U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Dementie

De­men­tie is niet meer kij­ken door de ogen van je­zelf maar door die van de an­de­ren. Het ge­volg is niet meer je ei­gen ken­nis en kun­de en ge­heu­gen ge­brui­ken en ont­wik­ke­len maar die van an­de­ren. En dus af­ta­ke­ling van je ei­gen her­in­ne­rin­gen, vaar­dig­he­den en voor­keu­ren en in toe­ne­men­de ma­te af­han­ke­lijk wor­den van an­de­ren. 

afbeelding van Elze

Democratie

De­mo­cra­tie is op voor­waar­de van je­zelf en an­de­ren niet be­scha­di­gen ie­der­een de kans ge­ven een in­di­vi­du te zijn die zelf be­paalt wat hij of zij wil, kan en doet en wie hij of zij is, wat hij of zij heeft, weet en vormt en wat en wie hij of zij kent, en hoe hij of zij dat uit­draagt en af­stemt op an­de­ren.
 
afbeelding van Elze

Depressie

De­pres­sie is niet goed met de ge­ge­ven om­stan­dig­he­den om­gaan. Is men­taal en fy­siek niet vol­doen­de af­stand ne­men van on­re­de­lij­ke men­sen en si­tu­a­ties.