U bent hier

Over coöperatief gesproken

afbeelding van Elze
De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het internationale jaar van de coöperaties. Een coöperatie is een sa­men­wer­kings­ver­band om ge­meen­schap­pe­lij­ke doelen te bereiken. Dat is geen Britse meel en wevers uitvinding van de 18e eeuw zoals sommige wiki­pe­diasites ons willen doen geloven, maar al een oeroud elementair gegeven. Kijk maar in de kos­mos en kijk maar naar al die cellen, organen en natuurkundige delen in een plantaardig, dier­lijk en menselijk lichaam. Werken allemaal zelfstandig samen om ge­meen­schappelijk zelfstandige doe­len te bereiken en te behouden. Niks nieuws onder de Verlichting dus.
 
Alleen waren die coöp­era­ties een bedreiging voor de kerk van de 19e eeuw, want die pro­beer­de met ar­men­zorg zieltjes voor God te win­nen, aldus wikipedia.nl. Volgens gelovigen zorgt God er dus eerst voor dat sommige mensen letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan door een tweedeling te creë­ren tussen Sa­ra­i­ti­sche en Abra­ha­mi­ti­sche uitverkorenen wiens zonden worden verge­ven en Adami­ti­sche en Eva­ï­ti­sche ver­sto­te­nen wiens zon­den dubbel en dwars aangere­kend wor­den [omdat ze ook ver­ant­woordelijk gesteld wor­den voor de zon­den van goddelijk uitver­ko­ren voor­ouders en na­za­ten!!], en mogen de volge­lin­gen van Jezus die alleen helpen op voor­waarde dat ze die ver­dui­veld met twee monden spre­ken­de God van de dubbele moraal gaan aanbidden.
 
Zouden de Ne­der­landse liberalen ook een volge­ling zijn? Hun grootste aanhang bestaat immers uit Sara's Abra­ha­mi­ti­sche uitverkorenen. Leven alle­maal in het economische paradijs van Eden. Daar­om zijn ze ook tegen de verzorgings­staat en voor­stander van een nachtwakerStaat. Vader Staat moet immers met alle geweld geld opleveren voor hun be­las­ting­geld. Moe­der­be­drij­ven doen na­me­lijk niets voor niets. Die willen armzalige dienst­verlening. En die krijg je pas als Vader Staat het volk geen andere keus biedt dan loonslaaf zijn op voorwaarde dat je moeders be­drij­ven god­de­lijk aan­bidt want voor minder doen moederbedrijven het niet. Daarom hebben Nederlandse liberalen ook een volkspartij. Wie moet hun anders aanbidden en dienen met verstoten werk waar uitver­ko­ren liberalen geen zin aan hebben maar wel eco­no­misch de maatschappelijke vruch­ten van willen pluk­ken nietwaar.
 
EI-ij. Met als lokkertje de zucht naar vrijheid en zelf­stan­dig­heid, beleijden de Nederlandse libera­len met open mond het nut van zelfstandigen zonder personeel en coöpe­raties, maar met gesloten mond blijken al die kleine zelf­standigen zon­der personeel een doorn in hun uitverkoren oog en een nagel aan hun liberale bedrijfskist waar ze als de wiedeweerga korte metten mee ma­ken; want al te veel vrijheid en zelf­stan­digheid en coöpe­ra­tieve samenwerking brengt maar kapers op de kust van de veel – meer – meest uit­verkoren libe­ralenmarkt. Dus moet het vrije volk niet zeuren maar die meest goddelijk uitverko­ren libera­len op hun knieën danken dat ze geen coöperatief samenwerkende zelf­stan­dige zijn maar een – al dan niet liberale – loon­slaaf van goddelijk bedrijvende liberalen moch­ten zijn. Moeders meest uitverkoren bedrijven ja­gen im­mers op alles wat vrij zelfstandig is. Over­dag wel te verstaan want dan slaapt vader Staat. Die schouwt immers allleen bij nacht - als ieder­een in dromenland is - of het volk niet achtervolgt wordt. Met an­de­re woor­den, het volk kan 's- nachts rustig gaan slapen mits die één oogje vooruit kijkt en bij het ochtendgloren alle sen­so­ren op rood zet want overdag ben je je leven niet ze­ker. Dan laat vader Staat zich in slaap sussen door moeders uitverkoren be­drijven die een bloed­hekel hebben aan al die kleine zelfstan­di­gen zonder personeel die coöperatief samen wil­len wer­ken. Kunnen moeders uitverkoren bedrijven tenmin­ste ongestoord een troyaanse moord doen ten behoeve van eenzijdige vrij­heid en eenzijdige dictatuur. Daar­om praten ze gespleten met twee mon­den: één libe­raal uitver­kore­ne en één com­munis­tische loonslaaf. En zijn ze con­ti­nue op voet van oor­log..... met zichzelf. Er is immers altijd baas-boven-baas. Goddelijk he.
 
Cultuur & Maatschappij