U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Pater Familias

Pa­ter Fa­mi­lii­as is een zich Va­der noe­men­de man­ne­lij­ke voort­plan­ter die - over­een­kom­stig Ro­mein­se tra­di­ties - via kracht­me­ting de recht-­van-­de-sterk­ste-cul­tuur in de fa­mi­lie met ge­weld­DAD­ig con­d­it­i­o­ne­ren­de me­tho­des en mid­de­len pro­beert te hand­ha­ven, door de rest van de fa­mi­lie op tro­yaan­se wijze ge­we­ten­loos te klei­ne­ren, be­lache­lijk te ma­ken, te sa­bo­te­ren en/of bui­ten te slui­ten; in de hoop dat de­ge­nen die hem zou­den kun­nen over­tref­fen het wel uit hun hoofd zul­len la­ten hem van zijn dic­ta­to­ri­ale fa­mi­lie­troon te sto
afbeelding van Elze

Politiek

Po­li­tiek is het zo­da­nig sys­te­ma­ti­se­ren en co­ör­di­ne­ren van denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van iden­ti­tei­ten, fa­mil­ies, on­der­zoek­cen­tra en bedrij­ven. dat een sa­men­han­gend ge­heel ontstaat waar­in ie­der­een zich vrij kan ont­wik­ke­len zon­der een an­der te be­scha­di­gen of be­scha­digd te wor­den.