U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Kortzichtigheid

Kort­zich­tig ge­drag is struis­vo­gel­po­li­tiek. Is niet ver­der kij­ken dan je ei­gen be­lang op kor­te ter­mijn en de rest op de lan­ge baan schui­ven. Is in weer­wil wat hij sug­ge­reert één van de be­lang­rijk­ste ken­mer­ken van de ho­mo-sa­piens.