U bent hier

Pater Familias

afbeelding van Elze
Pa­ter Fa­mi­lii­as is een zich Va­der noe­men­de man­ne­lij­ke voort­plan­ter die - over­een­kom­stig Ro­mein­se tra­di­ties - via kracht­me­ting de recht-­van-­de-sterk­ste-cul­tuur in de fa­mi­lie met ge­weld­DAD­ig con­d­it­i­o­ne­ren­de me­tho­des en mid­de­len pro­beert te hand­ha­ven, door de rest van de fa­mi­lie op tro­yaan­se wijze ge­we­ten­loos te klei­ne­ren, be­lache­lijk te ma­ken, te sa­bo­te­ren en/of bui­ten te slui­ten; in de hoop dat de­ge­nen die hem zou­den kun­nen over­tref­fen het wel uit hun hoofd zul­len la­ten hem van zijn dic­ta­to­ri­ale fa­mi­lie­troon te sto­ten.