U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Veiligheid

Vei­lig­heid is zon­der ge­vaar voor be­scha­di­gin­gen kun­nen func­ti­o­ne­ren op de ma­nier die jouw goed­dunkt. Voor­waar­den daar­voor zijn vast­ge­leg­de af­spra­ken om niet te be­scha­di­gen die ook worden nageleefd. Af­spra­ken die al­leen ge­maakt kun­nen wor­den met hu­ma­ne men­sen want met in­hu­ma­ne men­sen valt net zo slecht af­spra­ken te ma­ken als met [beest­ach­ti­ge] die­ren, plan­ten, mi­cro-­or­ga­nis­men, vi­rus­ach­ti­gen en ele­men­ten.
afbeelding van Elze

Vrije markt

De 'vrije markt' is niet anders dan een anarchistenbende die op hyena-achtige wijze samenwerkt om (a)narcistische doelen te bewerkstelligen. En ieder verzet daartegen op manipulatieve wijze in de kiem smoort, dan wel alsnog meedogenloos de kop in [probeert te] drukken.