U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Educatie

Edu­ca­tie is [hel­pen bij] in­for­ma­tie ver­za­me­len, ana­ly­se­ren, (re)­or­ga­n­se­ren, in­te­gre­ren en toe­pas­sen om op de ge­wen­ste wij­ze te kunnen func­ti­o­ne­ren, op de juis­te af­stand te kun­nen af­stem­men op an­de­r­en en dit – zo­wel in­di­vi­du­eel als col­lec­tief – recht­vaar­dig te kun­nen hand­ha­ven en [ver­der] ont­wik­ke­len, op een wij­ze die nie­mand scha­de be­rok­kend.
 
afbeelding van Elze

Emotie

Emo­tie is de klas­si­fi­ce­ring van sen­so­risch waar­ge­no­men prik­kels en dat ty­pe­ren als af­gunst, af­keer, bang, be­droefd, blij, boos, ja­loers en­zo­voort. Of­te­wel, is de ge­voels­ma­ti­ge waar­ne­ming van sen­so­ri­sche prik­kels groe­pe­ren en kop­pe­len aan che­mi­sche stof­fen en om­stan­dig­he­den en dit pro­ce­du­reel vast­leg­gen in het ge­heu­gen. Luis­te­ren naar je emo­ties is de eer­der vast­ge­leg­de kop­pe­lin­gen in je over­we­gin­gen en keu­zes be­trek­ken.