U bent hier

4.2.5 Afstemming controleren

afbeelding van Elze
 
A
Zelf-kennis afstemming controleren
waarden en normen
ja
nee
 
Leven is afstemmen. In en buiten jezelf. De vraag is alleen hoe.
 
 
1
Geest en lichaam zijn als [dorsalthalamische] denkbeelden en [hypo­tha­la­mi­sche] voorwaarden, als So­cra­tes idee­ën over waar­devol en waar­de­loos, in Pla­to's norm-­a­lis-­e­ren­de Ideeën­ over een rechtvaardige en onrechtvaardige Staat: een soft­wa­re ont­werp vol dor­sal-tha­la­mische denk­beel­den in een op hypo-­tha­la­mi­sche voor­waar­den ge­ba­seer­de hardware ma­chine.
 
Voel je je geestelijk en lichamelijk als een soft­wa­re-hard­ware twee-­een­heid ver­bon­den met jouw denk­beel­den over wat waar­de­vol en waar­de­loos is en jouw normatieve voor­waarden om dat men­taal en fysiek tot uiting te bren­gen?
 
 
Zo ja, definieer waaruit die ver­bondenheid be­staat, wat je po­si­tief vindt en een last en waar­om en zet dat op schrift.
Zo nee, zoek uit wat je moet los­la­ten om je verbonden te voe­len en of je dat wil of niet en waar­om en zet dat op schrift.
2
Ook buiten onszelf is alles op de een of andere manier ver­bon­den met elkaar. Van de kosmische positie en de na­tuurkundige voorwaarden voor een aards be­staan tot mens, dier en mi­lieu om dat in de juist afgestemde stand te hou­den. Aan ons de taak om daar een waardevolle bijdrage aan te le­ve­ren. Wat makkelijker ge­zegd is dan gedaan, want wat is juist en wat is waardevol? Wat is de juiste po­sitionering en wat een waardevolle bij­dra­ge? En wat wil je? Denk daar­over na en leg de con­clu­sies op schrift vast.
 
Voel je je verbonden met de wereld om je heen?
 
 
Zo ja, definieer waaruit die be­staat en geef aan of je dat waar­devol vindt of een last en waar­om en zet dat op schrift.
Zo nee, zoek uit wat no­dig is om je verbonden te voe­len en geef aan of je dat wil of niet en waar­om en zet dat op schrift.
3
Denkbeelden kunnen botsen met el­kaar. Je kunt iets vanuit het ene gezichtspunt waar­devol vinden en vanuit het andere per­spec­tief waardeloos.
 
Zijn je denkbeelden over wat waardevol en waardeloos is goed op elkaar afgestemd?
 
 
Zo ja, zoek uit of ze jezelf en/of anderen niet beschadigend zijn.
Zo nee, doe dat alsnog en let daarbij op of ze jezelf en/of an­de­ren niet beschadigend zijn.
4
Ook de denkbeelden tussen jouw en anderen kunnen botsen met el­kaar. Zij kunnen iets waar­de­vol vinden wat jij waar­de­loos vindt en omgekeerd.
 
Kun je omgaan met verschillen in denkbeelden over wat waar­de­vol is en niet, tussen jouw en anderen?
 
 
Zo ja, zoek uit in hoeverre an­de­ren daar mee overweg kun­nen.
Zo nee, zoek uit wat er van jouw kant voor nodig is om om te gaan met de ver­schil­len.
  
B
Zelf-kennis afstemming controleren
waarden en normen
ja
nee
5
Er zijn twee veelgebruikte redenen om anderen te overtuigen van de waarde van jouw denk­beel­den over wat waardevol is en niet. De ene is gebaseerd op waar­heids­vin­ding, onderzoek en bewijslast [wetenschappelijk denken], de andere op recht-­van-­de-­sterk­ste pol­it­iek. Dit laatste kan zowel ge­ba­seerd zijn op fa­mi­lie/­groepsbelang ['sa­men staan we sterk'], in­for­ma­tie­over­wicht ['wij weten het beter'], als je eco­no­mi­sch en/of politiek ge­weld­da­di­g en anderszins de mond snoeren zijn ['wij hebben de machts­mid­de­len']. Vaak wordt een en ander gecombineerd om de ar­gu­men­ten kracht bij te zetten.
 
Probeer jij anderen te overtuigen van de waarde van jouw denk­beelden?
 
 
Zo ja, onderzoek op welke wij­ze je dat doet, wat je wel en niet wenselijk vindt en of en hoe je iets verbeteren wil en breng dat in praktijk.
Zo nee, onderzoek wat je mo­tie­ven zijn, of ze zinnig zijn of niet en of en zo ja in hoeverre aanpassing noodzakelijk is en breng dat in praktijk.
6
Proberen anderen jouw te overtuigen van de waarde van hun denk­beelden?
 
 
Zo ja, onderzoek op welke wij­ze dat doen, wat jij wel en niet wenselijk vindt, hoe je daar­mee omgaat en wil gaan en breng dat in praktijk.
Zo nee, onderzoek wat hun mo­tie­ven zijn, of die zinnig zijn of niet, hoe je daar­mee omgaat en wil gaan en breng dat in prak­tijk.
7
Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Om de mentale en fy­sie­ke verbondenheid met [de waarden en normen van] jezelf niet te laten overrulen door je verbondenheid met de [waarden en nor­men van de] om­ge­ving zul je vol­doen­de af­stand moe­ten kun­nen nemen van om­ge­vings­in­vloe­den.
 
Kun je je – letterlijk en figuurlijk – voldoende distantiëren van de waarden en normen uit je omgeving?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je dit naar ieders te­vre­den­heid doet, of en zo ja wat je wel en niet ver­an­de­ren wil en breng dat in prak­tijk.
Zo nee, onderzoek in hoeverre de oorzaak bij jouw ligt, wat je er zelf aan kunt doen en hoe je dat gaat aanpakken en breng dat in praktijk.
8
Kun je ermee omgaan dat anderende nodige afstand bewaren en zich niet laten overrulen door de waarden en normen van jouw en an­de­ren?
 
 
Zo ja, onderzoek de mate waar­in ze dat doen en hun be­weeg­redenen en jouw attitude daar­te­gen­o­ver.
Zo nee, onderzoek waarom niet, wat je anders zou willen en of dat re­de­lijk is ten op­zich­te van an­de­ren.
 
C
Zelf-kennis afstemming controleren
waarden en normen
ja
nee
9
Aanhangers van recht-­van-­de-­sterk­ste denkbeelden proberen met de virale machts­mid­de­len van pater familias anderen hun denkbeelden, voor­waar­den, gedrag en ge­woon­tes op te dringen. Zij zien zich ont­wik­ke­len en een plaats in de sa­men­le­ving als een mas­cu­lie­ne strijd. Net als de denk­beel­den, voor­waar­den, ge­dra­gin­gen en ge­woon­tes van de ja­ger-­ver­za­me­laars van wel­eer ma­ken ze jacht op kennis, bezit, macht en aandacht en een plaats in de fa­mi­lie-­maat­schap­pij. Voor hen zijn vrou­wen en kin­de­ren een ver­za­me­ling be­zit­tin­gen die een be­paal­de on­der­han­del­ings- en/of [op]­voe­dings­waar­de ver­te­gen­woor­di­gen en man­nen een ver­za­me­ling strijd­lustig ge­nor­ma­li­seer­de ge­drags­re­gels om die be­zits­waar­de te ver­krij­gen en te be­hou­den. Vrou­wen als en in een waar­devol over­le­vings­cen­trum, man­nen als en in een (ge)­nor­mal(iseerd) jacht­ge­bied, met kinderen als de prooi die bin­nen- en buitenshuis moet doen wat de ja­ger-­ver­za­me­laar van ze ver­langd.
 
Ben jij op een paternalistische manier bezig je te ont­wik­ke­len en je plaats in de samenleving in te vullen?
 
 
Zo ja, denk na of je hiermee door wil gaan, en/of op welke manier dan wel en zet een en an­der over­zich­telijk op schrift.
Zo nee, denk na over hoe jij om­gaat met ontwikkelen en een plaats in de ­maat­schappij en of je dat zo wil houden.
10
Als anderen jouw met allerhande soorten van [manipulatief, zeg­gen­schaps] geweld hun denk­beel­den, voorwaarden, ge­dra­gin­gen en ge­woon­tes opdringen en dicteren wordt je in eerste in­stan­tie men­taal en fysiek ge­sple­ten in eigen binnen-waarden en vreem­de bui­ten-­nor­men. Vervolgens raak je zo gefocusd op je uiterlijke, fysieke gedrag dat moet vol­doen aan ge­weld­da­dig op­ge­drongen gedrag van anderen, dat je mentaal vervreemd raakt van je ei­gen-waarde(n) en fysiek van je eigen normen. Bin­nen de kort­ste keren blijken mentaal en fysiek eigen-waarde(n) en ge­drags­re­gels te zijn ver­dron­gen door die van de agressor. Of­te­wel, je bent gy­ru­saal viraal neutr(in)aal ge­spie­geld ­ voor je het be­wust bent.
 
Ben jij makkelijk te beïnvloeden?
 
 
Zo ja, onderzoek hoe kritisch je analyseert wat jij waardevol vindt en niet, hoe graag je er­gens bij wil horen en ge­waar­deerd wil wor­den en hoe je tot dus­ver con­flic­ten oplost. Com­bi­neer dat en bedenk een plan hoe je dat aan wil pakken.
Zo nee, onderzoek wat het je individueel en maatschappelijk heeft gekost om onafhankelijk te blijven, of je methode recht­vaar­dig is of verbeterd moet wor­den en of je zelf-­kritisch ge­noeg bent en openstaat voor re­de­lij­ke kritiek van anderen.
11
Als de buitenwereld gebaseerd is op recht-­van-­de-­sterk­ste denk­beel­den heet het normaal om anderen op virale wijze mas­cu­lien mechaniserende ­hard­ware-voor­waar­den te dic­te­ren. De So­cra­tische denk­beel­den om zelf­-kri­tisch na te den­ken over goed en kwaad en daarnaar te han­de­len zijn alleen waar­de­vol mits ze onder Plato's waar­de­lo­ze voorwaarden in bu­reau­cra­tisch ge­school­de dog­ma's worden verpakt. Want er wordt al­les aan ge­daan om te voor­ko­mendat je zelf kri­tisch na­denkt over goed en kwaad en daar­naar handelt. De zelf­den­ken­de waar­den van dor­sal-­tha­lamus' denk­beel­den mogen niet lan­ger worden ge­to­le­reerd maar moeten, on­der an­ders­den­ken­de voorwaarden, finaal worden ge­ne­geerd en worden onder gyrusale lei­ding via-via met virale informatie geïndoctrineerd. Alles wat van waarde is wordt met een hor­mo­naal ge­nor­ma­li­seer­de gif­be­ker getor­pe­deerd en Gyrus, als de virale vertegenwoordiger van de neu­tr(in)­ale bui­ten­we­reld, de­legeert kleingeestig door wie, wat en hoe er wordt (af)ge­re­(a)­geerd.
Met als gevolg, een ge­we­ten­loos mo­ra­li­se­ren­de bui­ten-­bin­nen oorlog in de her­sen­tent en een re­ti­cu­lai­re ze­nuw­lei­der die fire­wall­tje mag spelen tussen tha­la­mi­sche denk­beel­den en gy­ru­sale voorwaarden. Want als je geest, met haar waar­de­volle denk­beel­den in je dor­sal-­tha­la­mi­sche bin­nen­kant, geen noe­mens­waar­dig recht van spreken heeft omdat je lichaam aan de bui­ten­kant druk bezig is van­zelf­spre­kend aan de virale voor­waar­den van een mas­cu­lie­ne Gyrus te vol­doen zijn de ge­vol­gen ver­strek­kend en DNA-tisch ver­st(r)ik­kend. Niet al­leen in jouw le­ven maar ook in vele daarna. Millennia lang. Van ge­ne­ra­tie op ge­neratie op ge­ne­ra­tie.
 
Zijn jouw voorwaarden een weer­spie­ge­ling van jouw zelf be­dach­te en zelf overdachte denk­beelden?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre je denk­beel­den waardevol en je­zelf en an­de­ren niet be­scha­di­gend zijn, pas je normerende ge­drags­re­gels hierop aan en breng dit in praktijk.
Zo nee, zet dat wat je waar­de­vol vindt op een rij, zoek daar je voorwaarden en re­gelgeving bij, kijk of een en ander je­zelf en an­de­ren niet be­scha­di­gt en breng dit in praktijk.
12
Sommigen maken van de nood een ondeugd en draaien – on­der het motto: als de lichamelijke machinerie niet re­a­geert vol­gens het gees­telijk ont­werp moet het geestelijk ont­werp maar on­der­ge­schikt ge­maakt worden aan de lichamelijke machinerie – de zaak om en ma­ken hun waar­de­vol­le denk­beel­den van binnen on­der­ge­schikt aan waar­de­loze voor­waar­den over mentale en fy­sie­ke gedragsregels van buiten. Daarmee sparen zij zichzelf en anderen uiterlijk maar be­scha­di­gen zij hun innerlijk.
 
Maak jij waar­de­volle denk­beel­den van jezelf en anderen [soms] on­der­ge­schikt aan waardeloze voor­waar­den [zoals jezelf Isaäks, So­cra­tisch en Jezusachtig {laten} beschadigen en/of uit­buiten, en/­of {helpen om} an­de­ren men­taal, fy­siek, eco­no­misch en/of an­ders­zins ver­du­veld god­de­lijk SarAbra­­mi­tisch [te] be­scha­di­gen en/of uit te buiten]?
 
 
Zo ja, onderzoek je motieven, zoek de be­lem­me­rin­gen en mogelijkheden om het om te draaien, maak een stap­pen­plan, zet dit op schrift en voer dit uit.
Zo nee, onderzoek in hoeverre anderen hun denk­beel­den on­der­ge­schikt maken aan jouw voor­waar­den, onderzoek of je voor­waarden rechtvaardig zijn en stel ze waar nodig bij.
 
D
Zelf-kennis afstemming controleren
waarden en normen
ja
nee
13
Om met Aris­to­te­les te be­gin­nen en met Pla­to te ein­di­gen: gees­te­lij­ke waar­den mogen dan weliswaar in li­cha­me­lij­ke nor­men zijn verpakt, als de voorwaarden voor de ge­normaliseerde ver­pak­king uit­een­vallen blij­ven de denk­beel­den over wat waar­devol en waar­deloos is be­staan.
 
Zijn je denk­beel­den waardevol voor jezelf en anderen? En je voorwaarden, zowel intrinsiek als extrinsiek, coherent daarop afgestemd?
 
 
Zo ja, onderzoek hoe je om­gaat met waardeloze denk­beelden en dualistische voorwaarden, of en zo ja wat er ver­be­terd moet wor­den en pas dit waar nodig aan.
Zo nee, onderzoek wat er nodig is om dat aan te passen, wat je wel en niet wil aanpassen en waar­om, maak een stap­pen­plan en voer dit uit.
14
Op waar­de­vol­le wijze sa­men­wer­ken met anderen ver­hoogt zo­wel mentaal als fysiek je algeheel gevoel van welzijn.
 
Kun je aangeven in hoeverre jij in de loop van je leven naar jouw mening op waardevolle wijze hebt samengewerkt met de men­sen in je om­ge­ving? Zo ja, ge­beur­de dit:
 
 
sporadisch
regelmatig
vaak
continue
15
Lever je – ongeacht hoe de fa­mi­lie-­maat­schap­pij op jouw en an­de­ren reageert – een, naar jouw inzicht, waar­de­vol­le bijdrage in de fa­mi­lie-maat­schap­pij?
 
 
 
Zo ja, wordt deze mening ge­deeld door anderen?
Zo nee, waarom niet? Komt dit door
ja
nee
weet niet
jezelf
anderen
beide
16
Stem je – ongeacht hoe anderen reageren – op een waardevolle wijze af op je eigen denkbeelden en voorwaarden en die van [an­de­ren in] de sa­men­le­ving?
 
 
Zo ja, onderzoek in hoeverre an­de­ren dat ook doen op die van jouw en anderen, hoe je daar­mee omgaat als ze dat niet doen, kijk in hoeverre je daar recht­vaar­dig mee omgaat en pas dat waar nodig aan.
Zo nee, onderzoek wat je mo­tie­ven zijn om dat niet te doen, of die passen bij je eigen denk­beel­den en voorwaarden of die van anderen, denk na over de con­se­quen­ties en be­ant­woord ver­vol­gens de vraag hiernaast.
 
Door dagelijks stil te staan bij de afstemming met de waar­den en nor­men van jezelf en an­deren en hoe jij en anderen daar­mee omgaan kun je waar no­dig zo­da­nig bij­stu­ren dat je be­schadigingen aan jezelf en an­de­ren voor­komt dan wel ver­kleint of mi­ni­ma­li­seert en hu­maan-recht­vaar­di­ge ver­be­te­rin­gen be­werk­stel­ligt.