U bent hier

4.2.1 Denkbeelden controleren

afbeelding van Elze
 
A
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
ja
nee
 
Leven is denkbeelden samenstellen. De vraag is alleen welke.
 
 
1
Je hebt waardevolle waarnemingen en waardeloze.
 
Kun jij her­in­ne­ren welke sig­na­len, denk­beel­den, voorwaarden, gedragingen, ge­woontes en reacties jij vanaf je ge­boor­te waar­de­vol vond en wel­ke waardeloos?
 
 
1a
Zo ja, ga in gedachten terug naar het begin van je leven en maak een tabel met waardevolle en waardeloze signalen, denk­beel­den, voorwaarden, gedragingen, gewoontes en reacties waar je in de loop van je leven mee te maken hebt gehad. Maak on­der­scheid tussen de sig­na­len, denk­beel­den, voorwaarden, gedragingen, ge­woontes en reacties van je­zelf en die van an­de­ren.
 
 
1b
Zo nee, maak een tabel met sig­na­len, denkbeelden, voor­waar­den, gedragingen, gewoontes en reacties die je nu waardevol en waar­de­loos vindt en ga stuk voor stuk na hoe lang jij dat al vindt en waar dat in jouw her­in­nering be­gon. Maak onderscheid tus­sen de signalen, denk­beel­den, voor­waar­den, gedragingen, ge­woon­tes en reacties van jezelf en die van an­de­ren.
 
 
 
 
 
 
2
Kun je onderscheid maken tussen feitelijke en fictieve signalen, denkbeelden,gedragingen, voorwaarden, gewoontes en re­ac­ties? Zo nee, lees de uitleiding en denk erover na aan de hand van de di­ver­se vra­gen in zelf­ma­na­ge­ment. Zo ja,
 
 
2a
Kun je aangeven welke signalen, denkbeelden, voorwaarden, ge­dragingen, gewoontes en reacties een feit zijn volgens jouw en welke fictie? Zo nee, onderzoek dat en zet de uit­komst in een ta­bel.
 
 
2b
Kun je aangeven welke signalen, denkbeelden, voorwaarden, gedragingen, ge­woontes en reacties volgens anderen een feit zijn en welke fictie? Zo nee, onderzoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
2c
Kun je aangeven welke signalen, denkbeelden, voorwaarden gedragingen, ge­woon­tes en reacties geen feit zijn volgens jouw maar wel een hy­pothese? Zo nee, on­der­zoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
2d
Kun je aangeven welke signalen, denkbeelden, voor­waar­den, gedragingen, gewoontes en reacties volgens an­de­ren geen feit zijn maar wel een hypothese? Zo nee, on­der­zoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
 
 
 
 
3
Kun je onderscheid maken tussen positieve feiten, ficties en hy­po­the­sesen negatieve? Zo nee, lees de uitleiding en denk er­o­ver na aan de hand van de di­ver­se vra­gen in zelf­ma­na­ge­ment. Zo ja,
 
 
3a
Kun je aangeven welke fei­ten, ficties en hypotheses jij positief vindt en welke negatief? Zo nee, onderzoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
3b
Kun je aangeven welke fei­ten, ficties en hypotheses anderen po­si­tief vinden en welke ne­ga­tief? Zo nee, on­der­zoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
 
 
 
 
4
Kun je de gevolgen overzien van de positieve en negatieve fei­ten, ficties en hy­po­the­ses? Zo nee, lees de uitleiding en denk ero­ver na aan de hand van de di­ver­se vra­gen in zelf­ma­na­ge­ment. Zo ja,
 
 
4a
Kun je aangeven welke fei­ten, ficties en hypotheses naar jouw mening positieve en ne­ga­tieve ge­vol­gen heeft voor jouw en/of anderen? Zo nee, on­der­zoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
4b
Kun je aangeven welke fei­ten, ficties en hypotheses naar de me­ning van anderen positieve en ne­ga­tieve ge­vol­gen heeft voor jouw en/of anderen? Zo nee, on­der­zoek dat en zet de uit­komst in een tabel.
 
 
  
B
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
5
Alleen al door over de vorige vragen na te denken zijn we binnen de kortste ke­ren overspoeld met waardevolle en waardeloze waar­ne­min­gen. En net als vanaf ons prille hebben we daarbij te maken met waar­ne­mingen die duiden of geduid hebben op ge­vaar en op vei­lig­heid; op iets of iemand die sterker en/ of slimmer is dan jij en je ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den kwaad wil of lijkt te doen of – te­gen­over­ge­stel­d – je juist alle kansen geeft en je be­schermt en waar­schuwt voor al dat­ge­ne dat je voort­be­staan be­dreigt. Uit al die waar­ne­min­gen formeren we denk­beel­den. Denk­beel­den over be­drei­gin­gen en kan­sen.
 
Ben jij je bewust hoe [makkelijk] je waarnemingen omzet in be­drei­gende en kansrijke denk­beel­den? Zo nee, denk daarover na.
6
De meesten onder ons koesteren het denkbeeld van een waar­de­vol leven in een veilige [zaad­bal- en] baar­moe­der-­om­ge­ving waar­in je je op gezonde wij­ze kan ont­wik­kel­en tot het individu dat je ver­kiest. Een waardeloos vervolg [als gevolg van een nood­ge­dwon­gen verhuizing bij­voor­beeld] valt dan rauw op je ge­boor­te­dak. Met de herinnering aan een pa­ra­dij­se­lijke om­ge­ving nog vers in het geheugen worstel je je door de [zaad­cellerige] re­al­i­teit. Om­dat die voortdurend on­vei­lig is kan dat zul­ke le­vens­vul­len­de ge­vol­gen aannemen dat de waardevolle er­varingen uit je vo­ri­ge be­staan uit je geheugen lijkt ge­wist of een ver van mijn bed show.
 
Heb jij de eerste twaalf jaar na je geboorte baarmoederlijke denk­beel­den overgehouden? Als het antwoord zowel ja als nee is, zet dan in een tabel bij wie en/of wanneer wel en bij wie en/of wan­neer niet.
6a
Zo ja, kun je aangeven waaruit die bestaan?*
veilig
 
empathisch
 
gezellg
 
geïnteresseerd
 
stimulerend
 
coachend
 
samenspel
 
initiatiefrijk
 
6b
Zo nee, kun je aangeven wat dan wel?*
beklemmend
 
ongevoelig
 
ongezellig
 
negerend
 
afremmend
 
manipulerend
 
rivaliserend
 
doordrukkend
 
onveilig
 
lichtgeraakt
 
pesterig
 
gebiologeerd
 
saboterend
 
intimiderend
 
concurrerend
 
dominerend
 
bedreigend
 
ijskoud
 
isolerend
 
interesseloos
 
blokkerend
 
dicterend
 
provocerend
 
terroriseren
 
6c
Zoek [met behulp van synoniemenlijsten] passende termen om de ex­ter­ne omstandigheden in diverse periodes in je leven te beschrijven en zet die in een tabel.
6d
Zoek passende termen om je eigen reacties op de externe om­stan­digheden in diverse periodes in je leven te be­schrij­ven en voeg die toe aan de vorige tabel.
6f
Zoek passende termen om het gedrag van [voor jouw be­lang­rij­ke] anderen op bo­ven­ge­noem­de om­stan­digheden in diverse pe­ri­o­des in je leven te be­schrij­ven en voeg die toe aan de vorige tabel.
6g
Zoek passende termen om je eigen reacties op het bo­ven­ge­noem­de gedrag van an­deren in de diverse periodes in je leven te be­schrij­ven en voeg die toe aan de vorige tabel.
 
C
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
ja
nee
7
Niet alleen signalen maar ook de daaruit afgeleide denk­beel­den kunnen van­af ons prille ontstaan een overweldigende [pav­lov­i­aan­se] invloed gaan uit­oe­fenen. Veel van die denk­beel­den zijn van ge­neratie op ge­ne­ratie overgeleverd als zijnde 1. de ab­so­lu­te waar­heid [religie, we­ten­schap], 2. 'kan niet anders' [taak­ver­de­ling, fa­mi­lie­rang­or­de,] of 3. 'is nou een­maal zo'.. dat jij jouw sig­na­len en denk­beel­den daaraan dient te onderwerpen... [{aan de} 4. recht-­van-­de-­sterk­ste, {a-narcistische} 5. meer­der­heid-po­li­tiek {van de god­de­lijk aan­bid­den­de} 6. fa­mi­lie­klas­sen­maat­schap­pij].
 
Heb jij de eerste twaalf jaar van je leven soortgelijke signalen en denk­beel­den als storend of erger ervaren?
 
 
7a
Zo ja, heb je hier nu nog last van? Zo ja, geef aan in hoeverre.
 
 
Het heeft mijn leven getekend.
 
 
Het vernietigt mijn manier van leven tot op de dag van van­daag.
 
 
Het maakt het leven volgens eigen denk­beelden uiterst moei­lijk.
 
 
Ik heb een [ identieke of alternatieve] manier gevonden om er­mee om te gaan.
 
 
Het boeit me niet meer.
 
 
Het raakt me niet meer.
 
 
Ik ben het er inmiddels helemaal of in grote lijnen mee eens.
 
 
7b
Zo nee, denk je hier nog steeds zo over? Zo ja, waar­om.
 
 
Denk je dat uit veiligheidsoverwegingen?
 
 
Denk je dat omdat je zo onderdeel uitmaakt van de sterksten van de samenleving?
 
 
Denk je dat omdat je het ziet als een leerschool waar jij gebruik van kan maken om in een later stadium zelf de sterkste te zijn?
 
 
Denk je dat omdat je graag een graantje mee wil pikken om er je voordeel mee te kunnen doen?
 
 
Denk je dat omdat je een groep medestanders om je heen wil ver­ga­ren om samen de sterkste te kunnen zijn.
 
 
Denk je dat om­dat jij ook de sterkste in de fa­mi­lie-maat­schap­pij pro­beert te worden, want het recht-­van-­de-­sterk­ste zegeviert – al dan niet op democratisch gekozen gron­den - toch en zo heb jij ten­minste het meeste recht van spre­ken?
 
 
Denk je dat omdat je ook een familieklassenmaatschappij wil waar de oudste [kin­derachtige] – eventueel mede af­han­kelijk van de soort – de mees­te rech­ten heeft [want die is sterker] en de jon­ge­ren in hiër­ar­chi­sche rangorde, [want dat heet slim in een recht-­van-­de-sterk­ste fa­mi­lie-­maat­schap­pij] en de jongste het minst? [die wordt ge(min)acht.... de meest volwassen slaaf te zijn].
 
 
  
D
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
ja
nee
8
In een superego*-centrisch geleide familie-maatschappij krijgen de­ge­nen die zich van jongs af aan ver­een­zel­vi­gen met de denk­beel­den die hun met de paplepel zijn in­ge­go­ten kwa­li­fi­ca­ties als re­de­lijk, ge­zeg­ge­lijk en goed en degenen die dat – al dan niet met ar­gu­men­ten – niet doen, veroordelingen als on­re­de­lijk, on­ge­hoor­zaam en slecht.
 
Heb jij je de eerste twaalf jaar van je leven ver­een­zel­vigd met de meest over­heer­sende denk­beel­den uit je fa­mi­lie-­om­ge­ving?
 
 
8a
Zo ja,
 
 
Deed je dat omdat dat moest?
 
 
Deed je dat omdat je geen conflicten wilde?
 
 
Deed je dat omdat iedereen dat deed?
 
 
Deed je dat omdat je ervoor beloond werd?
 
 
Deed je dat omdat je bang was voor de gevolgen?
 
 
Deed je dat omdat je aannam dat ze wel gelijk zouden hebben?
 
 
Deed je dat omdat ze met redelijke argumenten kwamen​, dan wel bewezen hadden gelijk te hebben?
 
 
Deed je dat omdat je erover nagedacht had en vond dat ze gelijk hadden?
 
 
8b
Zo nee,
 
 
Deed je dat niet omdat je je eigen denkbeelden wilde ont­wik­ke­len, dan wel jouw denkbeelden niet wilde onderwerpen aan die van hun?
 
 
Deed je dat niet omdat je het er niet mee eens was en een even­tu­eel conflict op de koop toenam?
 
 
Deed je dat niet omdat ze met onredelijke argumenten kwa­men dan wel bewezen hadden ongelijk te hebben?
 
 
Deed je dat niet omdat je erover nagedacht had en vond dat ze on­gelijk hadden?
 
 
Deed je dat niet omdat je niet bang was voor de gevolgen, dan wel de gevolgen op de koop toenam?
 
 
Deed je dat niet omdat je aannam dat ze ongelijk zouden heb­ben?
 
 
Deed je dat niet omdat anderen dat ook niet deden?
 
 
Deed je dat niet omdat je ervoor beloond werd?
 
 
  
E
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
ja
nee
9
Hebben signalen en daaruit afgeleide denkbeelden de eerste twaalf jaar een zelf geï­ni­tieerd ontwikkelingsproces ondergaan?
 
 
9a
Zo ja, heeft dit tot conflicten geleid met de denkbeelden uit je om­ge­ving?
 
 
Zo ja, heb je dit tot ieders te­vre­den­heid kunnen oplossen?
Zo nee, waren er verschillen tus­sen de denkbeelden uit je om­ge­ving en die van jouw?
Zo nee, is dit alsnog mogelijk?
Zo nee, heeft de omgeving of jij de denkbeelden aangepast?
9b
Zo nee, Is dit een vrije keuze? [Ingegeven vanuit gemakzucht, er­bij wil­len ho­ren of iets dergelijks]?
 
 
Zo ja, ben je tevreden met deze keuze van destijds?
Zo nee, zou je je denk­beel­den alsnog zelf willen ont­wik­ke­len?
 
 
 
 
10
Heb je signalen en daaruit afgeleide denkbeelden van jezelf en an­de­ren vanaf je twaalf­de vereenzelvigd met de meest over­heer­sende denk­beel­den uit je ­om­ge­ving?
 
 
10a
Zo ja, komen die signalen en denkbeelden overeen met de over­heer­sen­de signalen en denk­beel­den uit de eerste twaalf jaar van je leven?
 
 
Zo ja, komen die signalen en denk­beel­den overeen met die van ouders, groot­ou­ders en ouderen?
Zo nee, komen die signalen en denk­beel­den overeen met die van een groep leef­tijd­ge­no­ten en jongeren?
Zo nee, komen die signalen en denkbeelden overeen met die van jezelf?
Zo nee, komen die signalen en denkbeelden overeen met die van jezelf?
10b
Zo nee, heb je signalen en daaruit afgeleide denk­beel­den van­af je twaalfde op eigen kracht verder ontwikkeld?
 
 
Zo ja, heeft dit geleid tot con­flic­ten met anderen?
Zo nee, heb je hierbij steun ge­had van familie en vrienden?
11
Heb jij vanaf je twaalfde je denkbeelden over wie je bent, wat je wil en hoe de omgeving is en moet zijn volgens jouw, zelf ont­wik­keld?
 
 
Zo ja, zijn die
Zo nee, doe dat dan alsnog aan de hand van de di­ver­se vra­gen in zelf­ma­na­ge­ment
Recht­vaar­dig­
Machts­wellustig
12
Zijn je signalen en denkbeelden beschadigend voor jezelf en/of an­de­ren?
 
 
Zo ja, ben je bereid je signalen en denkbeelden zodanig te her­zien en aan te passen [zie vraag 1] dat ze zowel niet be­scha­di­gend zijn voor jezelf als voor an­de­ren?
 
 
 
  
F
Zelf-beschikking denkbeelden controleren
waardevol en waardeloos
ja
nee
13
Zijn je signalen en denkbeelden humaan-rechtvaardig op­bou­wend voor jezelf en/of anderen?
 
 
 
Zo nee, ben je bereid je signalen en denkbeelden zodanig te her­zien en aan te passen [zie vraag 1] dat ze zowel hu­maan-­recht­vaar­dig op­bou­wend worden voor jezelf als voor an­de­ren?
 
 
14
Ben je bereid en in staat de consequenties van de sig­na­len en denk­beelden van jezelf en anderen on­der ogen te zien en met de gevolgen daarvan rechtvaardig om te gaan?
 
 
 
Zo nee, lees de uitleiding en doe dit als­nog aan de hand van de di­ver­se vra­gen in zelf­ma­na­ge­ment.
 
 
15
Ben je er zeker van dat je alle signalen en denk­beel­den van vroe­ger en nu goed hebt ge­ïn­terpreteerd? Zo nee, lees de uit­lei­ding, denk erover na en be­gin in gedachten van je ontstaan af aan.
 
 
16
Kun je denkbeelden samenstellen vanuit feiten en hypotheses die zowel op de korte als lange termijn niet beschadigend zijn voor jouw en/of anderen?
 
 
Zo ja, kijk of en in hoeverre je dat wil en zet een en ander over­zich­telijk op schrift.
Zo nee, lees een en ander nog eens door, denk erover na en beantwoord deze vraag als­nog.

* meerdere antwoorden mogelijk.

Door dagelijks stil te staan op welke wijze signalen van jezelf en anderen tot denkbeelden hebben geleid en hoe jij en anderen daarmee omgaan kun je ei­gendenkbeelden waar nodig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­schadigingen aan je­zelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-­recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt en anderenerop at­ten­de­ren.