U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Geheime (bond)genootschappen

Een ge­heim is iets wat an­de­ren [som­mi­gen of ie­der­een] niet mo­gen we­ten. De re­de­nen kun­nen zowel

  • goed­schiks [bv. hu­maan ver­zet te­gen per­soon­lij­ke, in­for­ma­tie­ve, eco­no­mi­sche en cul­tuur-po­li­tie­ke mis­da­den en te­rreur]
  • als kwaad­schiks zijn [bv. om per­soon­lij­e, in­for­ma­tie­ve, eco­no­mi­sche en cul­tuur-po­li­tie­ke mis­da­den en ter­reur te be­drij­ven].

Zo­dra er meer dan één vrijwillig be­trok­ken is bij het ge­heim ont­staat een bond­ge­noot­schap.

afbeelding van Elze

Gevoel

Ge­voel is het sen­so­risch waar­ne­men van in­ter­ne en ex­ter­ne prik­kels. Luis­te­ren naar je ge­voel is dat wat je ge­voels­ma­tig waar­neemt in je over­we­gin­gen en keu­zes be­trek­ken. Je la­ten lei­den door je ge­voel en/of dat van an­de­ren is je over­we­gin­gen en keu­zes on­der­ge­schikt ma­ken aan sen­so­ri­sche prik­kels van je­zelf en/of an­de­ren.
 
afbeelding van Elze

God

Een God is een ge­weld­DAD­i­ge il­lu­sie. Een nar­cist die des dui­vels wordt als hij of zij ge­con­fron­teerd wordt met waar­heid en wer­ke­lijk­heid. Een struis­vo­gel die al­leen de po­si­tie­ve kan­ten van zich­zelf wil zien en ho­ren en er­va­ren. Een il­lu­si­o­nist die voort­du­rend be­won­de­raars om zich heen ver­za­melt om het beeld dat hij of zij van zich­zelf heeft ge­scha­pen te be­ves­ti­gen.