U bent hier

Veiligheid

afbeelding van Elze
Vei­lig­heid is zon­der ge­vaar voor be­scha­di­gin­gen kun­nen func­ti­o­ne­ren op de ma­nier die jouw goed­dunkt. Voor­waar­den daar­voor zijn vast­ge­leg­de af­spra­ken om niet te be­scha­di­gen die ook worden nageleefd. Af­spra­ken die al­leen ge­maakt kun­nen wor­den met hu­ma­ne men­sen want met in­hu­ma­ne men­sen valt net zo slecht af­spra­ken te ma­ken als met [beest­ach­ti­ge] die­ren, plan­ten, mi­cro-­or­ga­nis­men, vi­rus­ach­ti­gen en ele­men­ten. Aan­ge­zien dat 6 te­gen 1 is en bo­ven­dien de helft daar­van klein in om­vang maar groot in ge­tal is, is vei­lig­heid een il­lu­sie.
Het eni­ge wat de hu­ma­ne mens kan doen om de vei­lig­heid te ver­gro­ten is on­der­ling be­te­re af­spra­ken ma­ken, die be­ter or­ga­ni­se­ren en vast­leg­gen, be­ter sa­men­wer­ken om dat zo te hou­den en te ver­be­te­ren en be­ter na­ko­men van die af­spra­ken.
Of­te­wel, be­trouw­baar zijn en be­trouw­baar blij­ven, on­ge­acht hoe in­hu­maan de rest ook is.