U bent hier

Politiek

afbeelding van Elze

Po­li­tiek is het zo­da­nig sys­te­ma­ti­se­ren en co­ör­di­ne­ren van denk­beel­den, voor­waar­den, ge­drags­co­des en ge­woon­tes van iden­ti­tei­ten, fa­mil­ies, on­der­zoek­cen­tra en bedrij­ven. dat een sa­men­han­gend ge­heel ontstaat waar­in ie­der­een zich vrij kan ont­wik­ke­len zon­der een an­der te be­scha­di­gen of be­scha­digd te wor­den.