U bent hier

De euthanasie van de vrije markt

afbeelding van Elze

In mijn boek 'Wat is er toch met jul­lie aan de hand in Ne­der­land' [2003] beschrijf ik de gevolgen van het beleid van de elite van de vrije markt. Ik moest daar ineens aan denken toen ik vanmorgen het artikel over euthanasie las op NU.nl. Hoe ouderen daar steeds vaker voor open staan. In 2001 kon 54% zich voorstellen ooit om euthanasie te vragen. In 2009 was dat 70%. De groei was vooral opvallend tussen de 64 en de 74 jarigen. Met name onder niet-religieuze hoogopgeleiden. Het aantal dat ge­bruik wil maken van een laatste-wil-pil steeg van 31% naar 45%. Ai, nog een paar maanden en dan behoor ik ook tot die groep. Word ik dan ook geacht pro-euthanasie te zijn? Moet ik me dan ook kunnen voorstellen dat ik een einde aan mijn leven zou maken als alles – al dan niet even – tegen zit? Ter wille van al diegenen die ongeremd hun kort­zich­tig ei­gen­belang willen volgen? Ben ik asociaal als ik dat niet wil? Als ik euthanasie maar niks vind? Want ik maak overal het beste van. Ik wil niet anders. Dat doe ik mijn hele leven al en dat bevalt me prima. Ook als dat met weinig middelen en mo­ge­lijk­heden is omdat de landheren van de vrije markt het menselijk ka­pi­taal in stedelijke opslagplaatsen ophoopt in plaats van te laten doorstromen; omdat zij alle voordeeltjes aan zichzelf toe­be­delen en het menselijk kapitaal ofwel te ei­gen­gereid hun voorbeeld volgt ofwel te kritisch is. En daar houden de land­heren van de vrije markt niet van. Die willen al­les multinationaal com­mu­nis­ti­ce­rend vrij houden voor zichzelf. Ook als de vrije markt van het menselijk kapitaal daar­mee ten dode opgeschreven is. Want dat moet niet zeuren over doorstromen van hier naar daar. De landheren van de vrije markt zijn immers het goddelijke koningskind van de materialisten­fa­mi­lie. En die houden hun men­se­lijk kapitaal in eigen stand. Ook als dat kapitaal dat niet wil. Ook als dat kapitaal wil door­stro­men. Want menselijk kapitaal van land­heren heeft niks te willen, dat moet niet zeuren. Dat moet gewoon doen wat de materialistenclub van ze vraagt. Tot de dood hun scheidt.

 
De materialistische machts­wel­lus­te­lin­gen van de vrije markt­hië­rar­chie hebben het aar­dig voor el­kaar, schreef ik in 2003. De eu­tha­na­sie­markt werkt op vol­le toe­ren. Kijk eens hoe bereid­wil­lig ie­der­een is om je een hand­je naar de an­de­re we­reld te hel­pen. Sociaal he. Ach ja, hoe zorg je dat je de sterkste wordt en blijft he landheren. Hoe voer je strijd om het recht op onrechtvaardig zijn he familiekoninkjes. Hoe voer je oorlog tegen iedereen die daar kritiek op heeft he ko­nings­kin­deren. Hoe hersenspoel je mensen wil­loos naar jouw menselijke kapitaal­markt he 'vrije' keurmeesters. Gewoon, evo­lu­tio­nair, met his­to­ri­sche mid­de­len. Voer een machts­strijd tus­sen vi­raal zaad­cellende mannen, schakel onaf­hankelijke bac­te­rie­vrou­wen viraal uit, plant je machtswellustige hebzucht viraal afslachtend voort, ben doof, blind en gevoelloos voor al­les wat jouw niet aanstaat en zeg tegen je nageslacht dat ze alles moeten horen maar niet verstaan en alles zien maar niet op­mer­ken en ze merken binnen de kortste keren niet meer hoe mee­do­gen­loos jij en je geviraliseerde soort­genoten zijn. Heb je hun oren doof, hun ogen dicht en hun hart, al naar gelang hun status vet, van graniet of diamant gemaakt: [zie het Oude Testa­ment, Jes. 6:9-13]. Net zolang tot alles en iedereen (ver)woest is. Doen ze alles wat je wil. Kun je gezamenlijk optrekken te­gen niet kapot te krij­gen hu­mane bac­te­rie­vrou­wen en soortgelijk recht­vaar­dig mo­le­culerend socialistentuig onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap. El­lende ver­ze­kerd.
 
Zoals voorspelt reageert de zwakkeling precies zoals dat elitekliekje economische machtswellust aan­biddende liberalen wil. Ach, moet ik dood omdat ik economisch, intellectueel, familiair en/of cultureel, dan wel fysiek of mentaal me­disch uit­ge­rangeerd ben door een politiek en economisch zichzelf en elkaar aanbiddende elite? Ben ik alleen nog maar een eco­no­mische kostenpost en relationele last voor een machtswellustige overheid en hebzuchtige familie-bedrijven? Wil de nieu­we ge­ne­ratie familiekoninkjes alle critici en lastposten die een beroep doen op sociaal verantwoord gedrag en/of je bewust maken hoe gewetenloos het menselijk kapitaal doet wat vrijgevochten landheren willen, voor altijd de mond snoe­ren? U vraagt wij draaien. 'Geef mij maar een pilletje of een mor­f­i­ne­stoot dan heb je van mij nooit geen last meer', zegt de hoog­op­geleide atheïst tussen de 64 en 74, aldus het onderzoek. 'Geef ik 'het goede voorbeeld' voor de rest'. Want de hoogopgeleide atheïst is de grootste zwak­ke­ling. Zeggen ze. Die aanbidt niet omdat die van de boom der ken­nis gegeten heeft. Die weet dat er iedere ge­ne­ra­tie weer een nieu­we groep ten strijde zal trekken tegen iedereen die het waagt recht en redelijkheid te verwachten. Of het waagt hun de les te lezen over wat rechtvaardig is en niet. Die heeft ofwel zelf met dat bijltje ge­hakt maar verloren, ofwel is zo ge­fix­eerd op familiekoninkjes en koningskinderen confor­mis­tisch ten dienste staan om maar geen con­flic­ten te krijgen met al die die­ge­nen die niet ver­der willen kijken dan kortzichtig ei­genbelang, ofwel is zo terneergeslagen door die landheerlijke fa­mi­lie-oorlog dat ze doof, blind en gevoelloos zijn voor wat ze nog wel kunnen. En hoe prettig het is als je je dis­tan­tieert van dat 'menselijke' kapitaal dat zo blindelings doet wat hebzuchtige familiekoninkjes hebben bedacht. En dat is precies de bedoeling. Opgeruimd staat netjes, zegt de [nieuwe] familie-elite­. Want ze moeten er toch niet aan den­ken dat al die ouderen in­tel­lect­ueel, creatief en/of anderszins maat­schap­pelijk verder levend, lekker hun gang gaan en/of hun rechtvaardige invloed blijven uitoefenen. Dat is toch hun privilege. Hun recht. Zij zijn toch nou de sterkste. Of niet soms?
 
Bedrijvigheid & Economie