U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Hersenspoelen

Her­sen­spoelen is het systematisch veranderen van iemands denken en doen.
afbeelding van Elze

Hetero Humanisimus

Een hu­maan men­sen­soort en op­vol­ger en hu­maan-­recht­vaar­di­ge te­gen­han­ger van de ho­mo-­sa­piens.
 
afbeelding van Elze

Homo Sapiens

De ho­mo-­sa­piens is een che­misch den­kend beest dat met alle ge­weld op vi­ra­le wij­ze ho­mo-­ge­ne­tisch wil heer­sen over al­les wat leeft en zich­zelf zo ver­dui­veld pa­ter­na­list­isch ver­god­de­lijkt dat hij niet wil zien dat hij door mis­ma­na­ge­ment de we­reld met al­les wat leeft ten gron­de richt en er straks niks meer valt te heer­sen.