U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Narcisme

Een nar­cist is een ein­zel­gän­ger die geen sen­so­ren heeft voor an­de­ren en zich blind staart op zich­zelf. Ie­mand die doods­bang is dat het god­de­lij­ke plaat­je dat hij of zij van zich­zelf heeft [of an­de­ren van hem of haar heb­ben] ge­cre­ëerd een il­lu­sie blijkt te zijn en zich daar­om in­kap­selt in hoog­moed en ar­ro­gan­tie en doof, blind en ge­voel­loos wordt voor de kri­tische waar­schu­win­gen van zich­zelf en/of an­de­ren. Met al­le sa­do­ma­so­chis­ti­sche ge­vol­gen van­ dien. Want daar­door