U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Masochisme

Een ma­so­chist is een con­for­mist die het me­cha­nis­me heeft ont­wik­keld om de sa­dis­ti­sche ei­sen van de­ge­nen die hij of zij bo­ven zich­zelf heeft ge­steld of heeft la­ten stel­len aan zich­zelf op te leg­gen, zon­der zich­zelf af te vra­gen of dit lo­gisch en re­de­lijk en ge­wenst is.

afbeelding van Elze

Misdadiger

Een misdadiger is iemand die zichzelf en/of de groep waar hij/zij deel van uitmaakt, mentaal, fysiek, relationeel, intellectueel, economisch en/of politiek-maatschappelijk ten koste van anderen bevoordeelt. 

afbeelding van Elze

Misdrijf

Een misdrijf is mentaal, fysiek, relationeel, intellectueel, economisch en/of politiek-maat­schap­pe­lijk ten koste van anderen handelen.