groot­ste* dom­oor in het ko­nin­krijk der god­de­lijk ge­we­ten­lo­ze 'he­mel­en' vóór je het in de be­zwaar­de hersengaten van de beest­achtig geaarde familie Sa­piens hebt.